Zaterdag 20 augustus jongsleden was het weer zover, er werd weer gekaatst op de Buorrenvan Tzummarum.
De partytent werd weer opgebouwd, en er werden hamburgers gebakken.
Ook de nieuwe muziekinstallatie, die de kaatsclub afgelopen winter had aangeschaft, viel in de smaak bij het publiek.
Dan het kaatsen.
De eerste in de verliezersronde ging naar partuur 2. Marco Seepman, Hessel Bleeker en Pietie de Vries, zij wonnen van partuur 12.
Durk Terpstra, Arjen van der Zee en Siep van der Zwaag, die dus de tweede prijs in de verliezersronde behaalden.
In de winnaarsronde was de derde prijs voor partuur 7. Robbert de Bruin, Hilbert de Vries en Eke Grond.
De finale ging tussen de parturen 9. Willem Heeringa, Jan Wiersma en Etje Talsma en 1. Wietse Leistra, Feitze Talsma, en Jelleke deBruin.
Laatstgenoemd partuur proefde het zoet der overwinning.
En terecht werd Wietse Leistra tot koning benoemd van de partij, hij een dubbelfunctie, functie in perk en opslager.
De prijzen deze dag waren waardebonnen van Rienk’s Fietsplus, die deze prijzen ook tot beschikking stelden.
Na de prijsuitreikingen werd er nog lang doorgepraat en gelachen over deze mooie kaatszomermiddag / avond.