Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken
Jaarverslag 2013

Inleiding

Vrijwilligers.
Een vereniging kan niet zonder vrijwillgers. Zonder hulp van onze vrijwillgers is het voor V.v.V. niet te realiseren om elke keer weer de wedstrijden te organiseren. Neem nu bijvoorbeeld Hemelvaartsdag. Alleen aan keurmeesters staan er aI meer dan 65 mensen op papier. Ook voor de overige wedstrijden hebben we veel mensen nodig om de wedstrijden tot een goed einde te brengen. In veel gevallen doen we gelukkig niet tevergeefs een beroep op onze vrijwilligers, maar we moeten er ons wel van bewust zijn dat ons ledenbestand wel steeds ouder wordt. Nieuwe aanwas van nieuwe !eden (lees nieuwe vrijwilligers) is een must om onze vereniging levendig te houden. Wij vragen onze !eden dan ook om ons hierbij te helpen.

We hebben dit jaar voor het eerst het Open Fries kampioenschap met zachte bal georganiseerd. Er stonden 21 parturen op de lijst, waaronder maar liefst 5 drietallen uit Tzummarum. Wij hebben deze wedstrijd zonder keurmeesters laten verkaatsen. Dit is zowel ons, als de kaatsers uitermate goed bevallen. Ook in 2014 zal deze wedstrijd voorkomen op de wedstrijdagenda van V.v.V. We zien sowieso dat het zachte balkaatsen (en het muurkaatsen) een steeds grotere rol gaat spelen binnen kaatsend Fryslân. Ook de animo bij de ledenpartijen (straatkaatsen, ijsbaanpartij en het nachtkaatsen) is prima te noemen, Wat volgens ons te maken heeft met het gebruik van de zachte bal.

Bestuur

Het bestuur van V.v.V. is in 2013 regelmatig bij elkaar geweest om de lopende zaken te bespreken.Reinoud Monsma heeft in 2013 te kennen gegeven om na ruim 6 jaar als bestuurslid actief te zijn geweest zich niet herkiesbaar te stellen op de voorjaarsvergadering van 2014

We zullen Reinoud gaan missen in het bestuur. Zijn functie als secretaris hebben we helaas (nog) niet in kunnen vullen. Hier is dus nog een vacature binnen het bestuur van V.v.V.

Het is een lastige klus om nieuwe mensen bereid te vinden om zitting te nemen in het bestuur. We merken dat we in een klein dorp als Tzummarum het vaak neerkomt op dezelfde mensen. Uiteraard doen we ons best om de vereniging op bestuurlijk niveau op peil te houden.

Onderstaande onderwerpen zaken zijn de meest besproken onderwerpen in 2013:

* Begeleiding en training van de diverse categorieën m.b.t. afdelingspartijen
* Input Keatsersbloed 2013
* Organisatie van het Open Fries Kampioenschap zachte bal
* Organisatie rondom HV-dag
* Organisatie lJsbaanpartij en straatkaatsen
* Overleg met de Stichting Beheer Sportaccomodatie aangaande verkooppunt bij berging
* Mensen polsen om zitting te nemen in het bestuur en/of jeugdcommissie

Competitiekaatsen en ledenwedstrijden

Wederom werden de wintercompetitie's en de ledenpartijen van de A -en B categorie prima bezocht. Voor de uitslagen van deze wedstrijden verwijs ik u graag naar de uitslagenbijlage, gemaakt door ons erelid Gerrit Monsma. U kunt deze uitslagen opzoeken op onze website.

Ook de deelname van de ledenpartijen op het veld waren redelijk tot goed te noemen. De traditionele Merke-ledenpartij kende een goede deelname, al moet er wel gezegd worden dat met name de deelname van de jeugd een beetje tegenviel. Het straatkaatsen, ijsbaankaatsen en nachtkaatsen hebben allemaal een zachte-bal-karakter. De deelname was hierdoor ook goed te noemen. Onze ledenpartij op 06 Juli 2013 hebben we helaas door gebrek aan deelname af moeten blazen. Op verzoek van onze leden op de AV hadden we een extra ledenpartij, met harde bat op de kalender gezet. Helaas was er niet voldoende animo voor, waardoor de partij geen doorgang kon vinden. Wellicht had de datum van 06 Juli (eerste weekend van de schoolvakanties) hier ook mee te maken.

KNKB wedstrijden

In 2013 had V.v.V. de volgende wedstrijden op de kalender staan:

* Heren hoofdklasse afdeling op Hemelvaartsdag 09 mei
* Open Fries Kampioenschap zachte bal op zaterdag 18 mei
* Heren 1ste klasse uitnodiging + Heren 2de klasse d.e.l. op zaterdag 08 juni
* Schooljongens d.e.I. op zondag 04 augustus
* Jongens v.f. op zaterdag 17 augustus
* Jongens en Meisjes slotwedstrijd op zondag 01 September

Zoals u kunt zien hebben we ook in 2013 veel wedstrijden mogen organiseren voor de KNKB. Met name het FK zachte bal was voor ons als vereniging een nieuwe uitdaging zijn blij dat we al deze wedstrijden naar tevredenheid van eenieder tot een goed einde hebben kunnen brengen

Ook in 2013 was Hemelvaartsdag voor ons als bestuur en vereniging een boppeslach. Met ideaal kaatsweer werden aan het einde van de dag de kransen omgehangen aan de kaatsers van K.V. Het Noorden uit Sint Jacobiparochie. In de finale werd er met 5-4 6-4 gewonnen van het partuur van Sint Annaparochie. Het tweede partuur van de afdeling Sint Jacobiparochie wist verassend beslag te leggen op het brons. Wat zeker het vermelden waard is dat het partuur van Tzummarum (Arnold Zijlstra, Steven de Bruin en Hans Wassenaar) een verdienstelijke 4e prijs in de wacht wist te slepen, Ook willen wij u nog even meenemen naar de finale van het Iepen Frysk kampioenschap

Grootste successen

Het jongenspartuur (Simon Houtsma, Simon Brolsma en Nick Leistra) wist op het NK voor Jongens beslag te leggen op een 4de prijs. Na winst op Niawier-Mets|awier in de le omloop, Britsum/Jelsum/Koarnjum in de 2de omloop en Easterein in de 3de omloop werd er in de 4de omloop nipt verloren van Hijum Finkum (verliezend finalist) met 5-4 6-4. Helaas werden er op de andere Nederlands Kampioenschappen geen prijzen in de wacht gesleept. Op het NK Senioren, NK junioren en NK Schooljongens gingen onze parturen spijtig genoeg alle keren net voor de prijzen (3 maal de 3de omloop) weer huiswaarts.

Jeugd

In 2013 is er door onze eigen leden training gegeven aan de jeugdkaatsers. Daar waar Hans Wassenaar de jongste jeugd onder zijn hoede nam, nam Pieter Heeringa de wat oudere jeugd voor zijn rekening Het is een lust voor het oog om te zien hoe met name Hans omgaat met het kleinste grut. Het is voor ons als bestuur dan ook prioriteit Mummer 1 om deze jongens en meisjes te behouden voor V.v.V. zodat we wellicht in de toekomst weer meer prijzen zullen gaan winnen op afdelingsniveau.

V.v.V.-ers op de PC

Op de P.C. van 2013 waren 2 deelnemers uit Tzummarum actief. Arnold Zijlstra wist helaas niet met een prijs huiswaarts te keren. Met zijn maten Rene Anema en Thomas van Zuiden (winnaars 2012) werd er in de 2e omloop verloren. Ook Hans Wassenaar kon helaas na de 2e omloop weer naar huis. Met Menno van Zwieten en Folkert van der Wei werd er verloren van Jelte-Pieter Dijkstra cs,

Overige activiteiten

• Ook in 2013 werd er volop gestreden om de hoogste eer bij het biljarten
• Het klaverjassen werd door gebrek aan deelname sinds lange tijd afgelast
• In 2013 werd ook het diplomakaatsen georganiseerd voor de jeugd. De deelname was goed en is dus zeker voor herhaling vatbaar.
Tzummarum, maart 2014
Reinoud Monsma