Klaas Folkertsma geb. 8-11-1900 en overl. 29-8-1977.
Fetje Boomsma geb. 23-7-1904 en overl. 1-9-1989.