Haima,Anna * 18-3-1919 17-7-1995

Haima,J.J. * 26-3-1886 5-11-1964

Wielinga,G. * 28-8-1892 16-9-1967