It hūs fan juffrouw Seardsje; beide in ferlingstuk fan'e beukerskoalle.
Op 'e foargrūn de ālde kastanjebeam, rjochts it hūs fan Joris Frietema.