Generatie XIV

FOTO: Oudste vermelding van Willem Steffens (1479). Foto: Het Utrechts Archief

4096. Willem Steffens, tr.
belender Hoogteilingen 1479 (leen Oudmunster131)
pachter Sassenheim 1494-1530 (abdij Rijnsburg132)

4097. N.N. (Margareta?; vergelijk de namen van
haar kleindochters Margareta Bartelds
(nr. 5019) en Grietje Klases (zie nr. 2048).

128 De eersamen Dirck Willems (Grafschriften G15).
129 Eerbare Dirckie Jelle dr. d‘huisfrou van Dirck Willems(Grafschriften G15).
130 Tresoar, Hof van Friesland inv. nr. 16703 blad.4.
131 Het Utrechts Archief, proosdij Oudmunster inv. nr. 1856 (leenrepertorium onder meer op www.hogenda.nl).

4160. Gabe Dirks, tr.
pachter Vrouwenparochie 1542-1547

4161. N.N.
weduwe133 Vrouwenparochie 1554-1562

4162. Jan Gerrits Kuik, tr.
† 06-11-1551, begr. Sint Annaparochie134
pachter Sint Annaparochie 1527-1551
kerkmeester Sint Annaparochie 1531- 1535
bijzitter grietenijgerecht Het Bildt 1541
wapen: drie eggen (grafzerk)

4163. Knierke Karstes
weerbare weduwe Sint Annaparochie 1552
pachter Sint Annaparochie 1554-1564
woont Sint Annaparochie 1570 (Bildtkaart)

4192. = 2456. Jan Walings, tr.

4193. = 2457. Martjen Daams

4194. = 2442. Barteld Bartelds, tr. 1e

4195. = 2443. Aagje Dirks Ket

4208. = 1024. Steffen Klases, tr.

4209. N.N.

4210. Gijsbert Aarts, tr.
pachter Sint Jacobiparochie 1570 (Bildtkaart)

4211. N.N.

4212. Barteld Willems, tr. 2e
† vóór of in 1552
pachter Sint Jacobiparochie 1527-1542

koopt land Woudharnas 03-07-1530
tr. 1e N.N. (hierna nr. 4497)

4213. Maria Lourens
† 18-04-15??, begr. Sint Jacobiparochie135
weerbare weduwe Sint Jacobiparochie 1552

aangeslagen Sint Jacobiparochie 1578

4214. Remmert, tr.
† vóór of in 1552

4215. Lijsbet
weerbare weduwe Sint Jacobiparochie 1552

4220. = 2060. (Jonge) Waling Siemens, tr.

4221. = 2061. Fokeltje

4484. Heiman Schijf, tr.
pachter Sint Annaparochie 1525-1542
schout Het Bildt 1523-1535

4486. N.N.

4496. = 4212. Barteld Willems, tr. 1e

4497. N.N.

4498. Here Walings,136 boer, tr.
woont Sint Jacobiparochie 1570
aangeslagen Sint Jacobiparochie 1578 (f 3)

4499. N.N.

4500. = 1024. Steffen Klases, tr.

4501. N.N.

4502. = 1026. Arjen Jans Schijf, tr.

4503. Margareta Jans

4872. = 1028. Siemen Arjens, tr.

4873. N.N.

4884. = 4212. Barteld Willems, tr. 2e

4885. = 4213. Maria Lourens

4886. Dirk Klases Ket, tr.
† vóór 06-12-1569 (leenregister Warmond)
pachter Koudekerk 1544 (abdij Rijnsburg)
verkoopt137 land Koudekerk 12-10-1562
borg138 voor zoon Klaas Dirks Ket 17-11-1568

4887. N.N.

132 Pachtvolger in 1530: Kornelis Willems, in het 10e -penningkohier (1540) en morgenboek (1544) van Sassenheim: ‘op ’t Bildt’ en ‘in Friesland’.
133 In 1554 pachtvolgster van Gabe (of ‘Gerbrand’) Dirks en pachtvoorgangster van Dirk Gabes (nr. 2080, hierboven).
134 Grafschriften nr. G21 (den seer discreten man Ian Gerrits).
Een aanwijzing dat Kuik uit de Zwijndrechtse Waard kwam, is een wapen in Hendrik Ido Ambacht (Ons Voorgeslacht 38 (1983) 268). In het nabije Heerjansdam was ~1450 een Vastraet van Kuyc gegoed (Ons Voorgeslacht 36 (1981) 94).
135 De Walle nr.8260 (de eerbaere Maritie Lourisdor wedue van Baertout Willems).
136 Mogelijk maar niet bewijsbaar een broer van Waling (nr. 103) en Jan (nr. 2456) Walings (vergelijk GJ (2009) 220).
137 Streekarchief Rijnlands Midden, oud rechterlijk archief Koudekerk inv. nr. 1 blad 490v.
138 Het Utrechts Archief, Oudbisschoppelijke Clerezij inv. nr. 441 blad 45v.

4896. Steffen Willems, tr.
† vóór 23-09-1546 (weeskamer Leiden139)
pachter Sint Jacobiparochie 1527-1531

4897. Hadewich Dirks
weduwe Sint Jacobiparochie 1547
† vóór 17-10-1564 (kenning Leiden140)

4898. Gerrit Lourens van Koudekerk, tr.141 1e of 2e
† vóór 30-09-1577 (boedelverdeling142)
welgeboren man Koudekerk 1529-1566
pachter Koudekerk 1555-1557 (10e penning)

4899. N.N.

4904. = 4212. Barteld Willems, tr. 2e

4905. = 4213. Maria Lourens

4906. = 4898. Gerrit Lourens van Koudekerk, tr. 1e of 2e

4907. N.N.

4912. = 2060. (Jonge) Waling Siemens, tr.

4913. = 2061. Fokeltje

4916. = 4212. Barteld Willems, tr. 2e

4917. = 4213. Maria Lourens

4918. = 4886. Dirk Klases Ket, tr.

4919. N.N.

4922. = 4210. Gijsbert Aarts, tr.

4923. N.N.

5018. Jelle Tjeerds, tr.143 vóór 02-05-1566
pachter Sint Annaparochie 1574
aangeslagen Sint Jacobiparochie 1578 (f 6)

5019. Margareta Bartelds
tr. 2e Klaas Hendriks (nr. 1120)

Generatie XV

8192. Steffen Huigs, postuum vermeld144 Sassenheim 08-06-1566

8424. = 4096. Willem Steffens, tr.

8425. N.N.

9772. Klaas Dirks Ket, tr.
† vóór 04-02-1546 (leenregister Warmond)
schout Koudekerk a/d Rijn 1514 (Informacie)
welgeboren man Koudekerk a/d Rijn 1550

9773. N.N.

9792. = 4096. Willem Steffens, tr.

9793. N.N.

9796. Lourens Gerrits van Koudekerk, tr.
(zie kwartierstaat Van Koudekerk-van Tol)

9797. Amerens Jans
(zie kwartierstaat Van Koudekerk-van Tol)

10036. Tjeerd Feddes, tr.
† vóór 1566 (vermelding weduwe als pachter)
pachter Sint Annaparochie 1536-1564

10037. N.N.
pachter Sint Annaparochie 1566

10038. = 4212 Bareld Willems, tr. 1e

10039. NN.

In deze kwartierstaat verkort aangehaalde bronnen:

Aantekeningenboek~ P. Gerbenzon, ed., Aantekeningenboek van Dirck Jansz (1604-1636) (Hilversum 1997).
abdij Rijnsburg~ Nationaal Archief, abdij Rijnsburg inv. nrs. 132, 133, 137 (huurboeken 1477-1559, op microfilm).

139 Regionaal Archief Leiden, weeskamerarchief (grote bewijzen B) blad 251-251v. De Koudekerkse schout Klaas Dirks Ket (nr. 9772, hieronder), waarschijnlijk haar broer, treedt op als haar gemachtigde.
140 Regionaal Archief Leiden, kenningen N blad 194v (‘wijlen Hadewich Steffens’).
141 Dat hij tweemaal is gehuwd, blijkt uit de vermelding van zijn dochters Amerens (nr. 2449) en Catharina (nr. 2453) als halfzusters op 12-06-1630.
(Streekarchief Rijnlands Midden, oud rechterlijk archief Koudekerk inv. nr. 4 blad 32).
142 Als de voorgaande noot.
143 Gemeentearchief Delft, oud rechterlijk archief Hof van Delft/IXC, blad 91.
144 Als vader van Willem Steffens (nr. 4096) te Sassenheim en grootvader van Barteld (nr. 4212), Steffen (nr. 4896), Kornelis en Klaas (nr. 2048)
Willems (Historisch Gemeentearchief Het Bildt inv. nr. W3, gedrukt in Vleer 42-43; discussie in De Nederlandsche Leeuw 118 (2001) 665-710).
Hij is mogelijk de in 1505/1506 overleden Stephanus filius Hugonis (P.M. Grijpink en C.P.M. Holtkamp, Kennemaria (Haarlem 1930) 125), student Leuven.
1443 (E. Reusens, Matricule de l’Université de Louvain I (Brussel 1903) 187, Stephanus Hugonis de Amsterdammis) en op 03-05-1451 priester en zoon van Hugo filius Stephani, parochianus en stichter van een altaar te Sloten bij Amsterdam (Stadsarchief Amsterdam, bruiklenen Haarlem inv. nr. 6).

autorisatieboek ~~ Tresoar, nedergerecht Het Bildt, autorisatieboeken (‘F’) 1606-1810 (tenzij een andere grietenij is vermeld)
Bildtkaart ~ boerderijenkaart van Het Bildt door Jan Jans (1570), facsimile-uitgave Sint Annaparochie 2005
geslachtsregister ~ Historisch Gemeentearchief Het Bildt, inv. nr. W2.
GJ (2009) ~ O. Schutte en Y. Brouwers, ‘Kwartierstaat Van der Mey in parentelen’, Genealogysk Jierboek (2009) 149-307.
Grafschriften ~ H. Sannes, Grafschriften tussen Flie en Lauwers II. Het Bildt (Leeuwarden 1952).
hypotheekboek ~ Tresoar, nedergerecht Het Bildt, hypotheekboeken (‘N’) 1612-1811 (tenzij een andere grietenij is vermeld).
Informacie ~ R. Fruin, ed., Informacie […] van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant [in] MDXIV (Leiden 1886).
inventarisatieboek ~ Tresoar, nedergerecht Het Bildt, inventarisatieboek (‘I’) 1763-1789 (tenzij een andere grietenij is vermeld).
‘Memorijen’ ~ W. Bergsma, ed., ‘Dokumint: Memorijen fan Dirck Jansz’, Bydragen ta Pleatslike Skiednis IV (1966) 62-78.
morgenboek ~ verwijst naar de kohieren van het hoogheemraadschap van Rijnland, onder meer op www. www.hogenda.nl.
pachter ~ verwijst naar de Bildtrekeningen (1527-1574 of 1629-1647), tenzij anders vermeld.
proclamatieboek ~ Tresoar, nedergerecht Het Bildt, proclamatieboeken (‘K’, 1669-1806), tenzij een andere grietenij is vermeld).
recesboek ~ Tresoar, nedergerecht Het Bildt, recesboeken (‘A’, 1591-1806), tenzij een andere grietenij is vermeld.
quaclappen~ verwijst naar de vonnissen (1527-1591 en 1600-1620) van het Hof van Friesland op www.tresoar.nl.
Sannes ~ H. Sannes, Geschiedenis van Het Bildt I-III (Franeker 1951-1956).
Vleer ~ W.T. Vleer, De Friese Wassenaars (Drachten 1963).
De Walle ~ H. de Walle, Friezen uit vroeger eeuwen (Franeker 2007, vanaf nr. 7124 uitsluitend op www.walmar.nl).
weesboek ~ Tresoar, nedergerecht Het Bildt, weesboeken (‘H’) 1642-1811 (tenzij een andere grietenij is vermeld).
welgeboren man~ verwijst naar de lijsten (1500-1665) in S. van Leeuwen, Costumen van Rijnland (Leiden 1667) 74-101.
leenregister ~ verwijst naar de repertoria gedrukt in het tijdschrift Ons Voorgeslacht en in PDF op www.hogenda.nl (gratis).
www.tresoar.nl ~ verwijst naar ‘Zoeken naar voorouders’ (www.tresoar.nl/Pages/Voorouders.aspx), tenzij anders vermeld.
10e ~ penning verwijst naar de kohieren van de 10e penning in Holland, onder meer in PDF op www. www.hogenda.nl.
1552 ~ verwijst naar de Friese monstercedullen van 1552 (Tresoar, CKE 6030), tenzij anders vermeld.
1578 ~ verwijst bij belastingaanslagen naar de kohieren van de personele impositie uit 1578 (www.tresoar.nl).
1744 ~ verwijst bij woonplaatsen naar de kohieren van de eerste Friese volkstelling uit 1744 (www.tresoar.nl).
1749 ~ verwijst bij woonplaatsen en beroepen naar de kohieren van de quotisatie uit 1749 (www.tresoar.nl).

Aanhangsel: hypothese omtrent nr. 8193

De aanwijzingen dat de in 1566 postuum vermelde Steffen Huigs (nr. 8192) priester is geweest, sluiten vrijwel uit dat hij gehuwd was, maar niet dat hij met een vrouw samenleefde en kinderen had.
Omstreeks 1500 leefde ongeveer de helft van alle priesters in de Nederlanden op die manier samen.
Hieronder volgt een hypothese over Steffens partner.
De akte van 1566 noemt onder meer een Huig Jakobs uit Lisse met een zoon Floris en een kleinzoon Joris.
In 1566 waren de kinderen van deze Joris Floris in Lisse volgens de akte naaste verwanten (vrienden en maagen) van de Friese nakomelingen van Steffen Huigs.
Uit andere bronnen is Huig Jakobs bekend als pachter van de abdijen Leeuwenhorst (in Lisse en het aangrenzende Vennep) en Egmond (in Lisse samen met een Willem Jakobs, vermoedelijk een broer, vanaf 1470).
In Vennep volgde Floris in 1498 Huig Jakobs op als kloostermeier van Leeuwenhorst op land dat hij deelde met een Steffen, die woonde op het huis Ter Lucht (bij De Zilk tussen Lisse en Noordwijkerhout).145
De term vrienden en maagen sluit uit dat Huig Jakobs de vader was van Steffen, maar niet dat zij in vrouwelijke lijn verwant waren.
Alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen van een paar golden vroeger samen als ‘maagschap’.
De maagschap tussen de Friese en de Lisser familie (die zich omstreeks 1600 ‘Wassenaar’ noemde, evenals later sommige Friese nakomelingen van Steffen Huigs) kan in theorie teruggaan op een relatie van Steffen Huigs met een dochter van de bovengenoemde Willem Jakobs.
Zij zou dan tevens een nichtje van Huig Jakobs zijn.
De vader van Huig Jakobs is bekend uit de rekeningen van Leeuwenhorst: Jakob Filippus, tot 1464 pachter in Lisse en Sassenheim.146
De hypothetische verwantschap tussen de Lisser en Friese Wassenaars is geschetst in onderstaand genealogisch fragment:

Jakob Filippus, pachter Lisse en Sassenheim (1410) 1436-1464, tr. N.N.

| ? Huig Jakobs, pachter Lisse en Vennep 1470-1498, tr. N.N. Willem Jakobs, pachter Lisse 1470-

| ? Floris Huigs, pachter Lisse en Vennep 1498-1546, tr. N.N. dochter, relatie met Steffen Huigs

| | Joris Floris, pachter Lisse en Sassenheim 1530-1590, tr. N.N. Willem Steffens, hierboven nr. 4096

Wanneer deze hypothese steekhoudt, lijkt Willem Steffens te zijn vernoemd naar zijn grootvader Willem Jakobs.
Onder voorbehoud van bevestiging kan de kwartierstaat Kuiken-Bouritius dan worden aangevuld met de volgende kwartieren:

8192. Steffen Huigs (gegevens als boven), relatie met

8193. N.N. (Willems)

Generatie XVII?

16386. Willem Jakobs, tr.
pachter Lisse 1470- (abdij Egmond)

16387. N.N.

32772. Jakob Filippus, tr.
pachter Lisse en Sassenheim (1410) 1436-1464
[mogelijk tevens schout Oegstgeest, zegelt juni
1446: 3 wassenaars, in het schildhart een lelie]147

32773. N.N.

Dit laatste zegel met zijn drie maantjes (‘wassenaars’) kan misschien ook de later in Lisse en Friesland aangenomen toenaam ‘Wassenaar’ verklaren.

145 Bronnen in De Nederlandsche Leeuw 118 (2001) 665-710; vermelding van Willem Jakobs in Noord-Hollands Archief, abdij Egmond inv. nr. 783.
146 Volgens de door J. van Egmond op www.hogenda.nl gepubliceerde pachtersrepertoria van de abdij Leeuwenhorst (betaalde toegang).
147 Regionaal Archief Leiden, signatuur LB 7000-3 (wapenboeken Van Rijckhuysen) B blad 7. Vergelijk het wapen van Cornelis Paeds, op 14-05- 1514 lid van de Leidse veertigraad: in rood 3 zilveren wassenaars met een gouden lelie in het schildhart, op www.heraldischedatabank.nl.