Douwe S. la Fleur geb.16-6-1875 en overl. 8-6-1955.