Feest voor kinderen bij 75 jarig bestaan van school Sexbierum.

Sexbierum - De bijna tachtig kinderen van de gereformeerde lagere school in Sexbierum vierden vrijdagmiddag het 75 jarig bestaan van hun school met een feestmiddag in het dorpshuis It W‚d. De kinderen vermaken zich op de foto kostelijk bij de goochelvoorstelling van Ritsko van Fliet. Na de pauze werden er lachfilmpjes gedraaid, zoals ,,Dikke en Dunne" en ,,Micky Mouse".

Veel belangstelling voor jubileum Gereformeerde school.

Zowel 's middags bij de receptie in dorpshuis ,,"t Waed", als 's avonds tijdens de herdenkingsbijeenkomst in de ger. kerk en later bij de reŁnie in het dorpshuis gaven velen, onder wie talrijke oud-leerlingen en voormalig personeel, blijk van belangstelling voor de jubilerende gereformeerde school te Sexbierum.
In het aanvullende programma werden op rijm tal van annecdotes over leerlingen en onderwijskrachten op vaak humoristische wijze naar voren gebracht en werd door muziekkorps ,,Concordia" voor een luchtig muzikaal onderdeel zorg gedragen.
Tijdens de receptie was ondermeer door de plaatselijke predikanten, ds. K. T. Vaatstra namens de gereformeerde gemeente en ds. R. Loor van de herv.kerk het woord gevoerd.
Laatstgenoemde zei te hopen dat dit jubileum van de gereformeerde school zou zijn, omdat een nauwe samenwerking met de herv.school zijns inziens zeker gewenst is. Door samenbundeling van krachten zou men sterker komen te staan.
Woorden van dezelfde strekking werden ook door de heer Bootsma, hoofd van die school geuit.
Bij vele van de sprekers die nog volgden kon die gedachte aan nauwere samenwerking worden waargenomen
Tot slot van deze goed bezochte receptie, sprak de voorzitter van het schoolbestuur, de heer C.M. van der Meer, een kort dankwoord.