In de laatste wereldoorlog bevonden er zich zes bunkers in dit gebied aan de Waddenkust.
Hiervan waren er vier in de zeewering aangebracht. Op aangrenzend bouwland, aan de oostkant van de Griene Leane, waren de overige twee gebouwd.
Verder waren er nog drie barakken in datzelfde gebied, die voor de huisvesting van de Duitse militairen bestemd waren.
Alle genoemde bouwwerken zijn, op één na, in de naoorlogse periode verdwenen.
De onderhavige bunker is daarom de allerlaatste die een fysieke herinnering oproept aan een benauwde periode in het recente verleden.
Het gedeelte zeedijk, waaraan deze bunkers met barakken gelegen waren, was van beide kanten afgeschermd door militaire wachtposten.