Terpstra,Marten * 11-1897 Oosterbierum mei-68 Tzummarum

Wielinga,Antje * 2-11-1896 13-5-1873