Foto: Akte van naamsaanneming Rienk Jans Bouritius (1811; www.tresoar.nl)

48. Rienk Bouritius,35 tr.
ged. Sint Jacobiparochie 23-04-1755
† Pietersbierum 21-09-1826
Strandmeester

49. Theodora Bouritius
ged. Sint Jacobiparochie 03-06-1764
† Pietersbierum 14-01-1842

50. Thijs Houtsma,36 tr. Sexbierum 26-12-1790
† Sexbierum 15-10-1848
heibaas (OAT 1832), boer 183938

51. Grietje Ennema37 uit Oosterbierum
† Sexbierum 18-07-1841
boerin Sexbierum 184139

29 Naamsaanneming Hallum 1811 (Hiltje Cornelis, weduwe van Taeke Siedzes te Hallum), ook voor dochter Trijntje (23) te Hijum.
30 Naamsaannmeing niet bewaard.
31 Memorie van successie Rein Gaukes Kuiken, www.tresoar.nl.
32 Memorie van successie Neeltje Tymens Kuiken, www.tresoar.nl.
33 Naamsaannmeing niet bewaard.
34 De trouwakte van haar dochter Baukje (1814) 19) noemt haar ‘Jannigje Wybrens’, de overlijdensakte van Baukje (1862) ‘Jannigje Reinders’.
35 Naamsaanneming 1811 (Rienk Jans te Pietersbierum).
36 Naamsaanneming Sexbierum 1811 (Thijs Sybes te Sexbierum).
37 Naamsaanneming niet gevonden, wel van broers Jan en Tjerk Ennes te Oosterbierum (Sexbierum 1811).
38 Memorie van successie Kornelis Sybes Houtsma, www.tresoar.nl.
39 Memorie van successie Grietje Ennes Ennema, www.tresoar.nl.

52. Jacob Halma,40 tr. Workum 12-05-1788
ged. Workum 22-08-1753

53. Trijntje Minkes uit Workum
ged. Workum 31-03-1773
tr.41 1ste Workum 11-08-1782 Broer Jans

54. Kornelis Lanting42 , tr. Peins 01-01-1785
ged. Tzummarum 1756
† Sexbierum 06-01-1825, weduwnaar
kooltjer44 Sexbierum 1821

55. Lieuwkje Posthumus uit Peins43
† vóór 06-01-1825

56. Jan Siebrens, tr. Wijnaldum 21-05-1769
ged. Pietersbierum 05-05-1743
† vóór 20-11-1808

57. Baukje Tjepkes uit Wijnaldum
† Tzummarum 20-11-1808, weduwe

60. Siebe Jans, tr. Kollum 09-05-1784
ged. Kollum 02-09-1770 (op belijdenis?)
† Burum45 vóór 29-12-1812

61. Baukje Brands uit Kollum
ged. Kollum 06-01-1760
† Burum vóór 29-12-1812

62. Rinse Keegstra 46 , tr. Ternaard 30-05-1784
ged. Wierum 27-04-1758
† Burum 18-10-1847, gehuwd
boer Burum 1804 (autorisatieboek), 1847

63. Pietje Kornelis uit Ternaard
ged. Ternaard 07-12-1755
† na 18-10-1847

Generatie VII

64. Kornelis Jakobs Kuiken, tr. Sint Jac. 30-01-1735
geb. Sint Jacobiparochie 16-11-1699
† Sint Jacobiparochie 01-06-1748
boer, vanaf 1739 eigenerfd (Oude Bildtdijk) oom en voogd van Jakob Jans 1739-174548
kinderen in 1749 ‘welgesteld’ te Sint Jacobiparochie

65. Grietje Johannes Kuik uit Sint Jac.
ged. Sint Annaparochie 09-03-1711
† Sint Jacobiparochie 22-02-1747
tr. 1ste Sint Jac. 24-02-1732 Leendert Jakobs47

66. Eelke Eelkes, tr. 1ste Sint Annaparochie 18-06-1724
schipper ‘bij de reis’ Holwerd 1749
tr. 2de Sint Jacobiparochie 20-09-1733 Stijntje Boiens

67. Antje Jakobs uit Sint Annaparochie
ged. Sint Annaparochie 16-09-1703

68. Wilke Siemens, tr. Marrum 04-05-1736
ged. Hallum 12-02-1699
leefde Sint Annaparochie 1747
‘gering’ boer Ferwerd 1749

69. Aukje Lammerts uit Marrum

70. Sjoerd Tjallings, tr.
ged. Ferwerd 22-10-1693
pachter Ferwerd 1738 (stemkohier)

71. Janke Tomas
ged. Ferwerd 31-08-1704
tr.2de Pieter Lammerts

72. Wopke Jans, tr. Sint Jacobiparochie 22-11-1733

73. Neeltje Nannes uit Sint Jacobiparochie

74. Tjeerd Jelles tr.
ged. Oosterbierum 26-05-1695

75. Antje Tjepkes
ged. Oosterbierum 26-12-1701

76. Waling Beerts Kuiken, tr. Sint Jac. 16-01-1746 .
† Sint Jacobiparochie 07-03-1775.
begr. Sint Jacobiparochie (60 jaar oud)50.
kerkvoogd Sint Jacobiparochie 1748,52 1754.
dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1765, 1774.
‘redelijk welgesteld’ Sint Jacobiparochie 1749

77. Antje Jans de Vries49
† Sint Jacobiparochie 02-02-1750 (26)
begr. Sint Jacobiparochie (26 jaar oud)51

78. Klaas Boiens Wassenaar, tr. Sint Jac. 31-05-1744
† Sint Jacobiparochie 1788
‘zeer welgestelde’ boer53 Sint Jacobiparochie 1749
kerk- en armvoogd Sint Jacobiparochie 1761
bijzitter55 grietenijgerecht Het Bildt 1770-1788
wapen:56 gedeeld (1) de Friese adelaar, (2) in
blauw een zilveren dwarsbalk vergezeld van
drie zilveren wassenaars; eigenerfdenkroon

79. Neeltje Jans de Vries (zuster van nr. 77)
belijdenis Sint Jacobiparochie 26-01-1764
woont Sint Jacobiparochie 1797 (speciekohier)
post. verm. Sint Jac. 1798 (speciekohier)54