Links: Dolf Hanekuyk en echtgenote kinderen e/o familie.
Midden vermoedelijk personeel van boer Bruinsma en rechts vermoedelijk de ouders van boer Bruinsma.

Verkoop Liauckema-State.
De Noteris Wijma, te Harlingen, zal aldaar, op Woensdag den 1 en 8e Juny 1842, bij beschrijving en eindelijke toewijzing, telkens des namiddags ten 1 ure, in het Heeren Logement van D Minnema, in het openbaar veilen : Een uitmuntende Zathe en Landen, Liauckema-State genaamd, met Huizinge en Schuur, Tuinmans Woning, Hovinge, Moestuin, Cingels, Boschje en verdere annexen, staande en gelegen onder den dorpe Sexbierum, gequoteerd no.86, groot 44 bunder 72 roede en 98 el, zoo Bouw-als Greidlanden, belast met 45 floreen 22 stuivers en 4 penningen Dijkschatting, de Zathe in huur bij de Weduwe Pieter Jans Post, tot Petri en Mei 1844 en de Hoving met Woning enz. bij Ourens Post tot Petri en Mei 1846; en zulks in perceelen, alles breeder bij Veillingboekjes, ten kantore van gemelde Notaris te bekomen, vermeld.

l.c. 13 mei 1842.

Verhuring bij gesloten briefjes.
Een vruchtbare Zathe en Landen, met Huizinge, Schuur, Hovinge en Hornleger ca. staande en gelegen onder den dorpe Sexbierum, gequoteerd no 86, Liauckema-State genaamd, groot volgens kadaster 41 bunder 70 roede 40 el, Bouw-en Greidland, thans in gebruik bij de weduwe Pieter Jans Post,-voor den tijd van 7 jaren, in te gaan St.Petri en 12 Mei 1845.
Conditien te vernemen ten Kantore van Mr. J.Hanekuijk, Notaris te Harlingen, alwaar de Briefjes voor of op den 1 November 1843, franco moeten worden ingezonden.

l.c. 20 oct 1843.

Boelgoed onder Sexbierum.
De Notaris Witholt te Sexbierum zal, ten verzoeke van R.A.de Ruiter, Zaakwaarnemer te Harlingen, op Dinsdag den 11 November 1862, voormiddags 10 uur precies, op Liauckema State bij J.F.Bruinsma onder Sexbierum, bij boelgoed , tegen gereede betaling, verkoopen : Eene groote partij AFBRAAKSGOEDEREN, waaronder: Bindthout, Balken, Planken, Juffers, Deuren, Kozijnen en wat meer te voorschijn zal worden gebragt.

l.c.nov.1862.