Jaarverslag 2012
Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken.

Inleiding

Ambitie.
De oudste, bij de KNKB aangesloten, vereniging straalt nog steeds ambitie uit.
Met nieuwe ideeën en plannen proberen we onze vereniging levendig en aantrekkelijk te houden voor onze leden, maar ook zeker voor potentiële leden.

Eén van die ideeën is om naar “de schreeuw naar de zachte bal” te gaan luisteren.
In 2012 is het plan ontstaan om op 18 mei 2013 een afdelingswedstrijd voor zowel Heren als Dames te organiseren met zachte bal.
We verwachten er heel wat van als bestuur zijnde en rekenen zeker op een grote deelname.

Een ander plan wat in 2012 is ontstaan, is om onze berging uit te gaan breiden in 2013.
Mocht het allemaal organisatorisch en financieel rond komen, dan kunnen we wellicht in 2013 van start gaan met het bouwen van een kleine kantine met sanitair.

Maar met alleen ambitie kom je er niet, de plannen zullen nu in uitvoering moeten worden gebracht.
Dit kunnen wij natuurlijk niet alleen en zullen ook een beroep op onze vrijwilligers moeten doen.
In 2012 hebben wij ook met zeer grote regelmaat op uw steun als vrijwilliger kunnen rekenen, een woord van dank is dan middels deze weg ook niet meer dan normaal.
Bedankt vrijwilligers!!
Toch baart het vrijwilligersbestand van V.v.V. ons ook wel wat zorgen.
Wij moeten constateren dat de aanwas van nieuwe jonge vrijwilligers een lastige klus is.
Het is dan ook zaak om met zijn allen de schouders er onder te zetten om er voor te zorgen dat wij onze ambities ook waar kunnen maken.

Ambitie, met uw hulp moeten we het samen kunnen doen!

Bestuur

Het bestuur van V.v.V. is in 2012 met regelmaat bijeengekomen om diverse zaken met elkaar door te nemen.
Ook waren er een aantal mutaties binnen het bestuur.
Zo hebben wij, na 6 jaar, afscheid genomen van ons bestuurslid Tjitte Bonnema.
Wij verliezen als V.V.V. zijnde een zeer kundig bestuurder in Tjitte.

Deze deskundigheid hebben ons ook gemeend Tjitte te benoemen tot lid van verdienste van onze vereniging.
Reinoud Monsma neemt Tjitte zijn taak over als secretaris.
Verder zijn er 3 nieuwe bestuursleden bijgekomen in 2012.
Onder applaus werden Leo Vogels jr. en Steven de Bruin bij acclamatie benoemd in het bestuur.

Pieter Heeringa is bereid gevonden om wederom zitting te nemen in het bestuur.
Met zijn jarenlange ervaring als bestuurder krijgen we in de persoon van Pieter een hoop “know how” terug in ons bestuur.
Leo krijg de Technische Zaken in zijn portefeuille, terwijl Steven verantwoordelijk wordt voor Jeugdzaken.

Onderstaande onderwerpen zaken zijn de meest in het oog springende bestuurszaken:

• Begeleiding en training van de diverse categorieën m.b.t. afdelingspartijen
• Input Keatsersbloed 2012
• Problematiek rondom schooljongenspartuur
• Organisatie rondom HV-dag
• Organisatie IJsbaanpartij en straatkaatsen
• Met de Jeugd naar de finale van de Friesland Bank Cup
• Overgang secretariaat van Tjitte Bonnema naar Reinoud Monsma

Competitiekaatsen en ledenwedstrijden

De competities in de Harnehal hadden traditioneel een goede deelname.
Dit geldt voor zowel de A als de B groep. Voor de uitslagen verwijs ik u graag naar de website.
Het competitiekaatsen op het veld werden daarentegen matig bezocht.
Blijkbaar is de winterperiode aantrekkelijker om te gaan competitiekaatsen dan de zomer.
We zullen hier als vereniging toch iets op moeten verzinnen, om ook in de zomer een goed bezet kaatsveld vol met competitie kaatsers te mogen aanschouwen.

De deelname aan onze ledenwedstrijden waren redelijk tot goed.
Het merkekeatsen op de vrijdag na Hemelvaartsdag kende een goede deelname, waar fel werd gestreden om de hoogste eer.
De overige ledenwedstrijden waren allemaal met zachte bal.
Het straatkaatsen, de IJsbaanpartij en het nachtkaatsen waren voor ons als vereniging echte boppeslagen.
Het straatkaatsen werd gehouden tijdens het mooiste en heetste weekend van 2012 en was dan ook een enorm succes!
Ook de IJsbaanpartij lijkt een blijvertje te gaan worden op onze wedstrijdkalender aangezien ook hier een goede deelname was.
En tenslotte het nachtkaatsen, ook hier wederom een goed deelnemersveld.
Toch moeten we er voor gaan waken om als vereniging ons niet te veel te gaan richten op het kaatsen met de zachte bal.
Dit werd ons als bestuur ook kenbaar gemaakt op de algemene najaarsvergadering van 2012.
Wij hebben het verzoek gekregen om een extra ledenwedstrijd op de agenda te zetten met de traditionele bal.
Natuurlijk geven wij gehoor aan dit verzoek en u zult deze wedstrijd terug kunnen vinden in onze wedstrijdkalender.

KNKB wedstrijden

In 2012 had V.v.V. de volgende wedstrijden op de kalender staan:

• Heren hoofdklasse afdeling op Hemelvaartsdag 17 mei
• Schooljongens afdeling + d.e.l. op zondag 3 juni
• Heren 2e klasse vrije formatie op zondag 1 juli
• Dames 1e klasse vrije formatie ook op zondag 1 juli
• Meisjes en Jongens d.e.l. slotwedstrijd op zondag 2 september
Zoals u kunt zien waren er twee data waarop we meerdere categorieën op ons mooie kaatsveld hebben mogen zien strijden.
Wij hebben dit als bestuur als zeer prettig ervaren!

Wederom kunnen wij onze grote Hoofdklasse Afdelingswedstrijd voor Heren als meer dan geslaagd noemen.
Onder goede weersomstandigheden werden onze oosterburen uit Minnertsga de kransen omgehangen.
Na een lange kaatsdag was de 2e prijs voor Sint Annaparochie en een 3e prijs voor Goutum.
Een groot succes mogen we Hemelvaartsdag noemen: meer betalende bezoekers dan in 2011, een voortreffelijk spelend fanfarekorps De Bazuin en na het kaatsen een geweldig feest in de tent!
Ook de andere KNKB-wedstrijden hebben we tot een goed einde gebracht.
Een woord van dank aan al onze vrijwilligers is dan ook wel op zijn plaats.
Wij zijn ons als bestuur er terdege van bewust dat wij zonder deze mensen geen wedstrijden meer kunnen organiseren.
Dus nogmaals, alle vrijwilligers hierbij onze hartelijke dank!!

Grootste successen

Het juniorenpartuur (Willem Heeringa, Steven de Bruin en Hans Wassenaar) op de Jong Nederland wist net niet de zege te grijpen tegen Sint Annaparochie in de finale.
Op 5-4 6-4 trokken de mannen uit Het Bildt aan het langste eind.
Revanche kwam er echter in Easterein.
Nu was het de beurt aan de heren uit Tzummarum om met de hoogste eer te strijken.
Met wederom 5-4 6-4 werd Sint Annaparochie verslagen en konden Arnold Zijlstra, Steven de Bruin en Hans Wassenaar met de krans om weer richting Tzummarum.
Een prestatie van formaat, grote klasse!

Jeugd

In 2012 is er wederom een schoolkaatsproject geweest bij de beide basisscholen van Tzummarum.
Het is bij dit project de bedoeling om de kinderen van de groepen 3, 4, 5 en 6 kennis te laten maken met de kaatssport.
De kinderen leren de beginselen van het kaatsen en het is een ideale manier om aan nieuwe jeugdleden te komen.
V.v.V. mag blij zijn dat onze boegbeelden Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin zich dit jaar erg bezig hebben gehouden met de jonge kaatsertjes.
De trainingen kenden een goede deelname en het was dan ook geweldig om te zien dat deze mannen met soms wel meer dan 20 kinderen aan het kaatstrainen waren.
Een compliment is dan ook zeker op zijn plaats.
Op afdelingsniveau werden er helaas niet veel prijzen gewonnen door onze jeugdparturen.
Wat zeker wel het vermelden waard is dat door het schooljongenspartuur (Nick Leistra, Harm de Vries en Tiede Draijer) de 1e prijs werd gewonnen in Sint Jacobiparochie.

V.v.V.-ers op de PC
Op de PC van 2012 waren maarliefst 3 V.v.V.-ers actief.
Steven de Bruin en Pieter Vogels plaatsten zich tezamen met hun maat Jan Sjoerd Tolsma via een spannende en geslaagde Keatsoff voor de PC.
Ook Hans Wassenaar was in actie tijdens de 159ste PC te Franeker.
Alle drie de kaatsers wisten helaas niet met een prijs naar huis te gaan.

Overige activiteiten

- Ook in 2012 werd er een biljartdag georganiseerd.
- Het klaverjassen stond traditiegetrouw ook weer op de agenda. - Er waren dit jaar ook een aantal V.v.V. mensen actief bezig met het WK Kaatsen wat dit jaar in Fryslan werd gehouden.
Hans Wassenaar was te bewonderen bij het muurkaatsen, terwijl er achter de schermen door o.a. Gerrit Monsma en Germ de Bruin de nodige hand en spandiensten werden verricht.
- Hans heeft ons bij het WK laten zien hoe spectaculair deze tak van kaatsen kan zijn.
Om nog meer nieuwe jeugdleden te werven kan het muurkaatsen ook van waarde zijn voor de vereniging.
De faciliteiten in de Harnehal zijn aanwezig, dus daar kan het niet aan liggen.

Uitslagen 2012

Ons erelid Gerrit Monsma is ook dit jaar weer bereid gevonden om alle uitslagen van 2012 voor ons op papier te zetten.

Tzummarum, maart 2013
Reinoud Monsma