Foto: Gevelsteen uit 1574, Koudeweg 21 (tekening uit Sannes I blz. 429)

2106. Klaas Bartelds, tr. 3e
† vóór of in 1587 (quaclappen)
pachter Sint Jacobiparochie 1547-1574
weerbare boer112 Sint Annaparochie 1552
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie1560
opdrachtgever113 Sassenheim 08-06-1566
woont Sint Jacobiparochie (Koudeweg) 1570-1574
aangeslagen Sint Jacobiparochie 1578 (f 6)
tr. 1e Neeltje Jans, woont Sint Jac. 1574 (gevelsteen)
tr. 2e Aafke Here Walings (nr. 2249)

2107. Martjen Remmerts111
weduwe Sint Jac. 1587 (quaclappen)
tr. 2e Gerrit Kornelis (quaclappen)
tr. 3e Jan Gerrits Hoen (recesboek)

2242. Arjen Heimans Schijf, tr.
† vóór of in 1587 (quaclappen)
pachter Sint Annaparochie 1545-1570
weerbare boer114 Sint Annaparochie 1552

2243. N.N.

2248. = 2106. Klaas Bartelds, tr. 2e

2249. Aafke Here Walings
† vóór 20-05-1587 (quaclappen)

2250. = 512. Jakob Steffens, tr.

2251. = 513. Karstje Arjens Schijf

2442. Barteld Bartelds, tr. 1e vóór 07-08-1569
† 26-11-1626 (81 jaar oud)
begr. Sint Jacobiparochie116
woont Sint Jacobiparochie 1570 (Bildtkaart)
pachter Sint Jacobiparochie 1545-1574, 1601
verkoopt117 land in Zuid-Holland 1567, 1569
gegoed Koudekerk aan den Rijn 30-09-1577
aangeslagen Sint Jacobiparochie 1578 (f 6)
helmteken zerk: een kuip met vijf struisveren
tr. 2e N.N.
tr. 3e Catharina Gerrits (nr. 2453)

2443. Aagje Dirks Ket
woont115 Sint Jacobiparochie 07-08-1569

109 De eersame Claesswebenszoon. Dit betreft dus niet zijn halfbroer Klaas Steffens de Jonge, die op 04-08-1611 is overleden (Grafschriften nr. G37).
110 Een Willem Aarts (broer van Gijsbert?) te Sint Jacobiparochie is in 1578 aangeslagen voor f 3 en was daar in 1579 kerkvoogd.
111 In 1587 weduwe van Klaas Bartelds en moeder van Aafke (nr. 1053; Tresoar, Hof van Friesland inv. nr.16703 blad 67).
112 In 1552 gemonsterd met harnas en ringkraag.
113 Akte van bekendheid betreffende zijn afstamming, Historisch Gemeentearchief Het Bildt inv. nr. W3; onder meer gedrukt in Vleer, blz. 42-43 .
114 In 1552 gemonsterd met harnas en ringkraag.
115 Streekarchief Rijnlands Midden, oud rechterlijk archief Hazerswoude inv. nr. 17.
116 De Walle nr.8260 (de eersamen Baertout Baertoutsz olt int 81 iaer hier begra).
117 GJ (2009) 267; Streekarchief Rijnlands Midden, oud rechterlijk archief Hazerswoude inv. nr. 17.

2448. Willem Steffens (de Oude), tr.118 vóór 30-09-1577
† vóór 01-03-1603 (quaclappen)
gegoed Koudekerk a/d Rijn 1550-1557 (10e penning)
weerbare boer 120 Sint Jacobiparochie 1552
pachter Sint Jacobiparochie 1554-1574
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1560, 1576
opdrachtgever121 Sassenheim 08-06-1566
kerkvoogd Sint Jacobiparochie 1570, 1575
aangeslagen Sint Jacobiparochie 1578 ( f 6)
Fries Statenlid voor Westergo 1588, 1591
leefde Sint Jacobiparochie 1550-1578
burger Harlingen122 vóór 01-08-1598

2449. Amerens Gerrits
† vóór 06-12-1630 ‘in Friesland’119
gegoed Koudekerk a/d Rijn 30-09-1577

2452. = 2442. Barteld Bartelds, tr. 3e Leiden123 30-09-1577

2453. Catharina Gerrits124
gegoed Koudekerk a/d Rijn 30-09-1577
begr. Sint Jacobiparochie (wapenzerk125)
halfzuster van nr. 2449, hierboven

2456. Jan Walings, tr.
† vóór of in 1582 (quaclappen; Aantekeningenboek)
woont Sint Jacobiparochie 1570 (Bildtkaart)
aangeslagen Sint Jacobiparochie 1579 (f 3)
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1580

2457. Martjen Daams
weduwe 1582 (quaclappen)

2458. = 2442. Barteld Bartelds, tr. 1e

2459. = 2443. Aagje Dirks Ket

2460. = 2104. Klaas Steffens (de Oude), tr. 1e

2461. = 2105. Neeltje Gijsberts

2464. Pieter Martens, tr.
† vóór 05-04-1624 (autorisatieboek)

2465. Janke Willems
weduwe 05-04-1624 (autorisatieboek)

2470. Jakob, tr.

2471. Maria Kornelis

2474. Keimpe Joostes, tr.
† vóór 07-08-1639 (autorisatieboek)

2475. N.N.

2488. Steffen Willems, tr. 2e
† 09-11-1629 (‘Memorijen’126)
armvoogd Sint Annaparochie 1592
bijzitter grietenijgerecht het Bildt 1627-1628
tr. 1e Amerens Pieters Bonteman

2489. Janke Bartelds
† 04-1631 (‘Memorijen’127)

2490. Harrent Klases, tr.
† vóór 21-12-1626 (autorisatieboek)
pachter Sint Annaparochie ~1624

2491. Lijsbet Walings
belijdenis Sint Annaparochie 03-06-1614

2496. = 2104. Klaas Steffens (de Oude), tr. 1e

2497. = 2105. Neeltje Gijsberts

2498. = 2106. Klaas Bartelds, tr. 3e

2499. = 2107. Martjen Remmerts

118 Streekarchief Rijnlands Midden, oud rechterlijk archief Hazerswoude inv. nr. 4 blad 32.
119 Streekarchief Rijnlands Midden, oud recherlijk archief Hazerswoude inv. nr. 1 blad 8.
120 In 1552 gemonsterd met harnas en ringkraag.
121 Akte van bekendheid betreffende zijn afstamming, Historisch Gemeentearchief Het Bildt inv. nr. W3; onder meer gedrukt in Vleer, p. 42-43 .
122 Regionaal Archief Leiden, oud notarieel archief (Willem van Oudevliet) inv. nr. 62 blad 168.
123 Huwelijkse voorwaarden voor notaris Salomon Leenderts van der Woerd, Regionaal Archief Leiden, oud notarieel archief inv. nr. 6.
124 Afgeleid van de kennelijke vernoeming van zoon Gerrit Bartelds naar zijn grootvader van moederszijde Gerrit Lourens van Koudekerk.
Volgens een ‘geslachtsregister’, opgesteld omstreeks 1775, is Barteld Bartelds per arrenslee over de Zuiderzee vertrokken om zijn derde vrouw uit Holland te halen.
125 De Walle nr. 8260: ([…]ts dr de huisfrou […] Bartout Bartoutz); de datum is onleesbaar, het beschadigde wapen is vaag herkenbaar als Van Poelgeest.
126 ‘Memorijen’ 78 (Steven Welms suen rust). Vleer nr. V-26 heeft een afwijkende sterfdatum (07-08-1629 om 22:00 uur).
127 Jannige Stevens is den 18 ofte 19 aprel anno 1631 rust (‘Memorijen’ 78).