Mevr. Van der Meer heeft een plakboek gemaakt van de viering van het 75- jarig jubileum van de school.
Onze hartelijke dank aan Mevr. Van der Meer.

Het 75-jarig Jubileum in het licht van de publiciteit.

Aanstaande vrijdag 21 januari wordt te Sexbierum op feestelijke wijze gevierd dat de Gereformeerde school daar 75 jaar geleden voor de kinderen uit de gezinnen met die geloofsovertuiging kon worden opengesteld.

Een feestkommissie heeft bij deze gelegenheid een aantrekkelijk programma samengesteld, waarbij ís middags de kinderen aan bod zullen komen. Voor hen zal Ritsko van Vliet sr. Optreden, terwijl er ook films worden vertoond.
Van half vijf tot half zeszal er een officiŽlereceptie zijn, waarvoor alle officiŽle instanties zijn uitgenodigd,

ís avonds wordt het avondprogramma begonnen in de Gereformeerde kerk aan de Tsjerk Hiddesstrjitte, waarbij in een historisch overzicht het wel en wee van het Gereformeerd onderwijs in Sexbierum op een naar wij vernomen hebben humoristische wijze naar voren zal komen.

Voorts zullen er enige declamaties en liederen ten gehore worden gewbracht. Na al deze min of meer officiŽle onderdelen zal er na negen uur in ,, ít WaedĒeen reŁnie worden gehouden, waarbij naar verwachtingvele oud-leerlingen en voormalige personeelsleden aanwezig zullen zijn.

De huidige school aan de Rients Westrastraat telt momenteel 77 leerlingen. Dat aantal is wel eens hoger geweest en in het midden van de jaren 60 waren er zelfs circa 110 kinderen, zodat toen een tijdelijke vierde leerkracht kon worden aangetrokken. Het huidige schoolhoofd is de heer G. Corporaal, die sedert 1 maart 1966 aan de school te Sexbierum staat.
Hoewel het aantal leerlingen nog wel wat zou kunnen groeien, gaat het financieel de scholvereniging voor de wind. Dat lag voor de oprichting van de vereniging wel even anders.

Te hoge schoolgelden

Aan de voorgeschiedenis van deze christelijke school op Gereformeerde grondslag zit nameljk een financiŽle kwestie verbonden. Ruim 33 jaar trokken Hervormd en Gereformeerd Sexbierum na de stichting van een christelijke school in 1862 gemeenschappelijk op waar het ít christelijk onderwijs in de Barradeelster hoofdplaats betrof.

Tot er in 1896 een schrijven van het Hervormde schoolbestuur uitging, waarin werd medegedeeld dat de kinderen uit Gereformeerde gezinnen voortaan slechts toegelaten zouden kunnen worden als per gezin f 800,- in de kosten zou worden bijgedragen. De betrokkenen waren echter van mening dat deze lasten hun draagkracht ruimschoots te boven gingen en ook na een kompromie voorstel was een ,,scheuringĒniet meer te voorkomen. Met als gevolgdat de Gereformeerde kinderen weer terug gingen naar de openbare school.

School met eigen identiteit gewenst.

Begrijpelijk dat het bij deze situatie niet kon blijven en vandaar dat op 16 april1897 een kommissie voor ďChristelijk onderwijs op Gereformeerde grondslagĒwerd ingesteld, die zelfs giften en renteloze leningen tot uit Amerika toe bijeen wist te brengen.

Voor ruim f 4200,- werd de bouw aan de plaatselijke aannemer Jan Visser gegund. In september 1901 werd de eerste steen gelegd en al eind december kon het schoolgebouw in gebruik worden genomen. Het traktement van het eerste schoolhoofd de heer S. Gooyenga bedroeg f 800,- terwijl de heren van der Heide en de Boer als onderwijzers aangesteld, elk f 550,- kregen.

Reeds in 1928 moest er een nieuwe accommodatie komen en toen werd voor f 30.000,- het huidige gebouw aan de Rients Westrastraat neergezet. Ook toen werd dat werk aan een plaatselijke aannemer, de heer Hoekstra, gegund. Die bouw werd in 1931 een feit. Hoewel de jaren í30-í40 een moeilijke financiŽle situatie te zien gaven, was er toch sprake van een verruiming van de financiŽle armslag door de gelijkstelling voor de wet van openbaar en bijzonder onderwijs in 1921.