Jaarverslag 2009 Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken.

Inleiding
In de eerste maanden van het kaatsjaar 2009 werd er veelvuldig in de media gesproken over het stoppen van een 5-tal gerenommeerde heren hoofdklasse kaatsers die volgens de genoemde media maar ook volgens de huidige lichting hoofdklasse-kaatsers een behoorlijk gat lieten.
Dit gat zou moeten worden ingevuld door een nieuwe lichting kaatsers en het zou tijd worden voor een aantal ervaren hoofdklasse-kaatsers om nu eindelijk het laatste stapje naar de absolute top te maken.
Bespiegelingen over en weer en kaatsfans die zich zorgen maakten over het vertoonde spelpeil.
Ervaren kaatsfans die deze geluiden weer konden pareren door te stellen dat het ineens stoppen van een, in verhouding, groot aantal hoofdklasse kaatsers altijd resulteert in een soort van nieuwe hiërarchie en dat ‘soks tiid nedich hat’.
Terecht bleek later in het seizoen toen we met zijn allen niet beter wisten dat partuur v/d Bos het te kloppen partuur zou zijn.
Het ging gelukkig in 2009 weer over het kaatsen zelf en de nieuwe beleidsplannen kwamen daar terecht waar ze horen, namelijk op de achtergrond bij de bestuurders en de commissies.
Toch kwamen in 2009 een aantal besturen in het nieuws door bestuurlijke problemen.
Zo stonden de kaatsvereniging in Akkrum, Marssum en aan het einde van 2009 ook Sexbierum op instorten vanwege het aftreden van bestuursleden waar geen vers bloed voor beschikbaar was.
Dankzij inspanningen van de verenigingsconsulenten van de KNKB zijn deze verenigingen voorlopig gered.
Deze ontwikkelingen doen ons echter wel inzien dat er andere tijden aanbreken waarin het blijkbaar niet meer zo eenvoudig is om verenigingsbestuurders bereid te vinden voor een klus van vaak minimaal drie jaar.
De Vereniging van Volksvermaken Tzummarum e.o. beleefde in 2009 de nodige hoogtepunten.
Zo was er in 2009 het 130 jarig bestaan, was er in dat kader een lunch tijdens de merke partij, won het juniorenpartuur het NK (Jong Nederland) en konden de leden voor het eerst nachtkaatsen in Tzummarum.

Bestuur
Het bestuur van V.v.V. heeft in 2009 voor het eerst gewerkt volgens het nieuwe besturingsmodel waar de vergadering op de AV van 20 maart 2009 kennis mee heeft gemaakt.
Evaluatie van dit model leerde ons twee belangrijke zaken, nl. dat het model zeer goed kan werken maar dat de voorwaarden (o.a. het hebben van voldoende en op hun taak berekende bestuurders) wel degelijk goed moeten worden ingevuld.
Klaas Vellinga heeft aan het einde van 2009 aangegeven dat hij op de AV van 2010 aftredend en niet herkiesbaar is.
Na 12 jaren van zeer trouwe dienst maakt Klaas plaats voor vers bloed.
Tige tank foar al dyn ynset Klaas!
Een aantal belangrijke thema’s waar het bestuur zich in 2009 over heeft gebogen zijn; een mogelijk verkooppunt op het kaatsveld met sanitaire voorzieningen.
Hier is een brief over gestuurd naar de Stichting Beheer Sportaccommodatie Tzummarum en zal in 2010 wel een vervolg krijgen en er is gesproken over een nieuw jasje voor het informatie- en programmaboekje.

Competitiekaatsen en ledenwedstrijden
Net als in 2008 was er geen hele grote deelname bij het competitiekaatsen in 2009.
Vooral de jeugd laat het op dit moment afweten.
Opvallend is dat het competitiekaatsen bij de senioren in de winter beduidend beter scoort dan in de zomer.
Is het zomers te koud of wil men niet meer tegen de wind in opslaan?
De ledenwedstrijden waren redelijk succesvol.
De al eerder genoemde merkepartij was een hoogtepunt vooral ook door de gezamenlijke lunch.
De kind-ouder partij werd goed bezocht en hier werd ook echt gestreden om de prijzen.
De ledenpartij met aansluitend een barbecue was gezellig al hadden er best nog een paar kaatsers bijgepast.
Straatkaatsen wordt al een echte traditie en met het nachtkaatsen beleefden de deelnemers een primeur.
Hier zal zeker een vervolg aan worden gegeven.
Helaas kon er net als in 2008 één ledenpartij niet doorgaan vanwege te weinig animo.

Kaatskamp jeugd
Ook dit jaar werd weer ons traditionele kaatskamp gehouden.
Hoewel de deelname niet echt geweldig was te noemen, kunnen we toch terug kijken op een geweldig weekend.
De jeugd is zeer enthousiast bezig geweest met het muurkaatsen tijdens dit weekend.
Naast het kaatsen werden er natuurlijk meer activiteiten gedaan.
Een bezoek aan het kaatsmuseum viel zeer in de smaak bij de deelnemers.
Ook de dropping en het bowlen vonden de kinderen prachtig om mee te maken.
Al met al was ook dit kaatskamp geslaagd te noemen.
We hopen met zijn allen volgend jaar meer jeugd op het kaatskamp te mogen begroeten.

KNKB wedstrijden
In 2009 mocht V.v.V. e.o. de volgende KNKB wedstrijden organiseren:
- Heren hoofdklasse afdeling op Hemelvaartsdag 21 mei
- Welpen jongens afdeling en d.e.l. 13 juni
- Pupillen jongens d.e.l. A/B klasse 19 juli
- Heren 30+ vrije formatie op 9 augustus
- Schooljongens vrije formatie op 22 augustus