Meisjesvereniging "Volhardt in het gebed" 1910 voorste rij v.l.n.r.J van der Burg, B.Hamersma, T.Groeneveld, S.Jepma, T.Prosje, T. Haagsma, P.Travaille, B.Jepma Tweede rij T.Terpstra, A Tamminga, S.Kas, W.Prosje, H.Miedema, G.de Haan en J van der Tol . achterste rij F de Jong, P.Knol, G Ourensma, A.Statema, A.Kloosterman en T.van der Mei.