Foto: abt Eelco van Liauckama, bron: Fries Museum.

De zestiende eeuw

Hoewel pa hem de state nagelaten had, kreeg de jonge Sicke geen kans Liauckama State zijn eigendom te noemen.
Met het testament van Schelte II in de hand eiste oom Sicke deze buit plus de bijbehorende landerijen voor zich op.
Jonge Sicke en zijn moeder zijn in Sneek gaan wonen.
Daar kwam Luts van Harinxma (thoe Sneek) immers vandaan.
Sicke junior werd daar net als zijn vader Olderman, terwijl hij daar ook "Keis. Maiesteits Stalmeester" was.
Hij trouwde met Ymck van Minnema.
Het paar kreeg 4 kinderen: Schelte, Sicke, Lucia (Luts) en Catharina (Tryn). In 1522 werd hij in de St. Martinikerk te Sneek begraven, waarheen zijn vrouw hem in 1557 volgde.
Maar ook 'omke Sicke' heeft niet lang van het bezit van deze hoofdprijs mogen genieten.
Hij overleefde zijn oudste broer Schelte niet zo lang, maar zijn vrouw stierf pas vele jaren later.
Epo Liauckama had dus geluk, want zijn broers bleken niet opgewassen tegen de levensduur van hun vrouwen.
Hij erfde uiteindelijk toch de state en tot zijn dood op 18 april 1535 heeft hij er met zijn vrouw Hylck Agges van Herema gewoond, al zullen ze 's winters wel van zijn fraaie, grote huis aan de Grote Kerkstraat te Leeuwarden gebruik hebben gemaakt.
Op 16 april 1535 had Epo van Liauckama "op syn eyn huys to Lyauckema in Sexbie¬rum" zijn testament opgemaakt in het bijzijn van diverse benodigde getuigen, die konden verklaren dat hij "by syn aein vrye wille, mey voortochtighe sinnen ende mey rype byreed" zijn laatste wil had opgesteld.
Er werd toen op Liauckama dus Fries gesproken čn geschreven.