Zegel van Willem de Wilde (NHA, abdij Egmond inv. nr. 234).

386. Willem de Wilde,200 tr.
grafelijk leenman201 Alkmaar (sluisgeld) 18-06-1385
schepen Alkmaar 1399, zegelt202 19-08-1404:
gekeperd (6) met in de schildvoet een ???
beleend Bergen (Janswerf) 20-06-1401
beleend Egmond203 (¾ van zijn vaders zate) 1409

387. Machteld Foppesdochter
doet 18-01-1335 afstand van Huis te Kleef

388. Oude Floris van Tol, tr.
grafelijk leenman Koudekerk 24-11-1364
zelf leenheer Koudekerk 18-08-1368
woont Koudekerk 1369 (inquisitie)
leenman van Poelgeest 06-02-1370
vrijkoping doodslag Koudekerk 01-11-1370
welgeboren man Koudekerk 1399
† vóór 02-09-1410

389. Godilde van Leeuwen

390. Jan van (Klein) Poelgeest,204 tr. 1e
als knaap vermeld 02-02-1363
beleend Tholen (leen van Blois) 03-02-1373
rentmeester van Blois 1374-1386
woont Koudekerk (Klein Poelgeest) 16-11-1386
grafelijk leenman (Klein Poelgeest) 16-11-1386
ontvanger grafelijkheid Zuid-Holland 1388
grafelijk leenman Oost- en Westhellevoet 14-01-1390
tr. 2e (lijftocht 16-11-1386) Mabelia van Oosterwijk

391. Aleid van Beesd Gerbrandsdochter
procedeert205 ’s-Hertogenbosch 1368
† vóór 16-11-1386

198 Zie verder nr. 780, hierna.
199 Sofie van der Mersch schonk haar adellijke minnaar waarschijnlijk drie zoons: Willem, Jan (leefde Den Haag 1355; zijn zoons Dirk Janszoon en Jan Janszoon werden in 1378 door heer Gerard (II) van Poelgeest zijn ‘verwanten’ genoemd) en Dirk Fienzoon (leefde Den Haag 1355).
200 J.W. Groesbeek, ‘Het wel en wee van de Alkmaarse regeringsfamilie De Wilde’, Alkmaars Jaarboekje 10 (1974) 63-78.
201 Ons Voorgeslacht 44 (1989) nr. 27, of Ons Voorgeslacht 45 (1990) nr. 159.
202 NHA, abdij Egmond inv. nr. 234 (regest 725: Marten Martens en Willem de Wilde, schepenen van Alkmaar, bezegelen de verkoop van land.
203 Ons Voorgeslacht nr. 89.
204 Gegevens en bronnen van deze familie, tenzij anders vermeld, naar K. Kuiken, ‘De oudste generaties Van Poelgeest’, DNL120 (2003) 96-102.
205 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, schepenbank (‘Bossche protocol’) inv. nr. 1175(?).

398. Dodo Willems, tr.
† vóór of in206 1405

399. Machteld Jan Frankenzoonsdochter
beleend207 (heer van Arkel) tot 05-12-1420

Generatie X (= XXIII)

768. Willem Ludgardszoon (of Simonszoon), tr.
schepen Leiden 1315-1316,
† vóór 07-09-1339

769. N.N.

770. Willem Hermanszoon, tr.
grafelijk leenman? Oegstgeest ~1281 (Greidanus)
† vóór 16-03-1331 (leenregisters)

771. Ida208
beleend (burggraaf Leiden) 16-03-1331

772. Arnoud de Wilde Willemszoon, tr.
† vóór 18-06-1385
grafelijk leenman Alkmaar (sluisgeld) 18-06-1349
leenman209 van Egmond 17-09-1363
beleend Bergen (Janswerf) 1376 (‘neef’ leenheer210)

773. Elisabet
† vóór 18-06-1385

776. Floris (III) van Tol, tr.
belender Koudekerk 09-12-1339
welgeboren man Aarlanderveen 1356

777. N.N.

780. Dirk (II) van Poelgeest, tr. 2e (lijftocht 01-04-1323)
koopt gerecht Koudekerk 01-04-1331
woont Koudekerk (Groot Poelgeest) 01-01-1327
kleinzoon Gerard van Poelgeest (nr. 3120) 01-01-1327
treedt op als leenheer Koudekerk vanaf 07-07-1339
tr. 1e Ermgard

781. Clementia van Nijeveld

782. heer Gerbrand van Beesd, ridder211 12-03-1338, tr.
sticht altaar212 parochiekerk Beesd 09-01-1329
schepen214 Beesd 18-01-1331
† vóór215 11-05-1343

783. Margareta
tr. 2e Jan van Hellu213

Generatie XI (= XXIV)

1544. Willem de Wilde, tr.
grafelijk leenman Alkmaar (sluisgeld)216 1343/1346

1545. N.N.

1552. heer Floris (II) van Tol, ridder, tr.
† na 26-10-1306 (leenregisters)

1553. Marcelia van den Rijn Gerlandsdochter
† vóór 26-10-1306 (leenregisters)

1560. heer Dirk (I bis) van Poelgeest, tr. 2e
† vóór 13-11-1305 (memorie Haarlem)
heer van Hoogmade en Koudekerk
tr. 1e N.N., hieruit: Gerard (II) van Poelgeest

1561. Alverade van Brederode
testeert Haarlem 1300
sticht memorie Haarlem 13-11-1305
aangeslagen217 Koudekerk 1316
schenkt land 10-10-1317
† na 18-04-1323

206 Ons Voorgeslacht 31 (1976) 285 nr. 39.
207 Ons Voorgeslacht 31 (1976) 285 nr. 39 (de kapoenen en hoenders binnen de stad Rotterdam).
208 Volgens Greidanus (deel II 1128) mogelijk dochter van Willem van Oegstgeest, zoon van burggraaf Dirk (van Kuik) van Leiden.
209 Ons Voorgeslacht nr. 89 (bewoont in 1363 een eigen zate te Egmond waarvan hij ¾ opdraagt aan Arend van Egmond).
210 Arnoud van Egmond-IJsselstein (Janse 443).
211 De Fremery nr. 281 (h. Gherbrande van Beesde, ridder).
212 De Fremery nr. 386.
213 Stadsarchief ’s-Hertogenbosch, schepenbank (‘Bossche protocol’) inv. nr. .
214 De Fremery nrs. 333, 552.
215 De Fremery nr. 447 (heren Gherbrants erfghenamen).
Jan van Beesd heer Gerbrandszoon zegelt 28-07-1367: 3 palen van paalvair, schildhoofd gedeeld I: 3 aanziende gekroonde koppen, II: effen (ARDOU inv. nr. OA.2855.0.0.1: Johannes de Beesde, domini Gherbrandi militis ).
216 Hamaker II 330 (met lijftocht voor zijn moeder; het sluisgeld was Willem aangekomen van zijn oom Lubbert vrouwe Hadewigszoon).
217 D.E.H. de Boer, ‘Leiderdorp in de middeleeuwen’, in: A.J. Versprille e.a., red., Leiderdorp aan jaagpad en snelweg (Leiderdorp 1979) 28.

1562. Jan van Zuilen, tr.
erfgenaam van zijn oom Zweder218 1310

1563. N.N.

Generatie XII (= XXV)

3088. Arnoud de Wilde, tr.
begr. Egmond (abdij)219 26-03-1322
grafelijk leenman (Huis te Schoten)

3089. Mabelia vrouwe Hadewigsdochter
† vóór 18-11-1328, begr. Egmond (abdij)
weduwe 18-01-1335
lijftocht op ½ Huis te Schoten 02-05-1334

3102. heer Floris (I) van Tol, ridder, tr.220 1e of 2e
grafelijk leenman (Tedingerbroek) ~1281
leenman van Teilingen vóór 1284
grafelijk raadscommissaris 1295-1296
zegelt221 01-04-1296: een klimmende leeuw
vergezeld van blokjes en een barensteel (5)

3103. N.N.

3106. Gerland van den Rijn,222 tr.
leenman Teilingen223 09-03-1272, 05-01-1276
grafelijk leenman224 23-01-1276

3107. N.N.

3120. Gerard (I) van Poelgeest, tr.
beleend (samen met broers) Hoogmade 17-08-1252
† vóór 01-01-1327 (oude vader van Dirk (II), nr. 780)

3121. N.N.