De beukerskoalle of ‘bewaarskoalle’.
Rjochts it sket mei dęrachter de grutte sânbak.