Of dit allemaal voor zoete koek aangenomen mag worden? In ieder geval wijzen dergelijke verhalen en ook het feit dat de kerk uit de 12e eeuw dateert, terwijl het huidige gebouw zeker niet de eerste kerk hier geweest zal zijn, op het vrij vroege ontstaan van Sexbierum als kerkdorp.
De bouw van een kerk werd in die dagen veelal betaald door de rijke adel uit de omgeving, al dan niet in samenwerking met geestelijken en kloosterlingen.
Ook het feit dat het vroegere grondbezit van de parochie van Sexbierum één groot aaneen¬gesloten blok rond de kerk was, duidt op een vroeg ontstaan van de parochie Sexbierum.
De adel zorgde over het algemeen éérst goed voor zichzelf, zodat we gevoeglijk mogen aannemen dat ook stinzen als Liauckama, Adeelen en Eelsma in die tijd gebouwd zijn.
Van steen uiteraard en niet van hout of stro met koeiemest, want het woord 'stins' is een samentrekking van 'steenhuis', wat op zich al weer een samentrekking is van 'stenen huis'.