1 augustus 1926 Wedstrijd voor afdeling parturen te Huizum
V.l.n.r. zitten de winnaars 3e prijs Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum met Jan Draijer, Gerrit de Vries en Sjoerd Terpstra.
Staand v.l.n.r ; 2 parturen van Jan Bogtstra te Franeker- 2e prijs Nanning Staalstra, Jacobus Jellema, Sijbren Vellinga
en 1ste prijs winnaars Gerben de Boer, Hieltje Plantinga en Valetijn Vellinga.