Bewaarskoalle dÍrít wij allegearre mem inkluis, op gien hawwe,ít famke yn ít midden mei de greate hoed is Mat Postuma.