Jarich van Liauckama 1619 door Jan de Salle.

In 1555 was Keizer Karel V, nog maar 55 jaar oud, het gekonkel en geknok om meer macht van al die koninkjes, edelen en zelfs paus Paulus IV in zijn grote rijk zo zat, dat hij daar niets meer mee te maken wilde hebben.
Hij wilde daarom zijn zoon Philips II het roer in handen geven.
Die overdracht moest natuurlijk 'mei grut staasje' zijn beslag krijgen en daarom werden naar alle Nederlandse gewesten brieven gestuurd.
Of ze maar even zo goed wilden zijn "huere Gedeputeerden, in goede en merkelycke getaele, jegens den 14en dach deser jegentwoirdiger maent (oktober) tot zijne Mavesteyt te schicken".
Er moesten dus een aantal vrijwilli¬gers worden aangewezen voor een reis naar Brussel en daarvoor werd in het Jaco¬bijner klooster in Leeuwarden een Landdag gehouden.
Daar werden als afgevaardig¬den van Oostergo, Westergo en Zevenwouden gekozen: "Ysbrant, abt van Lidlum; Heer Sicke van Dekema, ridder; ende Meester Aggeus Albda, beyde Raden des Keysers in zijne Mayesteyts landen van Vrieslant" en bovendien "Jemme van Burmmania " čn onze Schelte van Liauckama. Uit de steden werden hieraan toegevoegd: Tzomme Rollema, olderman van Sneek; Jacob Auckema, burgemeester van Leeuwarden en Reyner Annes, burgemeester van Bolsward.
Misschien hebben Schelte en Jel deze gelegenheid aangegrepen als huwelijksreis - de tocht van Leeuwarden naar Brussel duurde alleen al 8 tot 10 dagen!- maar het is natuurlijk ook mogelijk dat zij elkaar bij de kroning van Philips II (beter) hebben leren kennen.
Het afleggen van de eed van trouw aan de nieuwe heerser moest knielend gebeuren, maar er wordt verteld dat Gemme van Burmania weigerde te knielen met de woorden: "Wy Friezen knibbel je allinne foar God".
Deze daad zou tot de benaming 'Stân¬fries' geleid hebben. Of Schelte wčl geknield heeft? Reken maar van wel.
Hij was erg Spaansgezind en later de beste maatjes met de Spaanse stadhouder in Fries¬land: Caspar de Robles.
Toen nog geen 'Stenen Man', maar gelukkig wel een kerel¬tje -het was maar een onderdeurtje vergeleken bij die grote Friezen- met een ijzeren vuist.
Dank zij hem is er een begin gemaakt met een structureel onderhoud van de zeedijken čn een eerlijker verdeling van de kosten van dat onderhoud.
Schelte was een van de leden van de commissie, die werd opgedragen de nieuwe schatting (belasting) te regelen voor dat onderhoud.
In 1569 was hij substituut (plaatsvervanger) van de toenmalige grietman van Barradeel; Georg von Espelbach.

Bron: Fries Museum.