Pietsje Skeltema hjar skoallejierren : links master de Puy mei krúske is Pietsje 1891.