Jaarverslag 2010
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken.

Inleiding
Traditiegetrouw ging het jaar 2010 van start met de nieuwjaarsreceptie.
Deze receptie valt altijd samen met de periode waarin de zaalkaatsers actief zijn.
Het zaalkaatsen is een tak van kaatsen waarbij een groot aantal (oudere) leden actief zijn.
Dat is toch wel opvallend omdat een groot deel van deze kaatsers in de zomer minder of niet actief zijn op kaatsgebied.
Dit verschijnsel kan overigens zonder moeite worden doorgetrokken naar de KNKB waar de deelname bij de 55+ in de Trije te Franeker altijd een groot succes is in het winterseizoen.
Ondergetekende heeft zich het afgelopen jaar wel eens afgevraagd of je de beleving van zaalkaatsen ook kan kopiëren naar het veldkaatsen.
Een toevallig gesprek met één van de vaste deelnemers bij het zaalkaatsen hielp enorm bij dat denkproces;
“Yn de winter ha de measten fan ús net al te folle te dwaan.
Ien kear yn de fjirtjin dagen keatse past dan precies.
It is altyd mooi waar yn de hal en gjin gedoe mei perklizzen.
Yn de simmer is de tún der en wol de frou ek wolris te fytsen”.< br> Soms moet je dan ook constateren dat wanneer iets goed is, goed is.
Wat in 2010 wel duidelijk is verbeterd, is de aankleding van ons clubblad.
Keatsersbloed’ zag het eerste licht.
Een clubblad met een nieuwe naam, nieuw jasje en veel informatie voor de kaatsliefhebber in Tzummarum .
Aan de eerste uitgave van Keatsersbloed was ook een actie gekoppeld om nieuwe leden en donateurs te werven.
Een dikke 50 nieuwe donateurs en een handvol nieuwe leden was het resultaat.
Hier mag de naam van Lieuwe Heeringa niet ontbreken.
Lieuwe is misschien wel een carrière in de commercie misgelopen want hij kwam tot een prima ‘score’ waarvoor een compliment vanaf deze plek.
Het bestuur hoopt dat ‘Keatsersbloed’ ons nog lang mag informeren.
Ook konden we dit jaar een verbetering op het veld zelf zien.
In het kader van het binden van publiek, kaatsers, vrijwilligers etc. konden we dit jaar genieten van een partytent op het veld, waaruit een hapje en een drankje kon worden gehaald.
Een experiment wat het bestuur uitstekend heeft voldaan en gezien het grote aantal positieve reacties van publiek en kaatsers zal dit in 2011 een vervolg krijgen.
Tot slot stonden alle kaatsers die V.v.V. mochten vertegenwoordigen er prachtig op in nieuwe trainingspakken die beschikbaar zijn gesteld door BENT accountants & adviseurs uit Franeker.
Een grote stap vooruit!
Helaas hebben we als bestuur ook moeten constateren dat er bepaalde zaken zeker niet verbeteren.
Sterker nog…op basis van gevoel (cijfermateriaal ontbreekt) zeggen we dat het eerder verslechterd.
Wij hebben het dan over de bereidheid van leden om een aantal keren per jaar te keurmeesteren tijdens een KNKB-partij.
Te vaak hebben we dit jaar moeten constateren dat leden, zonder opgaaf van reden, verstek laten gaan als het hun ‘beurt’ is.
Op de PC van 2010 waren er weer kaatsers van V.v.V. actief. Pieter Vogels (met Groningen als plaatsnaam op de lijst maar het voelde voor een ieder aan als Firdgum/Tzummarum) debuteerde en verloor helaas in de 1e omloop.
Arnold Zijlstra pakte op zijn 2e PC een knappe derde prijs.
Na een enerverende strijd verloor zijn partuur nipt in de halve finale van de latere premiewinnaars.

Overige activiteiten
Net als in voorgaande jaren werd er ook in 2010 een biljartdag georganiseerd voor leden en donateurs en streden in de Harnehal een 6-tal koppeltjes om de klaverjasprijzen.
Naast het traditionele Friese kaatsen werd er in 2010 meegedaan door V.v.V. Tzummarum aan de KNKB Jeu-de-pelote competitie.
Door de poule te winnen van Jorwert en Wommels kon er meegedaan worden aan de finaledag in Oosterlittens waar er volop kansen waren tegen het favorie te Winsum.
Een finaleplekje leverde dit echter niet op.
Ook was er deelname aan het FK Jeu-de-pelote in Oosterlittens.
Daarnaast werd er in 2010 voor het eerst gekaatst met behulp van een muur.
Germ de Bruin had de eer om een aantal enthousiaste leden de regels van het muurkaatsen uit te leggen waarna er vervolgens een 8-tal vrijdagen een uurtje is ‘gemuurkaatst’.

Uitslagen 2010
Als bijlage bij dit jaarverslag is een overzicht van alle uitslagen, van de door V.v.V. in 2010 georganiseerde wedstrijden, bijgevoegd.
Vrijwilliger en tevens erelid, Gerrit Monsma, heeft hier zorg voor gedragen, waarvoor hartelijk dank.

Tzummarum, 14 maart 2010
Een prachtige mooie lijst met wedstrijden waar de kaatsvereniging en het dorp Tzummarum zeker trots op mogen zijn.
Heren hoofdklasse en dames hoofdklasse in één seizoen in Tzummarum gecombineerd met jong talent in de welpen en pupillen. Wat wil je nog meer!
Al deze wedstrijden zijn goed georganiseerd door V.v.V. waarbij ik hier nogmaals een kanttekening wil maken dat dergelijke wedstrijden vallen en staan bij de bereidheid van de leden om er iets van te maken.
Natuurlijk niets dan lof voor die leden die er wel waren.
Samen met de Stichting Beheer Sportaccommodatie was de organisatie rondom Hemelvaartsdag weer van grote klasse.
Veel publiek met ruim 400 betalende bezoekers, uitstekende sfeer rondom het veld met het kaatsen centraal en voldoende aandacht voor de inwendige mens.
Daarnaast was er ‘s middags te genieten van de muziek die fanfarekorps De Bazuin ter ore bracht.
De tent die voor de derde keer op het veld stond maakte het succes compleet.
Dankzij het prachtige weer kon er uitgebreid over de sportieve prestaties worden nagebabbeld met daarbij Minnertsga, als winnaar, in het middelpunt.
Ook de organisatie rondom het NK-pupillen voor jongens stond als een huis.
Voor het eerst een cateringtent op het veld waardoor mensen voor koffie, ijsco of drankje het veld niet hoefden te verlaten.
Resultaat was een knusse gezelligheid op en rondom het veld.
Samen met de strijdlust van de Tzummarumer jongens (Nick Leistra, Tiede Draijer en Harm de Vries en coach Johannes Broekstra), die helaas met alles aan de hang sneuvelden in de halve finale, maakte dit tot een prachtige kaatsdag.

Grootste successen
Een grote hoofdprijs werd er dit jaar niet gewonnen.
Wel was er de zeer verdiende winst van Tzummarum op de Jong Feinten partij in Easterein op 28 juli.

Na de vroege eliminatie op het NK voor junioren toonden Arnold Zijlstra, Steven de Bruin en Hans Wassenaar aan dat men de komende jaren nog zeer zeker rekening moet houden met het Tzummarumer junioren partuur.

Eerder in het seizoen 2010 werd er door Hans Wassenaar, Steven- en Robert de Bruin ook al gewonnen op de junioren afdelingswedstrijd in Wommels. (15 mei)

Het jongenspartuur van Tzummarum begon voortvarend in 2010.
Op de eerste afdelingspartij (Holwerd, 9 mei 2010) waren de kransen voor Arjen v/d Zee, Oane Veldman en Willem Heeringa.
Dit sterke begin kreeg niet het gehoopte vervolg.

Op zowel het NK voor jongens in St. Annaparochie (19 juni) als op de Freule (11 augustus) werd er een vierde prijs uit het vuur gesleept.

De pupillen jongens (Nick Leistra, Tiede Draijer, Harm de Vries) leverden op het NK in eigen dorp (3 juli 2010) een prachtige strijd tegen het favoriete Stiens.
In de halve finale kwamen de jongens met 6-0 voor in het laatste eerst.
Stiens bleek deze dag echter over een enorme portie veerkracht te beschikken en won uiteindelijk met alles aan de hang.

Bestuur
Het bestuur van V.v.V. is in 2010 op regelmatige wijze bij elkaar gekomen om de draaiboeken voor de wedstrijden door te nemen en om met elkaar af te stemmen t.a.v. de verschillende portefeuilles.
Leuk was de vergadering bij Reinoud thuis waar we het formele (vergaderen) konden combineren met het informele (een poppeslok vanwege de geboorte van Senne Bett)
In 2010 konden we de eerste vruchten plukken van het werken met commissies.
Met name de veldcommissie (Pieter en Jetse Heeringa) en de cateringcommissie (Jelleke de Bruin en Tineke de Vries) hebben een hoop werk uit handen genomen van het bestuur.
Complimenten!
In 2010 hebben we ook getracht om uitbreiding te krijgen binnen het bestuur.
In de statuten staat vermeld dat het bestuur bestaat uit 9 leden.
Wij denken dat we met 7 bestuursleden de zaken goed aankunnen.
Op dit moment zijn er echter maar 5.
Dit blijft onze aandacht houden.
Aan het einde van 2010 is er een wissel geweest van inhoudelijke portefeuilles.
Theo heeft jeugdzaken als aandachtsgebied erbij gekregen terwijl Reinoud zich gaat buigen over het reilen en zeilen van de cateringcommissie.

Competitiekaatsen en ledenwedstrijden
De competities in de zaal werden in 2010 door zowel de A- en B-groep goed bezocht.
Het competitiekaatsen voor de senioren op het veld leverde gemiddeld een deelname op van 2 perken vol.
Hier mag best nog wel wat bij!
Ook qua jeugd was het in 2010 geen weelde.
De ledenwedstrijden waren redelijk succesvol.
De merkepartij, kaatsen met traditionele kaatsbal, kende een goede deelname.
Het BBQ-kaatsen moest, vanwege te weinig belangstelling, helaas worden afgelast.
Het kaatsen met zachte bal dan!
Het pearke-keatsen, was met zes pearkes een leuke eerste start en krijgt misschien wel een vervolg.
Het straatkaatsen kende alweer de 10e editie en was een absolute topdag voor het kaatsen in Tzummarum.
Veel deelname, mooie horloges voor de winnaars en een hoop publiek op de buorren.
Het nachtkaatsen tenslotte was de ‘útsetter’ van het seizoen.
Een gezellige avond, kaatsen met veel strijd en napraten tot diep in de nacht.

KNKB wedstrijden
In 2010 mocht V.v.V. e.o. de volgende KNKB wedstrijden organiseren:
• Heren hoofdklasse afdeling op Hemelvaartsdag 13 mei
• NK pupillen jongens op zaterdag 3 juli
• Senioren 30+ d.e.l. met verliezersronde op zondag 18 juli
• Dames hoofdklasse v.f. onbeperkt op zondag 1 augustus
• Welpen jongens d.e.l. in A- en B-klasse op zondag 8 augustus
• Heren 1e klas uitnodiging op zaterdag 21 augustus
• Welpen meisjes d.e.l. in A- en B-klasse op zaterdag 21 augustus .