Bovenste rij: Ale S.Sijbesma, Roel de Haan, onbekend, Johannes Sijbesma, onbekend en Haije Struiksma.
Onderste rij: onbekend, Willem Struiksma, onbekend, Kees of Tjipke Pasma en Albert Schievink.