Veel foto’s en teksten in deze map zijn afkomstig van Jan Leemburg.

Legendarische Lauckama’s

Aan de zeekant van de rij terpen van Wijnaldum tot Minnertsga ontstond een lang¬gerekte kwelderwal, waarschijnlijk doordat een aantal terpjes door opslibbing aan elkaar groeide.
Op deze verhoging ontstonden nieuwe weidegronden, evenals in de laagte tussen de wal en de dorpsterpen.
Nu was het een ongeschreven wet, dat de eigenaren van land dat grensde aan nieuw aangewonnen land, automatisch eigenaar van dat nieuwe land werden.
De gebieden van verscheidene families werden daardoor steeds groter en de families werden rijker.
Tenslotte ging men op die nieuwe hoogten wonen.
Langs de Hornestreek en bij Wijnaldum meer landinwaarts langs de Hauleweg, stonden vroeger dan ook een hele rij adellijke- en eigenerfde states.
De kaart van Eekhoff vermeldt vanaf Harlingen:
Gerbranda, Bolta, Zwingma, Donia, Siverda (Sjoerda), Oudehuis, Nijehuis, Groot Ropta, Gerbranda, Liauckama*5), Latsma, Adelen (Adélen), Elinxma (Eelsma), Douma, Donia, Nieuw Harkema, Harkema, Wijtsma, Jelgersma, Hania, Groot Lammema, Klein Lammema en Klein Hermana.
En dat waren slechts de namen die Eekhoff rond 1850 nog kende. Er waren er nog een aantal meer.