Archief M.Frietema-Huizenga.

Voorblad fan Fryske Groun 1 Sept. 1939.

"LIAUCKEMA DOOR DE EEUWEN".

Een der hoodfdrolvertolksters in het openluchtspel:
Op de landdag van de Bond van Vrijw. Landstormers te Sexbierum.

In drie bedrijven:
1 “ De Kruisvaders”
2 “It Grauwe Pak”
3 “Us Heit”

Jelle Post bijstien troch de hear Poel hawwe it stik skrean en regisearre.
De Poel is yn 1943 deasketten, wegens űndergrűnske aktiviteiten.
Pieter Stoer syn frou, Anne Wielinga hat de measte klean naaid.
De hofdames Gerbentsje Brúnsma, Klaske Swart en Froukje Koudenburg.
De Kastielhear Pillipus Hendriks Bakker (dy is letter troud mei syn hofdame Gerbentsje) Gosse Huzinga spile foar pryster.
Foar dumny Balthasar Bekker fungeare Tsjomme Ozinga.
Brand Stoer kaam nei foaren as bedimmer fan ‘e reboelje (oproer).