Hemelvaartsdag 1958 Kimswerd wint in Tzummarum.

Het bijzondere van het winnende partuur is dat onze huidige dorpsgenoot, Foppe de Vries wonende op de Sytzamaleane, één van de winnaars was.
Dit was ook tevens de laatste wedstrijd die op Hemelvaartsdag werd gespeeld op het oude kaatsveld langs de spoorbaan.
De ingang van het veld was toen gelegen op het punt waar de Hearewei over gaat in de Skoalstrjitte/ Sinaedawei.
Het oude kaatsveld lag op het meest noordelijke stuk van de huidige nieuwbouwwijk de De Buffer.

Jonge Kimswerdpartuur sterkste te Tzummarum.

De omstandigheden waren allerminst gunstig voor het slagen van Tzummarum’s traditionele eerste klasafdelings wedstrijd op Hemelvaartsdag.
In de eerste plaats werd gespeeld op een verschrikkelijk oneffen veld, totaal ongeschikt voor goede sport.
Daarbij kwam de harde, koude, in de lengte van het veld staande wind en tenslotte vertoonden bijna alle zestien parturen hiaten.
Het winnende trio (de jonge Kimswerders) maakte daarop, nadat Rijpma en Post in het perk van plaats hadden verwisseld, een gunstige uitzondering.
Weliswaar liep het toen ook nog niet geheel op rolletjes, doch met Rijpma voor en Post achterin kwam men toch tot een voldoende perksamenwerking om zo spoedig mogelijk weer op op de stuit te komen, waar men in voorbest opslager Foppe de Vries zijn sterkste troef had.
Die toonde zich deze gure dag volkomen eerste klas vaardig, al ging het dan niet steeds feilloos.
Trouwens over ’t algemeen ging ’t min of meer met horten en stoten.

De wedstrijd werd geopend met een torpedisten duel Tzummarum – Makkum, waarin iets minder onzekerheid van de thuisclub beslissend was, 5-4 6-4.
De Harlinger finalisten bleven door sterkere opslag Berlikum twee bordjes voor.
Het Franeker partuur Bouwma bleef Wier na een gelijk opgaand begin de helft voor.
Harlingen (Galema- Olivier- H.Schuil) verpletterde Arum (een bordje).
Van der Weerd scheurde Bolsward er door tegen Leeuwarden (Rodenhuis- Helfrich- Th.Dijkstra), 5-5 6-2.
Franeker II bleef Harlingen III (Knol- Smedinga- de Jong) één spel voor.
Stiens strandde op één spel en 6 tegen Kimswerd.
Huizum bleef Witmaersum met Scheffer als beste man ternauwernood baas, 5- 5 6- 4.
In de tweede omloop kreeg Tzummarum van Piet Schuil c.s. geen enkel bordje.
De beste partij van de dag met Vlietstra als uitblinker kaatsten Harlingen (Galama c.s.) en Franeker I.
Tactische tweede opslag van Hotse in het beslissende eerst en een buitenslag tot slot van Bouwma op 5-5 6-2 deden Harlingen winnen.

Eerste klas opslager Van der Weerd haalde tegen Franeker II (Nauta,Seerden,de Groot) met machtige bovenslagen op 1-3 4-6 en op 3-3 4-4 Bolsward er wéér door.
Op 5-3 6-2 keerde Haanstra voor de kaats.
Huizum kon zich door te talrijke opslagfouten niet handhaven tegen Kimswerd, dat na 1-3 achterstand zegevierde door een buitenslag van Veldkamp op 5-4 6-4.

Halve finale

In de eerste halve finale tussen de Eendracht parturen bleken Piet Schuil c.s. na spellen gelijk in voorperk en eerste opslag beduidend sterker.
Op 5-3 6-4 retourneerde Bultje tot in het perk.
Mede dank zij tweemaal een hercules op 6-6 van Rijpma kwam Kimswerd tegen Bolsward tot een 3-0 voorsprong, welke tot 5-2 bewaard bleef.
Enige opslagfouten en enkele mislukkingen van Post deden Bolsward, weer met van der Weerd voorin, nog inlopen.
In het beslissende stadium passeerde Meindert na twee fraaie bovenslagen van Rijpma op 5-5 6-2 de kaats niet.
In de finale kwam Harlingen, nadat de Vries het eerste bordje vrijwel cadeau had gedaan, er niet meer aan te pas.
Op 1-5 2-6 miste Bultje voor de laatste keer als achterinse.
1. Kimswerd (F.de Vries, E.Rijpma,T. Post); 2.Harlingen (P.Schuil, J. Jansen, H. Bultje); 3. Bolsward (M.v. d. Weerd, R. Jorna, F.Haanstra); 4. Harlingen (J. Galema, S. Olivier, H. Schuil).

L.C. Hemelvaartsdag 1958.