Bovenste rij:no 3- Jetske Sybrandy, 4 Janke van der Wal.

2 de rij: no. 6- Geiske van der Wal

3 de rij: no. 1- Albert T. Reitsma, 3de- Ulbe Kikstra- 8ste- Jacob Kikstra.

Onderste rij: no. 4- Sipkje van der Wal.