Foto: wapen van kerkvoogd Klaas Boiens Wassenaar (1761, zie noot 56).

80. Kornelis Tjepkes, tr. Vrouwenparochie 03-10-1728
arbeider Vrouwenparochie 1749

81. Rinske Johannes uit Vrouwenparochie
ged. Vrouwenparochie 02-10-1701

82. Frans Franses, tr. 2de Hallum 26-05-1743
‘geringe’ boer Hallum 1749
tr.1ste Hallum 26-08-1736 Lijsbet Sipkes uit Hallum

83. Ientje Oenes uit Oudkerk

84. Sieds Pieters, tr.
boer, ‘redelijk bestaan’, Nijkerk 1749.

85. Antje Dirks

86. Kornelis Jans, tr. Marrum 09-04-1747
welgesteld boer Marrum 1749

87. Maaike Wiebes uit Marrum
ged. Finkum-Hijum 24-05-1716

88. Gauke Reins, tr. Sint Jacobiparochie 20-08-1747
schippersgezel Sint Jacobiparochie 1747
arbeider Sint Jacobiparochie 1749
tr. 2de Sint Jacobiparochie 30-11-1760 Neeltje Pieters

89. Trijntje Dirks uit Sint Jacobiparochie

90. Tiemen Teekes, tr. Sint Jacobiparochie 02-11-1755
ged. Finkum 09-09-1731
† Sint Jacobiparochie 1788 (floreenkohier)
begr. Sint Jacobiparochie59
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1779-1788

91. Klaaske Beerts Kuiken57
† Sint Jacobiparochie 1765 (53 jaar oud)
begr. Sint Jacobiparochie58
tr. 1ste 22-02-1739 Reiner Gerbens 60

51 Grafschriften nr. G43 (de eerbare Antie Jans de Vries), steen niet meer aanwezig.
52 Grafschriften nr. K2 (Waling Beerts Kuiken).
53 Eigenerfd vanaf 1752.
54 Het kohier vermeldt de ‘erven van de weduwe van Klaas Boiens’.
55 In 1785-1788 ‘substituut-grietman’, dat wil zeggen oudste bijzitter.
56 Fries Museum, Leeuwarden, inv. nr. G335-A: gebrandschilderd glasruitje (Claas Boijens Wassenaar).
57 ‘Na alvorens een kind te hebben geteeld bij deze man’ (trouwboek Sint Jacobiparochie). Waling Tiemens werd gedoopt op 16-11-1755.
58 Steen verdwenen na 2000, wapen (afgehakt, helmteken: een kuip met vijf struisveren (Wassenaar)) gefotografeerd in 2000, tekst in Grafschriften nr. G 44 (de eerbare Claasje Beerts Kuiken, in leeven huisvrou van Tijmen Taekes, oud ruim 53 jaar).
Klaaske is bijgezet in het graf van de overgrootmoeder (Aechie Dirckxsdr) en de moeder (Maertie Walings) van haar eerste man Reiner Gerbens, in 1749 ‘zeer welgesteld’ boer te Sint Jacobiparochie.
59 Steen verdwenen vóór 1935; het gedicht dat er op stond in De Vrije Fries 33 (1935) 59-60.
60 Na zijn overlijden bezat Klaaske in 1755 op haar eigen naam twee stemgerechtigde boerderijen, drie verhuurde woningen en 30 hectare land, in 1752 en 1755 gekocht van de Friese Staten.
Bij de roerende zaken waren twaalf schuldbrieven, een reeks stukken van Delfts blauw en koper, een kast met boeken, en zilverwerk, waaronder twee drinkbekers en een brandewijnkom (inventaris in Tresoar, Leeuwarden, toeg. 13-07, inv. nr. 61, fol. 654 e.v.).

92. Laas Jans Plat, tr. Sint Jacobiparochie 22-01-1747
‘gemeen’ veehouder Sint Jacobiparochie 1749

93. Baukje Klases uit Sint Jacobiparochie

96. Jan Sierks, tr. Sint Jacobiparochie 03-06-1743
‘sobere’ boer Vrouwenparochie 1749

97. Nieske Dirks uit Sint Jacobiparochie

98. Gerben Wiemers, tr. Sint Jacobiparochie 15-07-1753
† vóór 21-06-181461
Schoenmaker 62 Sint Jacobiparochie 1756-1770

99. Aukje Arjens uit Sint Jacobiparochie
† vóór 21-06-1814

100. Siebe Tijses, tr.

101. Baukje Sjoerds

102. Enne Jans, tr. Tzummarum (attestatie 15-08-1762)
ged. Tzummarum 17-11-1737

103. Liskje Tjerks uit Oosterbierum
ged. Oosterbierum 30-06-1737

104. Folkert Hanses Sponmoet, tr. Workum 15-07-1736
begr. Workum 30-04-1754
heeft ‘klein scheepje’ Workum 1749

105. Antje Jakobs uit Workum
begr. en beluid Workum 08-12-1779

106. Jan Hendriks Minkes63 , tr. Oudega (W) 10-05-1772

107. Feikje Pieters uit Idzega

108. Teie Kornelis, tr. Tzummarum 20-05-1753

109. Jetske Pieters uit Tzummarum

110. Lieuwe Posthumus, tr. Dronrijp 13-04-1765

111. Aaltje Tjeerds uit Schingen

112. Siebren Jans, tr. Pietersbierum 23-08-1733
‘gemeen’ arbeider Pietersbierum 1749

113. Antje Keimpes uit Pietersbierum
ged. Minnertsga 02-10-1716

120. Jan Meintes, tr. 2de Burum 11-08-1754
tr. 1ste Kollum 11-11-1753 Geertje Boeles

121. Aukje Siebes uit Kollum
ged. Kollum 19-06-1735

122. Brand Hendriks, tr.64 1ste Kollum 15-11-1761
ged. Kollum 01-11-1739
tr. 2de Kollum 16-05-1773 Rinske Tjebbes
tr. 3de Kollum 14-05-1775 Jetske Feddes
tr. 4de Kollum 14-05-1780 Hiltje Annes

123. Grietje Jans uit Kollum

124. Hessel Rinses, tr.
ged. Hantumhuizen 07-05-1719
boer Wierum 1749

125. N.N.

126. Kornelis Pieters, tr. Ternaard 31-05-1733
boer Ternaard 1749

127. Tjitske Teunis uit Ternaard

Generatie VIII

128. Jakob Jans Kuiken, tr. 2de Sint Jac. 02-11-1679
† vóór 31-07-170465
kerkvoogd (benoeming geweigerd) Sint Jac. 1691
pachter Sint Jacobiparochie 1698 (stemkohier)
belastingontvanger Sint Jacobiparochie 1700-1703
tr. 1ste Neeltje Willem Dirk Arjens

129. Antje Dirk Arjens uit Sint Jacobiparochie
tr. 1ste Doeke Jans

130. Johannes Dirks Kuik, tr. Sint Jac. 15-09-1695
ged. Vrouwenparochie 25-09-1659
† vóór 28-02-1717 (autorisatieboek)
pachter Sint Annaparochie 1698 (stemkohier)

131. Hendrikje Freerks uit Sint Jacobiparochie
tr. 2de Sint Ann. 28-02-1717 Seerp Doedes

61 Huwelijksakte Hendrik Gerbens Bouritius en Tetje Lammerts te Sint Jacobiparochie.
62 Doopakten Arjen (Sint Jacobiparochie 15-02-1756) en Martjen (Sint Jacobiparochie 14-10-1770) Gerbens.
63 Naamsaanneming niet gevonden.
64 Dochter Baukje Brands is vóór dit huwelijk geboren.
65 Boedelbeschrijving (1708) in Tresoar, familie Kuiken.

132. Eelke Eelkes, tr. Sint Jacobiparochie 28-05-1693

133. Martjen Douwes uit Dronrijp

134. Jakob Pieters, tr. Sint Annaparochie 29-04-1694
ged. Sint Annaparochie 11-12-1670?

135. Martjen Klases uit Sint Annaparochie
ged. Sint Annaparochie 01-04-1666?

136. Siemen Wilkes, tr. Hallum 01-05-1698
belijdenis Hallum 26-01-1699
† vóór 1728 (stemkohier)

137. Sieuwke Kornelis uit Hallum
belijdenis Hallum 26-01-1699
woont Hallum 1728 (stemkohier)

140. Tjalling Sjoerds, tr.
woont Ferwerd (Nieuweburen) 1695

141. Lijsbet
lidmaat Ferwerd (Nieuweburen) 1695

142. Tomas Jans, tr.
belijdenis Ferwerd 26-01-1702

143. Martjen Dirks
belijdenis Ferwerd 26-01-1702

148. Jelle Tjeerds, tr.
† Oosterbierum vóór 21-03-1716 (‘Jelle Bakker’)
kerkvoogd Oosterbierum 1709
bakker Oosterbierum 1692 (autorisatieboek)
pachter Oosterbierum (Haarda) 1698 (stemkohier)

149. Botje Arends
boerin Oosterbierum 1698, 1728 (stemkohier)

150. Tjepke Jetses, tr.

151. Trijntje Jochems

152. Beert Arjens Kuiken, tr. Sint Jac. 27-02-1698
leefde Sint Jacobiparochie 1678-1719
† Sint Jacobiparochie 27-10-1720
pachter Sint Jacobiparochie 1698 (stemkohier)
belastingontvanger Sint Jacobiparochie 1711-1713

153. Neeltje Kornelis Walings
woont Sint Jac. 1720 (Hof van Friesland)

154. Jan Martens de Vries, tr. Sint Jac. 05-02-1719
boer Sint Jacobiparochie 1728 (stemkohier)

155. Amerens Walings Wassenaar uit Sint Jac.
woont Sint Jacobiparochie 1796 (speciekohier)
tr.2de Sint Jac. 22-03-1733 Pieter Leenderts

156. Boien Arjens Wassenaar, tr. Sint Jac. 06-05-1714
ged. Vrouwenparochie 26-11-1685
begr. Sint Jacobiparochie 29-12-1742 (G48)
boer Sint Jacobiparochie 1728 (stemkohier)
armvoogd Sint Jacobiparochie 1738
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1738-1742

157. Tjerkje Martens de Vries
‘zeer welgestelde’ boerin Sint Jac. 1749

158. = 154. Jan Martens de Vries, tr.

159. = 155. Amerens Walings Wassenaar

162. Johannes Jakobs, tr. Vrouwenparochie 10-04-1696
ged. Vrouwenparochie 24-05-1670
kuiper Oudebildtzijl 1701 (bij doop dochter Rinske)

163. Antje Kornelis uit Oudebildtzijl

174. Wiebe Lolkes, tr. Hijum 1715 (datum niet genoemd)
smid Hijum 1715

175. Lijsbet Klases uit Hallum
ged. Hallum 31-10-1686
belijdenis Hallum 02-11-1713

180. Teeke Tiemens, tr. Finkum 28-01-1731
ged. Oude Leye 05-05-1701
arbeider/kostwinner Sint Jacobiparochie 1749

181. Tjitske Siemens uit Finkum

182. = 152. Beert Arjens Kuiken, tr.

183. = 153. Neeltje Kornelis Walings

184. Jan Pieters Plat, tr. Sint Annaparochie 23-06-1715

185. Baukje Lases uit Sint Annaparochie
ged. Menaldum 16-08-1685

196. Wiemer Gerbens, tr. Sint Jacobiparochie 30-11-1721
schoenmaker/kostwinner Sint Jacobiparochie 1749

197. Klaasje Lammerts uit Sint Jacobiparochie

204. Jan Ennes, tr.
‘gemeen’ boer Tzummarum 1749

205. Neeltje Aukes

206. Tjerk Hessels, tr.

207. Trijntje Teekes

220. Hendrik Lieuwes Posthumus, tr. Dornrijp 10-06-1742
woont Dronrijp 1749

221. Lieuwkje Teekes uit Dronrijp

226. Keimpe Abes, tr. Wijnaldum 27-04-1710

227. Aaltje Freerks uit Wijnaldum

242. Siebe Monses, tr. Kollum 07-08-1731
ged. Kollum 31-05-1705
bakker Kollum 1735
‘bedient het spinhuis’ Kollum 1749

243. Antje Reiners uit Kollum
ged. Kollum 28-09-1704
dochter van Reiner Pieters en N.N.

244. Hendrik Jans, tr. (3de
procl. Buitenpost 01-07-1736)
woont Lutjepost 1736

245. Aaltje Brands uit Buitenpost
ged. Kollum 07-09-1710

248. Rinse Hessels, tr. Hantumhuizen 13-11-1712
ged. Hantum 06-04-1685
† vóór of in 1728 (stemkohier)

249. Maaike Jans
pachter Ternaard 1728 (stemkohier)
woont (‘zuinig in staat’) Ternaard 1749

Generatie IX

256. Jan Jakob Steffens, tr. Het Bildt 27-10-1628
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1623, 1628
armvoogd Sint Jacobiparochie 1632
pachter (menist) Sint Jac. 1655 (stemkohier)

257. Dieuwke Arjen Siemens
weduwe Het Bildt 1669 (weesboek)

260. Dirk Dirks Kuik, tr. 1ste Vrouwenparochie 26-09-1652
tr.2de Vrouwenparochie 25-02-1672 Iebeltje Egberts

261. Lijsbet Johannes uit Vrouwenparochie
geb. Stiens 20-12-1629

262. Freerk Willems, tr. 1ste Sint Jacobiparochie 04-10-1688
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1688
kerk- of armvoogd Sint Jacobiparochie 1698
boer Sint Jacobiparochie 1698 (stemkohier)
tr. 2de Sint Jac. 27-04-1673 Arjaantje Bartelds

Martjen Klaas Aarts uit Sint Jacobiparochie
† vóór 27-04-1673

280. Sjoerd Arjens, tr. Sint Jacobiparochie 22-11-1663
pachter Sint Jac. (Franekerlanden) 18-06-1689
pachter Beetgum 1698 (stemkohier)

281. Karstje Klases uit Sint Jacobiparochie

296. Tjeerd Jelles, tr.
† kort vóór 16-06-1684 (autorisatieboek)
menist en bakker Oosterbierum 21-01-1680

297. N.N.

298. Arend Riemers, tr. 1ste
woont Barradeel 13-05-1619 (autorisatieboek)
† vóór 30-03-1698 (autorisatieboek)
boer Tzummarum 1640 (stemkohier)
rechter grietenijgerecht Barradeel 1655
ond.2de Wijnaldum 18-6-1665) Aafke Jelles

299. Botje Gerbens
† vóór 18-6-1665

304. Arjen Jans (Kuiken)66 , tr. Sint Jac. 26-06-1664
† vóór 17-05-1698 (autorisatieboek, stemkohier)
ontvanger Sint Jacobiparochie 1682-1683
kerkvoogd Sint Jacobiparochie 1690, 1694

305. Klaaske Willems
boerin Sint Jac. 1698 (stemkohier)
† vóór 21-12-1705 (autorisatieboek)

66In 1664: Arjen Jans, in 1671: Arjen Jan Jakobs (autorisatieboek), vanaf 1682: Arjen Jans Kuiken (als onderscheid met Arjen Jans Koekoek of Kuikuit, tr. 2de Sint Jacobiparochie 1674 Grietje Tjallings, tr. 3de Sint Jacobiparochie 1679 Antje Dirks.
In 1666 en 1669 was hij doopsgezind (autorisatieboek).

306. Kornelis Walings, tr. Sint Jac. 06-12-1668
† vóór of in 1698 (stemkohier)
kleermaker Sint Annaparochie 1658
tr. 1ste N.N., ond. 2de Sint Ann. 09-05-1658 Aafke Jans

307. Amerens Sjoerds uit Sint Jacobiparochie
ged. Sint Annaparochie 31-07-1636
pachter Sint Jac. 1698 (stemkohier)
tr. 1ste na 04-01-1657 Steffen Pieters

308. Marten Pieters, tr. Sint Jacobiparochie 14-02-1686
postuum vermeld Sint Jac. 30-01-1720 (autorisatie)
ouderling Sint Jacobiparochie 1695-1699, 1711-1712
pachter Sint Jacobiparochie 1698, 1708 (stemkohier)

309. Neeltje Hendriks uit Sint Jacobiparochie
post. verm. Sint Jac. 30-01-1720 (autor.)
pachter Sint Jac. 1718 (stemkohier)

310. Waling Walings, tr. Sint Jacobiparochie 12-12-1675
† 07-02-1714 (64 jaar oud), begr. Sint Jacobiparochie67
boer Sint Jacobiparochie 1698 (stemkohier)
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1701-1703
bijzitter grietenijgerecht Het Bildt 1713-1714

311. Antje Steffens uit Sint Jacobiparochie

312. Arjen Klases, tr. Sint Jacobiparochie 24-06-1681
pachter Vrouwenparochie 1698 (stemkohier)
pachter Sint Jacobiparochie 1698 (stemkohier)
ontvanger Sint Jacobiparochie 1704-1723

313. Aaltje Boiens uit Vrouwenparochie
ged. Vrouwenparochie 05-05-1655

324. Jakob Sietses, tr. Vrouwenparochie 21-01-1649

325. Rinske Ieses uit Oudebildtzijl

350. Klaas Tomas, tr. Hallum 26-12-1685

351. Gooitske Rienks uit Hallum
ged. Hallum 19-02-1660
belijdenis Hallum 05-08-1686

351. Gooitske Rienks uit Hallum
ged. Hallum 19-02-1660
belijdenis Hallum 05-08-1686

360. Tiemen Fokkes, tr. Finkum 19-05-1700

361. Aatje Teekes uit Finkum

364. = 304. Arjen Jans Kuiken, tr.

365. = 305. Klaaske Willems

366. = 306. Kornelis Walings, tr.

367. = 307. Amerens Sjoerds

370. Laas Gerbens Hilverda, tr.
lidmaat Menaldum (uit Itens) 25-02-1685
† Sint Annaparochie 05-12-1690

371. Janke Franses
lidmaat Menaldum (uit Itens) 25-02-1685

392. Gerben Harings68 , tr.2de Sint Jac. 01-01-1693
ged. Hallum 17-01-1664
† vóór 13-04-1718 (autorisatieboek)
schoenmaker Sint Jacobiparochie 1688, 1693, 1704
tr. 1e Sint Jacobiparochie 08-04-1688 Antje Sikkes
tr. 3e Sint Jacobiparochie 12-07-1711 Aafke Jans

393. Geertje Wiemers uit Sint Jacobiparochie
† vóór 12-07-1711

484. Monse Hanses Mandema, tr. (attest 05-04-1703)
ged. Dokkum 29-11-1671

485. Aukje Siebes uit Kollum

490. Brand Abels, tr.
pachter Kollum 1728 (stemkohier)

491. N.N.

496. Hessel Gerrits, tr. 3e Hantum 25-04-1680
geboorte/doop/overlijden niet gevonden
lidmaat Hantum 1699, 1701
boer Hantum 1698, 1728 (stemkohier)
tr. 1e Hantum 06-12-1660 Antje Metskes
tr. 2e Hantum 16-06-1667 Ienske Bouwes

497. Antje Rinses uit Ternaard
ged. Ternaard 13-04-1662
belijdenis Hantum 09-03-1684
lidmaat Hantum 1699, 1701

67 Grafschriften G43 (den eersamen Walingh Walings).
68 Op 11-06-1704 ‘Gerben Harings Buritius, mr. schoenmaker’ te Sint Jacobiparochie (autorisatieboek).