Minnertsgea Barradiel.

• Straatnaamgeving Minnertsga 1953.

• Om toer en tsjerke fan Minnertsgea. Wumkes.

• Bydrage ta syn skiednis fan P.B. Winsemius Minnertsgea Barradiel.

• De boerepleatsen en gerniershúzen út it âlde Barradiel.
(Uitgegeven door K.Swart "Oosterbierum" en G. Vogel "ald Minnertsgeaster" October 1996)
Hierin ook kaarten uit Lânnammen út Barradiels ferline auteur: H.Veldman "Franeker".

• 125-jier kristlik ûnderwiis Minnertsgea.

• Minnertsgea lykas it wie.

• Gereformeerde kerk Minnertsga.