Kleuterschool Sexbierum.

vlnr: 1ste rij (1) Beitske van der Ploeg, (2) Jaike Hibma, (3) ?, (4) ?, (5) Jan Klaver?, (7) ?.
2de rij (1) ?, (2) Herke Tuinstra, (3) ?, (4) Harke Hibma, (5) Sybren van der Ploeg, (6) ?, (7) Westra?, (8) Hilbrant Westra.
3de rij (1) Harm Siegersma, (2,3,4,5) ?, (6) Klaas Boutsma, (7) Aage de Boer (wagenmaker aldbuorren), (8,9,10)?.
4de rij (1) Pietje Bijlsma, (2) ?, (3) Afke (Klaas Roorda), (4) Marie Nammensma, (5) ?, (6) Sjoerdsje Braaksma), (7,8,9,)?.
Linksboven juf Antje Goslinga, 4de van links juf Elisabeth, rechts juf Sjaakje en juf ?.