1960

Baukje ?, Baukje ?, Doede Alkema, ? Annema, meester Brinksma, Johannes Broekstra, Klaas Fongers, Johannes Groeneveld, Corrie de Haan, Jan Jensma, Oane Jensma, Baukje Kasma, Schelte Groendijk, Geertje Kramer, Jan Miedema, Marten Miedema, Durk Pietersma, Jannie Pietersma, Sipke Pietersma, Jan Plantinga, Bertus Schrevel, ?.., Sjoerdje Sijbrandie, Pier Sinnema, juf. Tamsma, Klaas Talsma, Samme Talsma, Poppe de Valk, Emiel Vogels, Klaas Folkertsma, Harm de Vries, Tineke de Vries, Feije Westra, Tine Westra, meester Wijnia en Jan v/d Zee.
Vanaf juf. Tamsma naar rechts de derde jongen met het donkere haar is Rients van der Sluis.