Talsma,Sjoerd S. * 6-2-1917 13-4-1979

Mei v/d,Lolkje * 23-3-1920 11-4-1996