A klasse
1e prijs Laas Pieter van Straten, Finkum en Nick Leistra Tzummarum
2e prijs Gerrit Winkel, Stiens en Remco Schiphof Sint Jacobiparochie
3e prijs Mark Jan IJkema, Sexbierum en Rykhelt Smink, Baaium

B klasse, winnaarsronde
1e prijs Fedde Okkinga, Arum en Piter van der Ploeg, Holwerd
2e prijs Fernando de Boer, Dronrijp en Fedde Akkerman, Stiens
3e prijs Ruben Eijzenga, Berlikum en Jari Braaksma, Sint Annaparochie
Teun Miltenburg, Bolsward en Hattum Smit, Reduzum

B klasse, verliezersronde
1e prijs Rémon Tie Bouma, Easterein en Riemer Hoekstra, Ee
2e prijs Johan Hibma, Arum en Jort van Gils, Dronrijp
3e prijs Klaas Pier Folkertsma, Wons en Gerlof Jansma, Dronrijp
Sil Leystra, Westhoek en Hidde Smit.