Beukerskoalle omtrint 192O in Seisbierrum

De nammen binne:
Foarste rigele fan f links: Doede de Jager, Hylke de Jager, Reiny Westra, Henny Postma, Jasper Tjallingii, AebeleWielinga.
Twadde rigele: Aaltsje Post, Arendsje Post, Teake Stellingwerf, Aaltsje Boonstra, Nanning Klaver, Geartsje Nieuwenhuis.
Tredde rigele: Simen Kuur, Anne Klazinga, Tjitske Klazinga, Dine Bouwma, Janke vd Ploeg, Tine Norder, Kees Huizinga, Piter Poelstra, Bartele Miedema.
Fjirde rigele: Juffrou Lyp Dykstra, Jufrou Sjetsje Miedema, Ulfert Huizinga, Co Duker, Wiety Jollema, Durk Bakker, Jelle Bruinsma, Janke Ferwerda, Doutsje Leien, Sybren Feenstra, Juffrou Antsje Goslinga.