Reitsma,Tjitske * 24-8-1960 15-5-1965 dv.Reitsma,G.