Nachtkaatsen 2012 georganiseerd door V.v.V. Tzummarum e.o. trok veel bezoekers.

Zaterdag acht september jongstleden om 19.00 uur stond voor V.v.V. Tzummarum e.o. weer een kaatspartij op de agenda, namelijk het nachtkaatsen.
Deze partij is de laatste jaren aardig in trek gekomen bij zowel de kaatsers als het publiek, getuige de aantallen die er op af komen, waardoor de sfeer rondom en in het kaatsveld optimaal is.
De bestuursleden hadden ook weer de tent opgezet en feestelijk aangekleed met sfeerverlichting, waarin alle bezoekers en deelnemers diverse versnaperingen konden nuttigen.
Rest nu het vermelden van de prijswinnende parturen.
Er waren twee rondes, een winnaarsronde en een verliezerronde.
Ik begin met laatstgenoemde.

Tweede prijs in die ronde ging naar partuur 8.
Willem Heeringa, Hilbert de Vries en Gretha Kracht, die verloren in de finale van partuur 3.
Johan Hoogerhuis, Rients Zijlstra en Sybren Dijkstra, waardoor dit partuur de eerste in de verliezerronde pakte.
In de winnaarsronde waren drie prijzen te verdelen, waarvan de derde ging naar partuur 4.
Rick de Graaf, Redmer Knol en Micha van Doeveren.
De finale ging tussen partuur 5. Reinoud Monsma, Leendert Looijenga en Timon Reitsma en partuur 10.
Ramon Hoogerhuis, Rienk Talsma en Jelleke de Bruin, waarvan laatstgenoemden er van door gingen met de kransen.
Na deze sportieve partij ruimden alle kaatsers mee de perken op, zodat de voorzitter de prijzen kon uitreiken, in zijn toespraak bedankte hij in het bijzonder de catering, vrijwilligers en bouwbedrijf Hiemstra voor het beschikbaar stellen van de bouwlampen, zodat er verlichting was op het kaatsveld.
Na de prijsuitreiking werd er nog lang doorgepraat over deze mooie nazomeravond in september, het feest duurde tot in de vroegste uurtjes.
Tot zover het zomerseizoen, over twee weken beginnen we weer in de sporthal.
Namens het bestuur, een sportieve groet van;
V.v.V. Tzummarum e.o.

Ronald van Vliet