In het archief van de Oude Gemeente Barradeel vonden we een heel interessant boekje genaamd: Proeve van Straatnaamgeving voor de Gemeente Barradeel 1953 Ieder dorp in onze oude gemeente heeft er een map bij gekregen met de naam: Straatnaamgeving 1953. Voor 1953 hadden de toen bestaande straten nog geen officiŰle naam, maar dit is nadien verandert. Hoe deze namen tot stand zijn gekomen is vaak heel interessant en vind u in deze mappen. Heel vaak staat er interessante geschiedenis bij en is echt de moeite waard om te lezen.

MINNERTSGA

Deze naam komt voor het eerst voor in de bronnen van die der tiende eeuw, waarin sprake is van Menard-kerkcke, hetwelk in de loop der jaren werd omgevormd tot Meynartsga en later tot Minnertsga.

De inwoners hebben geruime tijd de bijnaam "Keallebouten" gehad, doch een verlkaring voor deze naam is niet gevonden.

De grenzen van het dorp Minnertsga zijn de volgende:
In het Westen de grens van het dorp Firdgum, In het Noorden en Noord-Oosten de Grienedijk, welke de grens vormt met de gemeente het Bildt,in het Oosten de grens met de gemeente Menaldumadeel, evenals in het Zuiden.

WESTERBUURT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de Tilledijk lopende in Westelijke richting tot de grens van de bebouwde kom, woning bewoond door de heer R.Terpstra.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Gedeelte hoofdweg gelegen ten Westen van de "Buorren".
VOORSTEL: Ferniaweg.
TOELICHTING:
Hierin is gelegen de Ferniabrug en in de onmiddelijke omgeving hiervan lag de voormalige "Fernia State" welke in het bijzonder voor het levensonderhoud van de pastoor zorg droeg.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan lagen aan de Noordkant de 2 stemgerechtigde woningen de Pastorie, thans arbeiderswoningen, bewoners Sj. Boersma c.s. en de Pastorieplaats ( afgebroken).

DE BUORREN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Tilledijk in Oostelijke richting tot de vroegere stemgerechtigde boerderij "Groot Hermana", thans bewoond door de heer S.Zoodsma.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Centrum van de kom van het dorp.
VOORSTEL: De Buorren of De Buurt.
BIJZONDERHEDEN:
Ten Noorden aan het eind van deze weg gelegen groepje woningen, bekend onder de volksaanduiding "Bethlehem", wordt gerekend tot de Buorren te behoren.
Een verklaring voor deze naam is niet te geven.

WEG MOOIE PAAL.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf "Groot Hermana" in Oostelijke richting tot de gemeentegrens bij Mooie Paal.
VOORSTEL: Hermanaweg.
TOELICHTING:
Genoemd naar de hieraan staande boerderij "Groot Hermana".
De Hermana's zorgden speciaal voor het levensonderhoud van de koster en de vicaris.
BIJZONDERHEDEN:
Nabij Mooie Paal lag vroeger de Bolkesijl, welke naam was afgeleid van een soort schelvis.
Ook wordt deze syl wel genoemd de Colkesyl, waarin het woord colke wijst op een diep door de natuur veroorzaakt gat.
Dicht nabij de Bolkesijl moet een stemgerechtigde boerderij hebben gestaan, welke geen naamsaanduiding had.

TILLEDYK OF BOSDYK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf het beginpunt van de Buorren lopende 1450 M. in Zuidelijke richting tot "Sixma van Andla State", bewonwer de heer J.Heeringa,daarna 500 M. in Oostelijke richting.
ONTSTAAN DER BENAMING:
De Tilledyk is afgeleid van de in deze weg voorkomende brug (tille) welke reeds in 1543 bekend was.
Omtrent de Bosdyk is geen verklaring met zekerheid te geven.
De naam "Bosk" duidt meermalen op de aanwezigheid van minder goed land Miedland, wat gekenmerkt was door de de talrijke hierin voorkomende bossen uitgegroeid gras.
De naam Bosdyk zou dan een soortgelijke zijn als "Miedleane".
Waarschijnlijker is dat zij afgeleid is van de singels, welke de stemgerechtigde boerderij "Sixma van Andla State" omgaven en deels nog omgeven.
VOORSTEL: Sixma van Andlaweg of Tildyk.
BIJZONDERHEDEN:
Ook zou het gedeelte lopende tot de tille Tildyk kunnen worden genoemd en het resterende gedeelte Sixma van Andlaweg, waardoor mede de naam van deze oude stemgerechtigde boerderij was behouden.Aan de Tildyk stond op de hoek Tildyk-Tsjillen de stemgerechtigde boerderij"'t Reahűs",, bewoners mevr.wed.D.Koopmans en de heer D.kUIPERS.
De hieraan gelegen "Haerda State"gelegen onmiddelijk naast "Sixma van Andla State" is afgebroken.
700 M. Z.O. van "Sixma van Andla State" lag aan het Berlikumerwied vroeger een stemgerechtigde boerderij.
vanaf het eindpunt van de verharde Sixma van Andlaweg loopt een niet openbaar en niet verhard binnenpad naar de Miedlaan.
Hieraan stond vroeger een stemgerechtigde boerderij, welke in 1913 werd afgebroken.

DE TSJILLEN.
BEGIN EN EINDPUNT:
vANAF DE tILDYK IN oostelijke rchting tot de Minnertsga'stervaart.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Een verbastering van de Tzoelzaan hetgeen betekend tafel.
Zeer waarschijnlijk loopt deze weg over zgn.tafelgoederen d.w.z. landerijen etc. die dienden voor het onderhoud van de geestelijken en/of armen.
VOORSTEL: De Tsjillen.
BIJZONDERHEDEN:
De laatste aan Noordzijde staande woning, bewoond door de heer J.Nijholt, wordt in de volksmond genoemd "t Pillewapke, wellicht is dit een verbastering van "het stille wachtje" daar volgens overlevering in deze woning in de Franse tijd een belastingkantoor was gevestigd.
In de laatste aan Zuidzijde staand woning wasvoorheen het gemeentehuis gevestigd (eigenaar de heer Joh. Hannema c.s.).
De woning staande op de hoek van de Tildyk en de Tsjillen, Zuidzijde, heet het "Reahűs", thans verbasterd "de Hoas" en had vroeger stemrecht.
voordat het gemeentehuis in perceel 256 werd ondergebracht, was het gevestigd in de woning thans bewoond door de heer D.Schotanus.

DE BEURS.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Tildyk 75 M. in Westelijke richting.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Was een hoofdverbindingsweg van de daar gelegen vruchtbare akkerbouwgronden met de Tildyk.
Lange tijd was de officieuze naam "De Koornbeurs", welke naam ook in oude registers voorkomt, vermoedelijk zal de oorspronkelijke naam Korenbuurt zijn geweest, temeer daar op oude kaarten de naam "Koornstraat"voorkomt.
VOORSTEL: Koornstraat.
TOELICHTING
Komt hrt meest met haar oorspronkelijke betekenis overeen.
BIJZONDERHEDEN:
Deze weg had vroeger geen uitrit op de Tilledijk, doch liep als landweg naar de Ferniabrug.
Hieraan stond een herberg,genoemd "De laatste Stuiver".

HAVENSTRAAT.
VOORSTEL: Havenstraat.
TOELICHTING.
Lopende vanaf de Buorren 90 M. in Zuidelijke richting over de te dempenMinnertsga'stervaart, daarna ombuigend naar het Oosten over een afstand van 50 M., daarna weer lopend in Zuidelijke richting (▒ 100 m.)
BIJZONDERHEDEN:
Het gedeelte weg grenzende aan de Haven, waaraan geen woningen zijn geprojecteerd, zou kunnen worden aangeduid met de naam De Haven".
Het weggedeelte dat ontstaat bij een eventuele doorbraak naar de Kerkstraat kan t.z.t. eveneens Havenstraat worden genoemd.
( Te nummeren vanaf de Kerkstraat).

KLEINE BUURT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Kerkstraat in Westelijke richting tot aan de Havenbuurt (Minnertsga'stervaart).
ONTSTAAN DER BENAMING:
Oud dorpsgedeelte waar de weg parallel loopt met de Buorren.
VOORSTEL: Kleine Buurt.

KERKSTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Buorren 45 M. in Z.O.richting, daarna 120 M. in Oostelijke richting met een zijtak, welke 160 M. in Zuidelijke richting loopt.
VOORSTEL: Kerkstraat.
TOELICHTING.
Weg loopt ten Westenen ten Zuiden van de Kerk.
BIJZONDERHEDEN:
De tegenwoordige naam ─eltsje Mouisreed"of eventueel Aeltsjmuoisstraat is niet van historische waarde om gehandhaafd te blijven.
De woning bewoond door de heer S.Vogel word wel "Elba" genoemd, vermoedelijk omdat het toen de laatste bewoonde woning achter de kerk was.

SCHOOLSTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Buorren ▒ 800 M. in Z.O. richting.
ONTSTAAN DER BENAMING.
Hieraan staat de openbare school.
VOORSTEL: Schoolstraat.
BIJZONDERHEDEN:
Slechts 210 M. behoort tot de eigenlijke kom.

ZUIDERWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
In de toekomst lopende vanaf de Haven 410 M. in Oostelijke richtingtot aan de Fennalaan en een verbindingweg vormende met de Havenstraat, Kerkstraat, Schoolstraat en Meijnardusweg.
VOORSTEL: Zuiderweg.
TOELICHTING.
De meest Zuidelijke weg, welke parallel loopt met de Buorren.
Hieraan zijn nagenoeg geen woningen geprojecteerd.
BIJZONDERHEDEN:
Ten Zuiden van deze weg lopen twee landwegen.
De eerste heeft geen naam in de volksmond; de laatste wel "Fennalaan" genoemd.

FENNALAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Zuiderweg 350 M. in Zuidelijke richting.
VOORSTEL: Fennalaan.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan geen bebouwing.

MEIJNARDUSWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de Buorren nabij "Groot Hermanna"lopende 200M.in Z.O.richting tot aan de Zuiderweg.
VOORSTEL: Meijnardusweg.
TOELICHTING.
Aan de heilige St.Meijnardus is de naam Minnertsga ontleend en ook de kerk heette vroeger "Meijnardus kerka".
BIJZONDERHEDEN:
Weg is in het uitbreidingsplan geprojecteerd.

MIEDLAAN OF MIEDLEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hermanaweg2200 M. in Z.O. richting.
ONTSTAAN DER BENAMING.
De landweg , welke toegang gaf aan de verschillende in de Mieden gelegen stemgerechtigde boerderijen.
VOORSTEL: Miedlaan.
BIJZONDERHEDEN:
Van vijf der hieraan gelegen stemgerechtigde boerderijen is de feitelijke naam bekend.
Oorspronkelijk begon deze weg vanaf de Hearewei te lopen.
Halverwege de Miedlaan stond Oostelijk van deze weg de stemgerechtigde boerderij "de Kosterie Plaats", waarvan de opbrengst kwam t.b.v.de kerk.
Op een dezer boerderijen woont thans de heer L.Bos.
Mocht hiervoor een andere naam, welke historisch of geakundich beter verantwoord is, kunnen worden voorgedragen,dan zal dit zeer op prijs worden gesteld.

BOSDYKJE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hermanaweg 520 M. in N.W.richting tot aan de Hearewei.
ONTSTAAN DER BENAMING.
Practisch kwam deze weg uit bij "Klein Hermana", waarvan de laatste bewoner was baron Collot d'Escurij, grietman dezer gemeente.
Deze state was omgeven door uitgestrekte singels en lanen, begroeid met talrijk boomgewas.
Hieraan zal de naam Bosdykje zijn ontleend.
VOORSTEL: Bosdykje of Bosdijkje.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan staat alleen de woning bewoond door de wed.J.Bos.

SPOORSTRAAT OF MOLENDIJK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Buorren 200 M. in N.W.richting tot de spoorlijn Minnertsga-Tzummarum.
ONTSTAAN DER BENAMING.
Spoorstraat afgeleid van de kruising van deze weg met het spoor.
Molendijk gaf aan de verbindingsweg van deze weg met de vroeger op de Molenp˘llestaande korenmolen.
VOORSTEL: Spoorstraat.
TOELICHTING:
De aanduiding Molendijk kan wel deels worden bewaard door de verbindingsweg Langedijk-Molenp˘lle "Molendijk"te noemen.

STATIONSTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Spoorstraat in Oostelijke richting tot de "Hoge Buurt".
ONTSTAAN DER BENAMING.
Toegangaweg tot het station.
VOORSTEL: Stationstraat.
BIJZONDERHEDEN:
Weliswaar ligt hieraan het sportterrein en is het station alszodanig opgeheven, doch vermoedelijk zal de naam Stationstraat eerder burgerrecht krijgen dan die van Olympiadeweg of sportlaan, welke namen thans voor no. 18 zijn gereserveerd.

PARALLELWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Langedijk in Oostelijke richting, parallel aan de spoorweg tot aan de Seltingaweg.
VOORSTEL: Parallelweg.
TOELICHTING:
Loopt parallel met de Spoorweg en de Stationsweg.

MOLENPOLLE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Langedijk in Westelijke richting tot de vroegere korenmolen.
ONTSTAAN DER BENAMING.
Gehuchtje woningen staande nabij de korenmolen.
VOORSTEL: Molenweg of Muonledyk.
TOELICHTING:
Begrip "p˘lle"voor groepje woningen is niet algemeen bekend.
Door de Molenweg in het straatnamenbeeld op te nemen, wordt de herinnering aan de korenmolen bewaard.

LANGEDIJK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de spoorwegovergang 1200 M. in N.W.richting tot de Groenedijk en wel tot de zgn. "Hoven".
ONTSTAAN DER BENAMING.
Betrekkelijk lange weg.
VOORSTEL: Langedijk.

HEREWALTJE OF DE STEEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Buorren ten Oosten van de woning bewoond door de heer C.Brolsma naar het tegenwoordige sportterrein.
ONTSTAAN DER BENAMING.
Herewaltje als spotnaam voor de steeg, welke ligt nabij de Minnertsga'ster haven.
De Steeg, omdat het een nauwe toegangsweg vormde tot enkele daar staande woningen.
TOELICHTING:
Behoort feitelijk tot de Buorren.
BIJZONDERHEDEN:
Wanneer deze weg nu of in de toekomst voor het daarachter gelegen sportterrein van belang is, zou tot handhaving van een eigennaam kunnen worden besloten: bv.Sportlaan of Olympiadelaan.

HOGEBUURT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Buorren 245 M. in N.W.richting tot de spoorwegovergang.
ONTSTAAN DER BENAMING.
Dit gedeelte van de buurt ligt kennelijk op een terp, waarom het ter onderscheiding van de andere gedeelten van de Buorren de "Hogebuurt"werd genoemd.
VOORSTEL: Hogebuurt.
BIJZONDERHEDEN:
De woningen staande aan de Oostzijde van deze weg tot de zgn."chichorei-buorren" worden in de volksmond somtijds nog aangeduid met "mosterstipsein".
Vermoedelijk hadden de vroegere bewoners het over het algemeen arm.

SYBEDYKJE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hogebuurt tot de Hearewei (N.W. richting).
VOORSTEL: Scheltingaweg.
TOELICHTING:
Hieraan was gelegen de stemgerechtigde boerderij "Scheltinga".
Volgens P.B.Winsemius heette deze weg volgens de oude annalen "Scheltingaweg".

CICHOREIBUORREN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hogebuurt 53M. in Oostelijke richting tot het voormalige cichoreifabriek.
VOORSTEL: Laten vervallen.
TOELICHTING:
Krijgt nummering Hogebuurt.

HET STRAATJE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Iedem 35M. Hieraan staan de woningen bewoond door R.Wiersma, wed.J.Vogel, J.M.Postma-v/d Meulen, S.Vrieswijk,J.Wassenaar en wed.D.HELDER.
ONTSTAAN DER BENAMING.
Klein onbeduidend straatje.
VOORSTEL: Laten vervallen.
TOELICHTING:
Krijgt nummering Hogebuurt.

WIKKERIJ OF VICARIJ OF VICARIUSSTRAAT.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Buorren in het verlengde van de Schoolstraat 215 M. in N.W. richting, daarna ombuigend 70 M. in Westelijke richting tot aan de Hogebuurt.
VOORSTEL:
Wikkerij of Vicarij of Vicariusstraat.
TOELICHTING:
Oorspronkelijk lagen hier de met stemrecht begiftigde eigendommen vande kerkelijke dienaar, de Vicaris.
In de loop der jaren heeft de burgerij deze naam verbasterd tot de Wikkerij.
Deze laatste naam is dus iets speciaals voor Minnertsga.
BIJZONDERHEDEN:
Hier lag oorspronkelijk de stemgerchtigde boerderij "De Vicarij".

MIEDLAAN.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Tjessingaweg 2300M. in Z.O.richting .
Met een zijtak is deze weg verbonden met de "Beijntenweig".
ONTSTAAN DER BENAMING.
Weg naar de Minnertsga'ster Mieden.
VOORSTEL:
Haitsmaleane of Haitsmalaan.
TOELICHTING:
Hieraan is gelegen de stemgerechtigde boerderij "Haitsma", bewoonster de wed.Jukema.
Deze boerderij zorgde speciaal voor de instandhouding van de kerk.

BEIJNTENWEI.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Tsjessingaweg 700 M. in Z.O.richting.
ONTSTAAN DER BENAMING.
De "beijnten"is een naam voor een grassoort voorkomende in laag gelegen miedlanden.
VOORSTEL:
Beijntenwei of Beijntenweg.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan lagen drie stemgerechtigde boerderijen t.w. de "Liemp˘lle", thans arbeiderswoningen bewoond door R.Faber en P.van der Ploeg:
de boerderij "Beintema"bewoond door de heer Wassenaar, deze laatste naam zal eveneens van "de beijnten"zijn afgeleid en "Hannema's Pleats", thans afgebroken.

------- BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Tjessingaweg 550 M. in Z.O.richting.
TOELICHTING:
Hieraan stonden twee stemgerechtigde boerderijen t.w. "Groot Orxma"thans bewoond door de heer J.Kramer en "Klein Orxma" thans vervallen.
BIJZONDERHEDEN:
Deze weg is thans vervallen.
Anders zou hier de naam "Orxmalaan" op zijn plaats zijn geweest.

-------- BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Tjessingaweg 900M. in N.W.richtin tot de Hearewei.
TOELICHTING:
Hieraan stond de stemgerechtigde boerderij "Hichtum", woning thans bewoond door K.Faber en A. Tuinhof.
BIJZONDERHEDEN:
Deze weg is thans vervallen.
Anders zou hier de naam "Hichtumerleane" op zijn plaats zijn geweest.

FIRDGUMERDIJK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Ferniaweg tot de Oostgrens van het dorp Tzummarum.
VOORSTEL: Tjessingaweg
TOELICHTING:
Hieraan lag vroeger de grote stemboerderij "Great Tjessinga" juist ten Oosten van de Hichtumerleane.

MIDDELWEG.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Oostgrens van het dorp Firdgum 350 M. in Oostelijke richting tot de Oostgrens van de gemeente.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie Wijnaldum.
VOORSTEL: Hearewei of Hereweg.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan staan de stemgerechtigde boerderijen:
"Great Folta" bewoner D.Binnema.
"Lyts Tjessinga" bewoner W.Kalma.
"Sellinga" bewoners B.Posthumus en K.Binnema.
"Lyts Hermana" afgebroken.
─lma"op Durkjebuorren, bewoners P.Zuidema e.a.
Durkjebuorren ontleende haar naam aan de vroegere eigenares van de daar staande boerderij: Dirkje Anema.
De naam Durkjebuorren behoeft niet te worden bewaard.
De stemgerechtigde boerderij "Lyts Folta"lag onder Firdgum en is afgebroken.

BREDELEANE OF GRIENELEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Hearewei 900 M. in N.W.richting tot aan de Hornestreek.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie voor Grieneleane verklaring onder Oosterbierum.
VOORSTEL: Bredeleane of Bredelaan.
TOELICHTING:
Reeds meerdere malen komt de naam Grieneleane in deze gemeente voor en deze plaatselijke aanduiding niet.

SMELLELEANE.
BEGIN EN EINDPUNT:
Vandaar 610 M. richting tot de Grienedyk onder de naam van Smalle Laan.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Brede en Smalle Laan dienen ter onderscheiding van de betrekkelijke gedeelten: van een en dezelfde bestemmingslaan.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Smelle Leane of Smalle Laan.

HORNESTREEK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Firdgumer Oostgrens 2200M. in Oostelijke richting tot de grens met de gemeente Het Bildt.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Zie Wijnaldum.
VOORSTEL: Hoarnestreek of Hornestreek.
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan lagen aan de Zuidzijde navolgende stemgerechtigde boerderijen:
"Hania I" thans afgebroken.
"Jelgersma" thans afgebroken.
"Hania II" thans afgebroken.
"Groot Lammema", bewoner de heer K. van der Schaar.
"Klein Lammema", thans arbeiderswoningen bewoond door P.Meersma en A.Zuidema.
"Jelte Pleats"thans ╦ksterlust", bewoners Job Wassenaar en P.Herder.
Ten Zuiden van de Hornestreek ▒ 200M. ten Westen van de boerderij bewoond door de heer J.Feitsma lag vroeger de stemgerechtigde boerderij "HaniaI".
Idem 200M. ten Westen van "Groot Lammema"lag vroeger de stemgerechtigde boerderij "Jelgersma".
Idem 100M. ten Westen van "Groot Lammema"lag vroeger de stemgerechtigde boerderij "Hania II.
De Hornestreek of Alddyk is de oude zeedijk.

GRIENEDYK.
BEGIN EN EINDPUNT:
Lopende vanaf de Firdgumer Oostgrens in Z.O. richting tot de hoek Mooie Paal.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Oude zeedijk, die de grienden beschermde.
Ook mogelijk dat deze groene dijk wordt genoemd, omdat hiervoor geen weg is aangelegd en derhalve voor beweiding wordt gebruikt (groen grasland).
BIJZONDERHEDEN:
Hieraan lag vroeger de stemgerechtigde "Gasth˙spleats", die later overgebracht is naar de Hornestreek.
Bewoner de heer J.P.Feitsma.
De landreed, die loopt vanaf de tegenwoordige boerderij naar haar vroegere plaats, de woning bewoond door de vaste arbeiders van de heer Feitsma, heeft geen bepaalde naam, doch zou "Gasth˙sleane kunnen worden genoemd.
De "Grienedyk"is de oude zeedijk, lopende langs de Middelzee en in Rauwerd aansluitende op de Slachtedijk (zie nr. 29 Sexbierum).
Ook zijdareert ▒ uit de 12e eeuw.