Master Zuur en juf Camminga en -----foto fan foar 1897
Dit is noch bij de âlde skoalle yn ‘e lytse Buorren.