Foto Oude Bildtdijk 1185, Westhoek, gebouwd 1817 voor Dirk en Klaasje Kuiken

18. Dirk Kuiken,12
tr. Sint Jacobiparochie 28-05-1809
geb. Sint Jacobiparochie 09-03-1784
† Sint Jacobiparochie 15-03-1863
Boer 13 Sint Jacobiparochie (Oude Bildtdijk) 1829

19. Klaasje Kuiken
geb. Sint Jacobiparochie 20-04-1789
† Sint Jacobiparochie 27-01-1829

20. Jacob Tjepkema, tr. Het Bildt 16-11-1811
geb. Vrouwenparochie (Nieuwebildzijl) 05-11-1778
† Vrouwenparochie 09-11-1861
werkman Vrouwenparochie 1861

21. Trijntje Miedema
geb. Hallum 15-12-1788
† Vrouwenparochie 04-12-1863

6 Buwalda, Waddenfisserij).
7 Memorie van successie Thijs Sybes Houtsma, www.tresoar.nl.
8 Haar broer Jan, boerenknecht, werd in 1853 op 28-jarige leeftijd diaken van de Afgescheiden gemeente in Sexbierum.
In 1874 was hij ouderling en in 1877 scriba van de Afgescheidenen (J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 in Friesland III (Groningen 1983) 31-35).
9 Memorie van successie Douwe Jans Stoer, www.tresoar.nl.
10 Brieven d.d. 24 en 30 september 1799, aangehaald in Sannes III 45.
11 Tresoar, familie Hoogland inv. nr. 852 (boerderij De Nijverheid).

22. Dirk Kuiken, tr. Sint Jacobiparochie 28-03-1814
geb. Sint Jacobiparochie 07-06-1786
† Sint Jacobiparochie 12-02-1860
gardenier14 Sint Jacobiparochie 1821

23. Baukje Plat
ged. Sint Jacobiparochie 03-02-1793
† Sint Jacobiparochie 29-11-1862

24. Sybren Bouritius, tr. 1ste
Sexbierum 21-12-181
geb. Franeker 06-03-1792
† Harlingen 1864 (72), weduwnaar
heibaas16 Sexbierum 1827
tr. 2de Harlingen 1842 Paula van den Hurk17

25. Liskje(n) Houtsma
geboorte/doop niet gevonden15
† Barradeel 19-06-1827 (31 jaar oud)

26. Folkert Hal(le)ma, tr. Sexbierum 24-06-1815
geb. Hindeloopen 15-07-1789
† Franeker 25-03-1862
dagloner 1809, fuselier18 1811-1812
werkman19 1819, 1826, koemelker 1822
erkent 1829 en 1831 zoons bij Joukjen Faber

27. (T)jitske Lanting
geb. Peins 04-06-1792
† Workum 08-11-1827

28. Douwe Stoer20, tr. Sexbierum 26-05-1799
geb. Wijnaldum 28-04-1784
† Sexbierum 06-04-1843
Kooltjer 22 Sexbierum 1829

29. Marijke Simons uit Minnertsga
† vóór21 29-04-1829

30. Brand Sybesma,23
tr. Burum 14-05-1812
geb. Kollum 18-09-1787
† Sexbierum 16-08-1876
dagloner24 Sexbierum 1847

31. Maaike Keegstra
geb. Burum 13-03-1795
† Barradeel 12-10-1858

Generatie VI

32. Jan Kornelis Kuiken, tr. Sint Jac. 13-01-1765
† Sint Annaparochie 14-02-1800
boer Sint Annaparochie (Nieuwe Bildtdijk)
rechter/gemeenteraadslid Het Bildt 1796-1798

33. Martjen Eelkes uit Sint Jacobiparochie
ged. Sint Annaparochie 13-03-1726
† Sint Annaparochie 09-11-1804

34. Johannes Wilkes, tr.
geboorte/doop niet gevonden26
† Sint Annaparochie 21-04-1806

35. Froukje Pars25
ged. Ferwerd 15-05-1738
† Berlikum 17-06-181827

36. Reimer Wopkes,28 tr. Sint Jacobiparochie 16-11-1766
† Sint Jacobiparochie 20-02-1806 (69 jaar oud)

37. Trijntje Tjeerds uit Sint Jacobiparochie
ged. Oosterbierum 14-05-1730
tr.1ste Sint Jac. 21-01-1753 Doen Kornelis

38. Beert Walings Kuiken, tr. Sint Jac. 13-05-1770
ged. Sint Jacobiparochie 04-05-1749
† Sint Jacobiparochie 28-05-1808
boer, na 1753-1754 eigenerfd
kerkvoogd Sint Jacobiparochie 1777, 1786

39. Neeltje Klases Wassenaar uit Sint Jac.
ged. Sint Jacobiparochie 30-06-1748
† Sint Jacobiparochie 01-05-1810

14 Memories van successie Rein Gaukes Kuiken en Neeltje Tymens Kuiken, www.tresoar.nl.
15 Bij naamsaanneming door haar vader (Sexbierum 1811) 16 jaar oud.
16 Memorie van successie Lipkje Thijssens Houtsma, www.tresoar.nl.
17 Kinderen uit dit 2de huwelijk, onder wie de in 1835 geboren en in 1842 erkende Germen, zijn katholiek gedoopt en noemden zich ‘Bauritius’.
18 Militairen 1795-1815, www.tresoar.nl.
19 Memories van successie Trientje Folkerts Halma (1819), Trijntje Folkerts Halma (1822), Cornelis Folkerts Holma (1826), www.tresoar.nl.
20 Naamsaanneming Sexbierum 1811 (Douwe Jans te Sexbierum), tekent als ‘Douwe Jans Stoer’, maar de maire noteert zijn familienaam als ‘Stuiver’.
21 Memorie van successie Pieter Jans Stoer, www.tresoar.nl.
22 Memorie van successie Pieter Jans Stoer, www.tresoar.nl.
23 Naamsaanneming niet gevonden.
24 Memorie van successie Rinze Hessels Keegstra, www.tresoar.nl.
25 Naamsaanneming Berlikum 1811 (‘Pars, weduwe van Johs Wiltjes’).
26 Zoon Siemen Johannes (geb. Sint Annaparochie 05-08-1764) is vrijwel zeker vernoemd naar grootvader Siemen Wilkes.
27 Memorie van successie Froukje Sjoerds (‘moeder van […] Lijsbet […] Kuiken te St. Annaparochie’), www.tresoar.nl
28 Postuum vermeld in 1804 (NT 13.148); zijn zoon Wopke heette na 1811 Dijkstra.

dorpsvolmacht Sint Jacobiparochie 1788, 1797
bijzitter grietenijgerecht Het Bildt 1788-1795
gemeenteraadslid Het Bildt (1795-1797) 1799-1808
substituut-vrederechter Het Bildt 1799-1808

40. Tjepke Kornelis, tr. Vrouwenparochie 09-02-1766
ged. Vrouwenparochie 07-09-1732
† vóór 13-08-1802 (autorisatieboek)

41. Etje Franses uit Vrouwenparochie
ged. Hallum 03-05-1744
† vóór 13-08-1802 (autorisatieboek)
42. Teeke Siedses, tr. Westernijkerk 20-10-1776
ged. Westernijkerk 05-12-1751
† vóór 22-02-1795

43. Hiltje Miedema29 uit Holwerd
geb. Westernijkerk 20-01-1753
† Ferwerderadeel 12-10-1826
tr. 2de Hallum 22-02-1795 Gerben Wiebes

44. Rein Kuiken30 , tr.
eb. Sint Jacobiparochie 16-07-1755
† Sint Jacobiparochie 03-05-1821
boer Sint Jacobiparochie 182131
dijkvolmacht Het Nieuw Bildt 1796
kerkvoogd Sint Jacobiparochie 1805
hoogstaangeslagene Friesland 1812

45. Neeltje Kuiken geb. Sint Jacobiparochie 03-07-1757
† Sint Jacobiparochie 20-05-1821
boerin Sint Jacobiparochie 182132

46. Jan Plat33, tr. 1ste
ged. Sint Jacobiparochie 10-06-1753
† Sint Jacobiparochie 07-10-1825
gardenier Sint Jacobiparochie 1825
tr. 2de Aagje Wassenaar, † Sint Jac. 15-02-1847

47. Janke (Wiebrens of Reinders)34