Foto: Trouwlepel AC/AC (nrs. 1052/1053, foto naar Vleer blz. 47)

1052. Aart Klases, tr. 1606 (jaarletter trouwlepel)
05-01-1635, begr. Sint Annaparochie92
woont Vrouwenparochie 22-05-1612
pachter Sint Annaparochie 1629, 1632
tr. 1e Dirkje
wapen (trouwlepel): een verkorte en versmalde
dwarsbalk vergezeld van drie wassenaars
helmteken (grafzerk): een kuip met vijf
uitkomende struisveren

1053. Aafke Klaas Bartelds
woont Vrouwenparochie 22-05-1612
weduwe 29-03-1639 (autorisatieboek)
wapen (trouwlepel): als nr. 1052
(schild ruitvormig)

1054. = 514. Arjen Siemens, tr.

1055. = 515. Trijntje Walings

1120. Klaas Hendriks, tr. 2e vr 1591 (proclamatieboek93)
vr 11-03-1616 (hypotheekboek)
woont Vrouwenparochie 1570 (Bildtkaart )
aangeslagen Sint Annaparochie 1578 (f 6)
tr. 1e Margareta Bartelds (hierna nr. 5019)

1121. Janke Arjens Schijf
weduwe 11-03-1616 (hypotheekboek)

86 Gemeentearchief Franeker, inv. nrs. (Telting) 299 en 317.
87 GJ (2009) 220-221. Zijn boerderij staat al op de Bildtkaart van 1570.
88 Aantekeningenboek 93 (den eersaemen Walijng Waelijenx zoon, laatste woorden: Mij woert soe wee).
89 GJ (2009) 221. Grietje was een zuster van Klaas Hendriks en een schoonzuster van Janke Arjens Schijf.
90 Memorijen 77 (Hendrijckjie Jan Daems).
91 Volgens Vleer, Wassenaars nr. VII-165. Waarschijnlijk genoemd naar Tsietzazate (nu: Tjitsma), een gepachte boerderij bij Wijnaldum.
92 Grafschriften nr. G 26 (d eersamen Aerdt Claesz in t 56 jaar).
93 Proclamatieboek Franekeradeel, aangehaald in GJ (2009) 221 (landaankoop te Midlum).

1124. Barteld Klases, tr.
vr 25-05-1653 (autorisatieboek)
armvoogd Sint Annaparochie 28-03-1642

1125. Janke Jakob Steffens )
vr 25-05-1653 (autorisatieboek)

1216. = 512. Jakob Steffens, tr.

1217. = 513. Karstje Arjens Schijf

1218. = 514. Arjen Siemens, tr.

1219. = 515. Trijntje Walings

1220. Dirk Arjens, tr.
vr 08-06-1612 (autorisatieboek)

1221. Martjen Bartelds
22-02-1649 (75 jaar oud)
begr. Sint Jacobiparochie94
tr. 2eKornelis Kornelis (hypotheekboek95)

1224. Kornelis Willems, tr. (quaclappen)
procedeert Hof van Friesland 1603-1608
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1606
bijzitter grietenijgerecht Het Bildt 160-1611

1225. Martjen Walings

1226. Gerrit Bartelds, tr.
vr 21.04.1653 (BIL H3 64)
leefde Sint Jacobiparochie 1617-1638
kerk- en armvoogd Sint Jacobiparochie 1617
pachter Sint Jacobiparochie (Nieuw Bildt) 1637
wapen: een blauwe dwarsbalk vergezeld van drie
wassenaars (papieren zegelafdruk96~1622)

1227. Martjen Siemens
vr 21.04.1653 (weesboek)

1228. Daam Jans,tr.
belijdenis Sint Annaparochie 08-02-1604
Sint Annaparochie 08-06-1626
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1597, 1606
bijzitter grietenijgerecht Het Bildt 1606-1626

1229. Dirkje Bartelds
belijdenis Sint Annaparochie 23-10-1625
Sint Annaparochie 15/16-08-1644

1230. Kornelis Klases, tr.
20-02-1618 (Aantekeningenboek97)

(Franeker) pachter Sint Jacobiparochie 1593

1231. = 621. Margareta Walings
weduwe 27-01-1623 (autorisatieboek)

tr. 2e Waling Daams (nr. 620)

1232. Marten Pieters, tr.
vr 10-07-1643 (autorisatieboek)

1233. Janke Arjens
weduwe 05-04-1624 (autorisatieboek)

1234. Hidde Sjoerds, tr. 2e Sexbierum 06-09-1614
belijdenis Sexbierum 03-03-1628
Sexbierum 30-05-1645 (familiebijbel98)
schipper 02-06-1618 (inventarisboek Wonseradeel)
pachter99 korenmolen Sexbierum 19-07-1624
tr. 1e Trijntje Baukes, leeft 24-06-1610 (recesboek)

1235. Swobkje Jakobs uit Sexbierum
belijdenis Sexbierum 03-03-1628
Sexbierum 03-05-1667 (70 jaar oud)

1236. Joris Hendriks100 , tr. gerecht Het Bildt 07-05-1632

1237. Arjaantje Keimpes uit Het Bildt

1240. = 1228. Daam Jans, tr.

1241. = 1229. Dirkje Bartelds

1244. Pieter Steffens, tr. Sint Annaparochie 10-06-1632
dorpsvolmacht Sint Annaparochie 1647-1651
ouderling Sint Annaparochie 1647-1651

1245. Neeltje Harrents
ca. 6 jaar op 21-12-1626 (autorisatieboek)

94 Grafschriften nr. G39 (d eerbare Maertie Baertovts).
95 D.d. 28-06-1619, 16-05-1646, 20-04-1647.
96 Volgens Tresoar, collectie A.L. Heerma van Voss, in archief Sminia, maar daarin niet gevonden.
97 Creles Clasen Maergie Waliens man (Aantekeningenboek 132).
98 Tresoar, Hof van Friesland inv. nr. 13831 of 13978. 99 Tresoar, Liauckemastate inv. nr. 135 (de molen, een huis en land tot aan de zeedijk voor negen jaar).
100 Op 09-10-1639 oom en voogd van de kinderen van Steffen Lourens Buurtje en wijlen Sieuwke Hendriks (autorisatieboek).

1246. = 614. Sjoerd Daams, tr. 2e

1247. = 615. Neeltje Kornelis101

1254. Barteld Dirks, tr.
vr 30-04-1651 (hypotheekboek)

1255. Willemke Willems
vr 30-04-1651 (hypotheekboek)

1264. = 1232. Marten Pieters, tr.

1265. = 1233. Janke Arjens

1266. = 1234. Hidde Sjoerds, tr 2e

1267. = 1235. Swobkje Jakobs

1268. = 1236. Joris Hendriks, tr.

1269. = 1237. Arjaantje Keimpes

1272. =1228. Daam Jans, tr. tr.

1273. = 1229. Dirkje Bartelds

1276. = 1244. Pieter Steffens, tr.

1277. = 1245. Neeltje Harrents

1278. = 614. Sjoerd Daams, tr. 2

1279. = 615. Neeltje Kornelis102

1406. Liekele Stinnerts, tr. Hallum 16-12-1621
belijdenis Hallum 23-12-1647

Hallum 03-01-1651

1407. Gooitske Gerrits uit Hallum
belijdenis Hallum 26-03-1647

Hallum 23-06-1652

1568. Bouwe Harings, tr. 1e
diaken Hallum 1617
lid kerkenraad Hallum 1626, 1638
belastingpachter Hallum 23-12-1630
tr. 2e Pietje Lieuwes, belijdenis Hallum 23-03-1638

1569. N.N.

1938. Monse Jans, tr. 3e Dokkum (gerecht) 09-04-1633

1939. Rinske Franses uit Dokkum

Generatie XII

2048. Klaas Willems, tr.
pachter Sint Jacobiparochie 1527-1547
vr 19-08-1550 (kinderen op 20-11-
1564: Gerrit, Steffen en Grietje Klases)

4097. Maria
weduwe103 Leiden 19-08-1550
weerbare weduwe Sint Jacobiparochie 1552
vr104 20-11-1564

2060. (Jonge105 ) Waling Siemens, tr.
pachter Sint Jacobiparochie 1536-1542

2061. Fokeltje
weduwe en pachter106 Sint Jac. 1547-1572
weerbare weduwe (spies) Sint Jac. 1552

2080. Dirk Gabes, tr. (quaclappen107)
vr of in 1578, begr. Vrouwenparochie108
pachter Vrouwenparochie 1566-1574
woont Vrouwenparochie 1570 (Bildtkaart)

2081. Maria Jans Kuik
weduwe Vrouwenparochie 1578
aangeslagen Vrouwenparochie 1578 (f 4)
Berlikum 27-10-1609 (Aantekeningenboek)
begr. Sint Ann. (Aantekeningenboek)
tr. 2e oude Arjen Joostes

2096. =1228. Daam Jans, tr.

2097. = 1229. Dirkje Bartelds

2098. Hendrik Reiners, tr.
vr 19-01-1607 (autorisatieboek)

2099. N.N. Jan Walings

101 Aangenomen dat Amerens Sjoerds (nr. 623) is vernoemd naar haar vaders overleden eerste vrouw Amerens Dirks.
102 Aangenomen dat Amerens Sjoerds (nr. 623) is vernoemd naar haar vaders overleden eerste vrouw Amerens Dirks.
103 Marytgen Claes Willems weduwe koopt op 19-08-1550 een jaarrente in Leiden (P.T. Zwart, ed., Protocol Cleuting (Leeuwarden 1970) nr. 336).
104 Swart ed., Cleuting nr. 336.
105 Meest waarschijnlijk een broer of halfbroer van oude Waling Siemens, pachter Sint Jacobiparochie 1527-1540 (anders: GJ (2009) 220).
106 Op de Bildtkaart van 1570 staat haar huis op naam van haar zoon Waling Walings.
107 R.S. Roarda, It Bildtske Kuik-skaei (Leeuwarden 1964) geeft Jan Dirks Kuik (hierboven nr. 1040) een (geheel fictieve) vader Dirk Jans Kuik.
Het Aantekeningenboek noemt Mari Ian Kwickens als grootmoeder en Dirck Gabbeszoon als grootvader van de auteur Dirk Jans ( 1636).
In de quaclappen staat een Maria Jans in 1583 te boek als weduwe van Dirk Gabes.
Hun zoon Jan Dirks Kuik heeft zijn toenaam blijkbaar van moederszijde aangenomen.
108 Aantekeningenboek 133 (anno 1618 []is mijn moeder ter eerden geborcht an Levrowekerck in hwer broers graef nast hwer fader Dirck Gabbeszoon).

2104. Klaas Steffens (de Oude), tr. 1e
20-12-1604 (Aantekeningenboek109)
pachter Sint Annaparochie (buitendijks) 1599
tr. 2e Margareta Klases (autorisatieboek)

2105. Neeltje Gijsberts
vr 20-12-1604
tr. 1e Willem Aarts?110