Jaarverslag 2011
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken.

Inleiding
“Stilstand is achteruitgang” is een veelgehoorde kreet. Ook binnen het bestuur van V.v.V. hebben we gemeend om in 2011 wederom invulling te moeten geven aan deze kreet.
In 2011 heeft u als lid van onze verenging dan ook kunnen genieten van in ieder geval twee zaken die wezenlijk anders waren dan in 2010.
Allereerst was daar de aanschaf van een luxe geluidinstallatie met dito boxen.
Prachtige muziek klonk over ons kaatsveld en tussendoor klonken de stemmen van de bestuursleden die met behulp van deze installatie regie konden houden op het verloop van de wedstrijddagen.
Ook nieuw in 2011 was het feit dat er gekaatst kon worden op de IJsbaan van Tzummarum.
De voorzitter van V.v.V. (tevens een echte liefhebber van natuurijs) heeft zich sterk gemaakt om samen met de IJsbaanvereniging deze partij te organiseren.
Een compliment dient in dit verslag uit te gaan naar de fam. Jorrit de Vries die er voor hebben gezorgd dat er een prachtige gemaaide grasmat lag te wachten op ruim 40 enthousiaste kaatsers en kaatsters.
Een ontvangst met snert hartje zomer voldeed prima en ongetwijfeld zullen koningin Pietie de Vries en koning Tom Laanstra ook in 2012 weer van de partij zijn om hun titels te verdedigen.
Verheugd was het bestuur met de deelname van een pupillenpartuur aan een aantal afdelingspartijen waaronder het NK voor pupillen.
Ten opzichte van het begin van het seizoen 2011 was dit ook vooruitgang omdat er toen nog geen deelnemend partuur in zicht was in deze categorie.
Ere wie ere toekomt; Germ de Bruin heeft zich als trainer/coach enorm ingezet om deze jongens (Harm de Vries, Jelle Pieter van de Walt, Cornelis Jan van der Laan) enthousiast te krijgen, te trainen en te begeleiden op de wedstrijden.
Tot slot wil ik hier nog vermelden dat voorzitter Draijer en Freerk Broekstra zich hebben ingezet voor de prachtige prijzen tijdens de wedstrijd heren hoofdklasse op Hemelvaartsdag.
De prijswinnaars in 2011hebben zich de afgelopen winter allemaal (met partner) kunnen melden voor één of twee overnachtingen in een prachtig hotel met ontbijt, diner en allerlei faciliteiten wat een aangenaam verblijf garandeert.
Ook in 2012 en 2013 staan deze prijzen op de wedstrijdlijst.
U als lezer kunt uw conclusies wel trekken; V.v.V. Tzummarum heeft in 2011 zeker niet stilgestaan!

Bestuur

Het bestuur van V.v.V. is in 2011 op regelmatige wijze bij elkaar gekomen om de draaiboeken voor de wedstrijden door te nemen en om met elkaar af te stemmen t.a.v. de verschillende portefeuilles.
Hierbij hebben de volgende zaken de meeste aandacht gehad:
??Begeleiding en training van de diverse categorieën m.b.t. afdelingspartijen
??Input Keatsersbloed 2011
??Problematiek rondom schooljongenspartuur
??Organisatie rondom HV-dag
??Organisatie IJsbaanpartij
??Voorbereiding AV 2011 met o.a. voorstellen van Dronrijp (zie ook notulen AV 25 maart 2011)
??Aan het einde van 2011 heeft Tjitte te kennen gegeven in 2012 af te treden tijdens de AV waardoor het item nieuwe bestuursleden weer zeer actueel werd in de periode november/december

Competitiekaatsen en ledenwedstrijden

De competities in de zaal werden in 2011 door zowel de A- en B-groep goed bezocht.
Het competitiekaatsen voor de senioren op het veld leverde gemiddeld een deelname op van 2 perken vol.
Hier mag best nog wel wat bij!
Ook qua jeugd was het in 2011 nog geen weelde.
De ledenwedstrijden waren redelijk succesvol. De merkepartij, kaatsen met traditionele kaatsbal, kende een goede deelname.
Het kaatsen met zachte bal dan!
Allereerst het straat-tegen-straat-kaatsen wat in 2011 sinds vele jaren weer eens op de agenda stond. Goed bezocht met twaalf straten.
Het straatkaatsen kende alweer de 11e editie en was als vanouds een mooie dag voor liefhebbers van straatkaatsen in Tzummarum.
Met tent, toiletvoorziening, ruime catering krijgt ook deze partij het karakter van een waar evenement en daarom moest er in opdracht van de gemeente een vergunning worden aangevraagd naast de vergunning die de provincie moet verlenen voor het afsluiten van de doorgaande weg.
Het nachtkaatsen tenslotte was bijna letterlijk de klap op de vuurpijl.
Letterlijk omdat tijdens de finale het onweer onheilspellend dichtbij kwam en er gelukkig op spellen gelijk was begonnen zodat de laatste slag net viel voor het onweer.
De nazit was ondanks (of misschien wel dankzij) het vuurwerk zeer gezellig.

KNKB wedstrijden

In 2011 mocht V.v.V. e.o. de volgende KNKB wedstrijden organiseren:
??Heren hoofdklasse afdeling op Hemelvaartsdag 2 juni
??Schooljongens afdeling competitie eindronde op zaterdag 18 juni
??Heren 1e klasse en senioren vrije formatie op zaterdag 23 juli
??Heren 30+ vrije formatie op zaterdag 6 augustus
??Jongens en meisjes d.e.l. slotwedstrijd op zondag 4 september
Een lijst met wedstrijden waarbij opvalt dat er combinaties worden gemaakt van wedstrijden op één locatie.
Deze manier van organiseren van wedstrijden past prima in de filosofie van het bestuur van V.v.V.
Minder wedstrijden maar wel intensiever in de vorm van meer deelname, meer publiek, meer gezelligheid etc.
Helaas verviel de 30+ wedstrijd vanwege te weinig deelname.
Samen met de Stichting Beheer Sportaccommodatie was de organisatie rondom Hemelvaartsdag weer van grote klasse.
Veel publiek met ruim 400 betalende bezoekers, uitstekende sfeer rondom het veld met het kaatsen centraal en voldoende aandacht voor de inwendige mens.
Daarnaast was er ‘s middags te genieten van de muziek die fanfarekorps De Bazuin ter ore bracht.
De tent die inmiddels niet meer weg te denken is, maakte het succes compleet.
Dankzij het prachtige weer kon er uitgebreid over de sportieve prestaties worden nagebabbeld met daarbij St.-Jacobiparochie als grote winnaar van een luxe weekend in een hotel.
Hemelvaartsdag is sinds jaar en dag een grote wedstrijd voor V.v.V. waar gelukkig nog voldoende vrijwilligers voor worden gevonden om zo’n dag in goede banen te leiden.
Denk hierbij aan het klaarmaken van de velden, de keurmeesters maar ook de verzorging van vrijwilligers.
Grote klasse! In 2011 ook een grote wedstrijd bij de schooljongens.
De veldcommissie moest maar liefst 14 perken klaar maken om een grote horde met jonge enthousiaste kaatsers te ontvangen.
Iets minder perken (7) maar ook een grote partij was de gecombineerde partij van selectie 1ste klas vrije formatie en senioren vrije formatie waarbij het publiek ook nog kan genieten van deelnemende jongenskaatsers waaronder de lokalen Ramon Hoogerhuis en Willem Heeringa.
Zeer positief dat deze kaatsers zich hebben laten zien op een senioren wedstrijd.
Ten slotte nog de slotwedstrijd voor jongens en meisjes op de agenda.
Hier kaatsten de jongens en meisjes in één lijst met zachte bal zonder keurmeesters wat bijzonder sportief verliep.
Welke sekse zou nou de andere positief beïnvloeden?
Ook hier veel werk voor de veldcommissie met ook weer 14 perken.

Grootste successen

Het junioren partuur met Arnold Zijlstra, Steven de Bruin en Hans Wassenaar slaagde er bijna in om de in 2010 vergaarde titel op de Jong Feinten te Easterein succesvol te verdedigen in 2011.
Helaas was een 5-1 voorsprong niet voldoende en werd Franeker winnaar met “alles oan de hang”.
Positief was dat Tzummarum in Easterein met twee parturen verscheen.
Jongenskaatsers Ramon Hoogerhuis en Willem Heeringa gingen samen met Robert de Bruin voor de prijzen ten onder.
Traditiegetrouw stond het jongenspartuur van Tzummarum er ook weer tijdens de 1e afdelingswedstrijd van 2011.
Na zeges in 2009 en 2010 pakten Willem Heeringa, Johannes Bonnema en Ramon Hoogerhuis nu een 2e prijs.
Er werd verloren van buurdorp Minnertsga.
In Wier is op 3 juli de krans wel voor Tzummarum. Arjen v/d Zee, Willem Heeringa en Ramon Hoogerhuis zijn nu duidelijk de sterksten tegen Berlikum in de finale.
Ook in Harlingen op 31 juli gaan Arjen, Willem en Ramon met de krans naar huis door revanche te nemen op Minnertsga voor de verloren finale in Holwerd.
Coach Erik Tamminga krijgt het geloof in een nieuwe Freulewinst voor Tzummarum.
Op deze hoogtijdag voor jongens lukt het echter niet.
Latere winnaar Sexbierum is in de 3e omloop te sterk.
Zoals in de inleiding al vermeld, was er tegen de verwachting in deelname van Tzummarum aan een tweetal pupillen afdelingswedstrijden waaronder het NK op 16-07 in Balk.
In aanloop naar dit NK wonnen de pupillen jongens een 3e prijs in Menaldum.
Een puike prestatie van Harm, Jelle Pieter, Cornelis Jan en trainer/coach Germ de Bruin.
Op de PC van 2011 waren er kaatsers van V.v.V. actief.
Hans Wassenaar stond na een moeizaam seizoen in 2010 weer op de lijst en verliest in de 2e omloop met zijn maten van Althuis en Flisijn van het veelbesproken partuur v/d Leest, Sprik, v/d Wei waar Jan Dirk de Groot invalt voor v/d Leest na de 1e omloop.
Arnold Zijlstra verliest in de 1e omloop met Anema en van Zuiden van Tolsma, v/d Veen en de Boer.

Overige activiteiten

Net als in voorgaande jaren werd er ook in 2011 een biljartdag georganiseerd voor leden en donateurs en streden in de Harnehal een aantal koppeltjes om de klaverjasprijzen.
Naast het traditionele Friese kaatsen werd er in 2011 ook weer meegedaan door V.v.V. Tzummarum aan de KNKB Jeu-de-pelote competitie.
Door als tweede in de poule te eindigen achter Winsum met verder Jorwert en Welsrijp in de poule kon er meegedaan worden aan de finaledag in Oosterlittens.
Hier werd gewonnen in de strijd om de 3e plek van Mantgum.
Ook was er deelname aan het FK Jeu-de-pelote in Oosterlittens waar al in de 1e omloop werd verloren van Weslrijp.

Tzummarum, 3 maart 2012
Tjitte Bonnema