Strijker,Feike * 24-6-1907 7-1-1973

Wiersma,Liesbeth * 28-9-1908 9-7-1977