Het café "Stationskoffďehuis" (Dit was de stjelphuizinge annex cafe die tussen garage Norder en de dorpsvaart stond.)
Zo was de naam sinds de tijd, dat het treinstation in Sexbierum was, maar dat station was er voor 1900 nog niet.
Maar het huis en de schuur waren er al veel eerder.
In de dertiger jaren was K.K. de Boer nog eigenaar van het café.
Yn 'e folksműle wie it faek Klaas Klazes.
Het café was op zichzelf niet veel meer, maar was nog wel in gebruik.
En Klaas gebruikte de andere ruimte voor de handel.
'De tap wie deis iepen, mar sneins ticht'.
In hetzelfde pand was nog een tweede woonhuis waar de zoon Klaas en Anna: Douwe met zijn gezin woonde.
Na de oorlog was het pand van de fam. Piet Bierema die daar ook mooi de ruimte had voor zijn vee.
Toen de fam. Bierema omstreeks 1955 naar Skylge verhuisde, werd het verkocht aan de fam. G. Norder uit Oosterbierum.
Dat "wiene ek komelkers”.
Hidde, de zoon van Gerrit en Fim Norder en zijn vrouw Wijke Leistra afkomstig uit St. Jacob, "hat der in jiermannich wenne" daarna verhuurde hij "it spul" aan Johannes Post die daar zijn "hynders" foar de foarmanderij mooi kon houden.
Johannes betaalde Gerrit de huur die afgesproken was, maar moest dan wel voor Gerrit zijn jongvee zorgen.
Maar dat heeft niet zolang geduurd, want er kwam "űngenoegen út foart" zodat de kantonrechter er op het laatst aan te pas kwam.
Maar toen was het met het café ook gauw gedaan.
De laatste jaren werd er trouwens toch al niet meer getapt.
Het hele spul raakte in groot verval.
Onderhoud werd er niet meer gepleegd en als een pand dan ook nog leeg staat dan is het snel een aanfluiting.
Jensma die in die tijd zijn groeiend garagebedrijf in het aan de overkant liggend "Brussel" had kon wel wat parkeerruimte gebruiken voor zijn tweedehands auto's.
Hij kocht het voormalig "Stationskoffiehuis" waarna het tegen de vlakte ging.

Bestuur kaatsvereniging Sexbierum.

Klaas van der Schaaf heeft deze foto ingezonden.
Hij vermeld daarbij:
Op zolder bij mijn moeder heb ik deze foto gevonden met daar achter op geschreven:
25-jarig bestaan van de Kaatsvereniging "Sexbierum-Pietersbierum".
Het bestuur: staande v.l.n.r. D.C. Banning, J. v.d. Mei, Hans Rienks, J. Brouwer.
Zittend v.l.n.r. D. Fennema, Sj. Hoekstra, K.D.v.d. Schaaf'.