Zondagschool Wijnaldum uit 1928.

Staande v.l.n.r: De leidster Neeltje Okkinga, Thea Veenbaas, Anneke Zijlstra, Syp Bergmans, Nelly Ozinga, Tineke van der Meulen, Bet de Haan, Ymkje Pollema, Tine Hiemstra, Anneke Bruining, Anneke Gerlofsma, Sytske Jellema, Martha van der Molen, Eibert Sikkema, Mary Fikkema, Jan Tigchelaar, Beitske van der Molen, Tsjitse Wiersma, Durkje Sikkema, Liskje Hiemstra, Tommy Schiphof, Rinske Seinstra en het hoofd der school Mulder.
Zittend v.l.n.r: Anneke Meijer, Betteke Bruining, achter de strik Jaantsje Walsma, Clara Postma, Teatske Hoekstra, Jeppy Kooistra, Ane Bergmans, Mina Kooistra, Jan Westra, Freark Kingma, Auke Walsma, Durk de Jong, Johannes de Lang, Pyt de Vries, Anne Fokkema, Durk de Jong, Jan Hoekstra, Gelf Bergmans, Teun Marra en Johannes Alkema.
Liggend: Klaas Hiemstra, Benny Mulder, Rinse Tigchelaar, Jan Boutsma, Durk Walsma, Wytske Muurling, Hajo Bruining, Syds de Jong en Sibe de Jong.