Jaarverslag 2008 Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken.

Het kaatsjaar 2008 zal de boeken ingaan als een rumoerig jaar.
Het rumoer werd veroorzaakt door de nieuwe beleidsplannen van het hoofdbestuur van de KNKB en de vele positieve en negatieve reacties daarop welke vooral op de concurrerende website van de KNKB werden geplaatst.
Op deze website, kaatsen.nl, vochten vele mede- en tegenstanders om het hoogste woord ten aanzien van het concept meerjarenbeleidsplan KNKB 2009-2013, \\\\\\\"Denken, besluiten, doen\\\\\\\".
De plannen van de KNKB betreffen een drietal pijlers namelijk; het vergroten van de marktpositie van het kaatsen en de KNKB, het verbeteren van de technische ontwikkeling van de kaatssport en het versterken van de bondsorganisatie.
Hoewel deze plannen op het moment van schrijven van dit jaarverslag verre van ‘doen’ zijn, was het hoogtepunt een brief van een groep verontruste kaatsfans die alle aangesloten verenigingen van de KNKB adviseerden om het beleidsplan af te wijzen.
Ook het bestuur van V.v.V. werd geconfronteerd met deze brief en in een bestuursvergadering is hier de nodige aandacht aan geschonken.
Vanwege het feit dat alleen het plan om de bondsorganisatie te versterken aan definitieve besluitvorming toe was en voor de andere plannen goedkeuring werd gevraagd om deze nader uit te werken heeft het bestuur gemeend om de plannen van de KNKB zeker niet af te moeten keuren.

De ophef rondom genoemde plannen leert ons dat niet alleen de activiteiten op lokaal niveau aandacht behoeven.
Van een vereniging die is aangesloten bij de KNKB wordt ook verwacht dat men meedenkt met de koers van de KNKB.
Soms is dit weleens teveel gevraagd omdat er niet altijd voldoende tijd en aandacht kan worden vrijgemaakt om daadwerkelijk te kunnen meedenken op KNKB niveau.
Het is immers al lastig genoeg om de vereniging in Tzummarum goed te kunnen besturen.

Bestuur

In 2008 mogen we twee nieuwe gezichten begroeten in het bestuur van V.v.V. namelijk; Reinoud Monsma en Ronald van Vliet.
Deze beide heren zijn op de najaarsvergadering van 30-11-2007 gekozen in het bestuur.
Helaas kondigen twee oudgedienden hun vertrek aan in 2008.
Op de voorjaarsvergadering van 2009 zullen Pieter Heeringa en Jelle Velsma voor het laatst achter de bestuurstafel zitten.
Pieter en Jelle, samen goed voor 30 jaar besturen, hebben veel gedaan voor de vereniging en vinden dat het tijd wordt voor anderen.
Ook vanaf deze plek…tige tank voor alle jaren inzet!

Met het aftreden van Jelle en Pieter en de daarmee samenhangende opbouwende kritiek van vooral Pieter over de hoeveelheid werk die hij het laatste jaar moest verzetten, is het bestuur eens gaan nadenken over hoe de vereniging de komende jaren moet worden bestuurd.
Het aftreden van de complete jeugdcommissie, weliswaar om uiteenlopende redenen, versterkte dit noodzakelijke denkproces.
Daarom is er eind 2008 in het bestuur definitief gekozen voor een opzet waarbij de zittende bestuursleden allemaal een commissie onder een hoede krijgen.
Dit maakt de verantwoordelijkheden wat explicieter en daardoor hoopt het bestuur een goede stap te maken naar een efficiënte en slagvaardige kaatsvereniging.

Op de AV van 14 maart 2008 is besloten om de najaarsvergadering te laten vervallen.
Hierdoor komen de leden keer jaar officieel bij elkaar.
Uiteraard zijn er de mogelijkheden genoeg om bestuursleden tijdens een jaar aan te spreken.

Competitiekaatsen en ledenwedstrijden

Over het algemeen kan er gesteld worden dat er te weinig deelname is geweest bij zowel het competitie kaatsen als ook bij de ledenwedstrijden.
Dit is een zorgelijke ontwikkeling vindt het bestuur.
Dieptepunt in 2008 was het aflasten van een ledenpartij vanwege te weinig deelname.
In diverse bestuursvergaderingen is hier over gesproken maar het blijft gissen naar de oorzaken van de afnemende deelname.
Wel blijkt uit geluiden van andere verenigingen dat Tzummarum geen uitzondering is als het gaat om minder deelname.

KNKB wedstrijden

In 2008 mocht V.v.V. e.o. de volgende KNKB wedstrijden organiseren:

- Heren hoofdklasse afdeling op Hemelvaartsdag
- Welpen afdeling en d.e.l.
- Schooljongens afdeling en d.e.l.
- Pupillen afdeling en d.e.l.
- Senioren 30+ vrije formatie

Al deze wedstrijden zijn goed georganiseerd door V.v.V. en met behulp van de vele vrijwilligers allemaal tot een goed einde gebracht.
Samen met de Stichting Beheer Sportaccommodatie was er op Hemelvaartsdag een primeur.
Om deze dag nog meer uitstraling te geven was er een grote tent op het kaatsveld aanwezig waar de Stichting de exploitatie van koffie en drankjes voor haar rekening nam. In de toekomst menen we als bestuur er alles aan te moeten doen om deze dag nog beter te verkopen.

Grootste successen

Net als in 2007 was er ook dit jaar winst op het NK voor jongens.
Arnold (2e keer), Jeroen en Oane leverden in Bolsward een puike prestatie door in de finale het thuisspelende Bolsward te verslaan.
Verder werden de jongens van de Tamsmaschool 1e bij het schoolkaatsen, was er een derde prijs op de Jong Nederland en bij het NK pupillen.
Ten slotte neemt Tjitte Bonnema afscheid van het hoofdklasse kaatsen met een tweede prijs op zijn laatste PC.

Overige activiteiten
Net als in voorgaande jaren is er ook dit jaar weer een biljartdag georganiseerd en een klaverjaspartij.
Mocht het biljarten nog rekenen op een redelijke deelname, bij het kaarten was dit anders.
Voor het eerst in de geschiedenis van V.v.V. (volgens voorzitter T. Draijer) moest het klaverjassen worden afgelast vanwege te weinig deelname.
De laatste vrijdag voor de kerst was achteraf ook geen gelukkige keus. Volgend jaar beter.

Kaatsveld

Na jaren van trouwe dienst is het kaatsveld van Tzummarum in 2008 flink op de schop gegaan.
Een nieuwe drainage en een nieuwe toplaag moeten er voor zorgen dat het veld de komende jaren weer intensief gebruikt kan worden.
Het bestuur hoopt erop dat dit ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren want wat is er nou mooier dan een kaatsveld vol met kaatsers en publiek!
Als bijlage bij dit jaarverslag is een overzicht van alle uitslagen, van de door V.v.V. georganiseerde in 2008 wedstrijden, bijgevoegd.
Vrijwilliger en tevens erelid, Gerrit Monsma, heeft hier zorg voor gedragen waarvoor dank.

Tzummarum, 15 maart
Tjitte Bonnema

Notulen Algemene Leden vergadering.

Datum en tijd: 20 maart 2009, 20.00 uur.
Aanwezigen: 7 bestuursleden, 16 leden en 2 ereleden.

1. Opening
De voorzitter, Theo Draijer, heet een ieder van harte welkom en in het bijzonder de ereleden Gerrit Monsma en Emile Vogels.
Deze week is bijzonder voor V.v.V. Afgelopen dinsdag is het 130 jaar geleden dat onze vereniging is opgericht in café Ganzevoord door 7 pioniers. Gebak daarom voor de aanwezigen.
In zijn openingswoord haalt de voorzitter vele zaken aan die het afgelopen jaar zijn gebeurt.
• Hemelvaart, voor het eerst een tent op het veld.
• 3e prijs op de Jong Nederland
• 1e prijs NK jongens
• 1e prijs Tamsmaskoalle op Sonnenborgh
• 1e prijs voor Nick Leistra en Tiede Draijer op de welpenpartij in Tzummarum
• Successen voor de jeugd op Barradeelpartij van de Federatie in St. Annaparochie waarbij de senioren niet best presteerden
• PC 2008 met debutant Hans Wassenaar en 2e prijs voor Tjitte Bonnema op zijn laatste PC
• Renovatie kaatsveld Tzummarum
• Zorgpunten zoals aflasten leden partij, weinig deelname competitiekaatsen, niet doorgaan van kaarten, aftreden jeugdcommissie, geen winter training jeugd wegens te weinig deelname.
Dit zijn zaken die aandacht nodig hebben.

2. Ingekomen stukken en mededelingen
• Afmeldingen van 9 leden en 2 ereleden waarbij Lieuwe Heeringa het bestuur adviseert in het vervolg eerder de datum van de AV kenbaar te maken onder de leden en Jan Anema aangeeft niet beschikbaar te zijn voor keurmeesteractiviteiten in de maanden mei en juni.
• Vergaderboek AV KNKB welke later op de agenda wordt behandeld.
• Schrijven van de KNKB over instructieavonden voor clubscheidsrechters.
Wie wil kan zich hier voor aanmelden.
• Memo vanuit de KNKB dat het hoofdbestuur het besluit heeft moeten nemen Ymkje Broersma, beleidsmedewerker, niet meer beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
• Schrijven vanuit de KNKB over deelname aan een regionale Jeu-de-Pelote competitie. Een kort rondje binnen de vergadering levert genoeg animo op om V.v.V. hier voor aan te melden.

3. Notulen AV d.d. 14 maart 2008
Emile Vogels wil weten of er naar aanleiding van de rondvraag nog iets gedaan met de lamp boven het verste perk die voor de kaatsers verkeerd hangt.
Voorzitter antwoord dat hier niets mee is gedaan.
Verplaatsen is echter geen optie omdat dan andere sporters (volleybal, badminton) wellicht gaan klagen.
Notulen worden onveranderd goedgekeurd door de vergadering.

4. Jaarverslag 2008
Jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd door de vergadering.

5. Organisatie V.v.V. Tzummarum 2009
Secretaris Tjitte Bonnema licht de plannen toe m.b.t. de bestuurlijke organisatie voor de komende jaren. Strekking van het verhaal is dat elk bestuurslid, m.u.v. de voorzitter, verantwoordelijk is voor een bepaalde portefeuille en dat het aan hem/haar is om de kartrekker te zijn van deze portefeuille.
Als bijlage bij deze notulen de ‘hand-out’ die de vergadering heeft mogen ontvangen.

6. Voorstellen m.b.t. AV KNKB d.d. 3 april 2009
• voorstel 1: “kaatsen in teams”.
(onderdeel meerjarenbeleidsplan) Na een goede en levendige discussie waarin de materie van diverse kanten wordt belicht geeft de vergadering goedkeuring aan dit voorstel
• voorstel 2: overdracht fronton bij Bloemketerp. Met de overdracht bespaart de KNKB op toekomstig onderhoud.
Voorstel wordt goedgekeurd. • voorstel 3: lotingprocedure 2009. Voorstel om voor alle verenigingen, enkele speciale partijen uitgezonderd, centraal te loten op het bondsbureau wordt goedgekeurd. • voorstel 4: NK senioren 50+.
Tegenvoorstel van HB, eerste drie jaar aanzien of er voldoende draagvlak is om een NK structureel te verkaatsen, wordt goedgekeurd door de vergadering.
7. Financieel verslag penningmeester 2008
Marrit Hettinga vraagt zich af of de aangeschafte kleding wordt vervangen door betere kwaliteit.
Voorzitter heeft contact gehad met Anneke Westra en zij heeft geen verdere noemenswaardige klachten ontvangen m.b.t. de kwaliteit van de kleding.
Deze blijft dan ook onveranderd.
Jaap Bonnema vraagt zich af onder welke noemer de huurkosten van het veld zitten.
Penningmeester Klaas Velling antwoord dat deze vallen onder de materiaalkosten.

8. Verslag kascommissie + benoeming nieuw lid
Kascommissie, Johan Hoogerhuis en Pieter Vogels, complimenteren de penningmeester met de boekhouding.
Op basis van het advies van de kascommissie verleent de vergadering decharge aan het bestuur voor het financiële beheer.
Johan Hoogerhuis heeft twee jaar de kascommissie gedaan en wordt opgevolgd door reserve Foppe de Vries.
Als nieuwe reserve wordt Jan Haakma benoemd.

9. Begroting 2009 en vaststellen contributie
Hessel Bleeker merkt op dat het niet positief is dat de trainersuitgaven dalen in de begroting.
Jeugd moet blijven en zij hebben de toekomst. Dit wordt beaamd door de voorzitter.
Bert Bastemeijer merkt op dat de ‘overige kosten’ lager begroot worden in 2009 dan werkelijk in 2008.
Penningmeester geeft aan dat er nagekomen kosten van 2007 in cijfers 2008 zitten en dus geen reëel beeld geven over 2008.

De contributievoorstellen:
• voorstel 1: contributie senioren van € 18 naar € 20
• voorstel 2: contributie jeugd van € 8 naar € 10
• voorstel 3: donateurs van € 8 naar € 10
Worden door de vergadering goedgekeurd.

10. Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar:
• Jelle Velsma
• Pieter Heeringa

Met groot applaus vanuit de vergadering en lovende woorden van de voorzitter; “twee toppers voor de vereniging” worden Jelle en Pieter in de kransen gezet en worden ze beide ‘leden van verdienste’ gemaakt.

Tevens wordt er afscheid genomen van de jeugdcommissie met een bedank woordje, bloemen en een gouden BH voor Tineke Huizinga en Eke Grond wat een aardigheidje is van de voorzitter zelf.

11. Wedstrijdagenda 2009
Gerrit Monsma zou graag zien dat de partij in Firdgum opschuift naar een andere datum aangezien op deze datum ook een federatiepartij staat gepland.
Voorzitter belooft te zullen kijken naar de mogelijkheden.
Hessel Bleeker wil graag dat de jeugd zsm wordt geďnformeerd mbt kaatskamp.
Ditzelfde wil Marrit geregeld zien voor de jeugd mbt de trainingen.
Hessel benadrukt de belangrijkheid mbt competitiekaatsen voor de jeugd en Marrit doet een suggestie tav straatkaatsen voor de jeugd.

12. Rondvraag

Voor de daadwerkelijke rondvraag benadrukt de voorzitter dat de jeugd het laatste jaar te weinig aandacht heeft gehad en dat dit de aandacht heeft van het bestuur.
Het scholenproject voor de basisschoolgroepen 3 t/m 6 is in 2009 toegewezen aan Tzummarum en is bedoeld om de jeugd te activeren voor de kaatssport.
Ook wijst de voorzitter op de brief die huis aan huis is verspreid in Tzummarum waarbij leden de mogelijkheid hebben om collectiviteitstorting te ontvangen op hun zorgpremie.
Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om deze te plaatsen in de dorpskrant.
Daarnaast wijst Theo nog even op de kaatsshirts die mogelijk zijn gemaakt door sponsor Bouwselect.

Daadwerkelijk rondvraag

Gerrit Monsma wil een kritische noot plaatsen door op te merken dat de jeugdleden, die zich hebben opgegeven voor de wintertraining, best geplaatst hadden kunnen worden bij de federatie.

Emile Vogels voegt daaraan toe dat er steeds minder jeugd traint bij de KNKB en dat dit opgevangen moet worden door federatie en verenigingen.
Voorzitter geeft aan dat hier volgend jaar meer aandacht aan wordt besteed en dat jongenskaatsers ook op zondagmorgen mee kunnen kaatsen.

Foppe de Vries oppert of wellicht de jeugdcommissie hun besluit om op te stappen opnieuw wil overwegen en mogelijk terug te keren in hun oude functie.

Foppe de Vries geeft aan dat, conform de statuten, de uitnodiging voor de AV 14 dagen van te voren in bus moet liggen bij de leden.
(TB, nader onderzoek leert ons dat een dergelijke passage niet is opgenomen in de statuten)

Marrit Hettinga vraagt zich af wanneer de afdelingsparturen worden bekendgemaakt.
Pieter Heeringa antwoord dat de jeugd zich eerst maar eens in de trainingen moet laten zien.
Voorzitter haakt daarop in door te melden dat parturen z.s.m. worden bekend gemaakt.

Hessel Bleeker vraagt of de TC voor jeugd en senioren dezelfde is.
Voorzitter antwoord door te wijzen op de portefeuillehouder technische zaken; Tjitte Bonnema die zowel jeugd als ook senioren in deze portefeuille heeft.

Gerrit Monsma wil graag komende winter zoveel als mogelijk om de 14 dagen zaalkaatsen.
Voorzitter zegt hier alles aan te doen maar dat er ook andere activiteiten in de hal zijn waar we als kaatsvereniging rekening mee moeten houden.

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.