Vrijdag 6 november werden de winnaars van het NK-junioren 2009 in Tzummarum gehuldigd.
Arnold Zijlstra, Hans Wassenaar en Steven de Bruin werden op gepaste wijze in het zonnetje gezet. Uitslagen VvV Tzummarum e.o. 2009.

KNKB-wedstrijden.
Hoofdklasse Afdeling 21 mei ( 43 parturen).
1. Minnertsga : K.A. Terpstra, H. Bruinsma, Chr. Wassenaar.
2. Witmarsum : F. vd Wei, H. Sprik, G.J. Meekma.
3. Heerenveen ; S. Gerbens, A.J. Anema, D. Groenendijk.
4. Stiens : S. Ferwerda, F. Ferwerda, W. Ferwerda.
4. Goutum ; H. Tolsma, D.J. Vd Woud, Joh. Meindersma
4. St. Annaparochie : W.J. Dijkstra, P.J. Plat, Jac. Wassenaar.
Welpen Jongens Afdeling 13 juni (12 parturen).
1. Menaldum : Tom Gerard Cats en Tycho de Groot.
2. Wjelsryp : Arjan Hofstra en Rients Smink.
3 Ried : Nick Bergman, Niels Miedema en Roel Pieter de Jong.
Welpen Jongens d.e.l. 13 juni (11 parturen)
1. Sander Gerbrandy (Hommerts) en Libbe Mud (Wergea).
2. Bote Groen (Wergea) en Ype Bert vd Logt (Makkum).
3. Patrick Kramer (Arum) en Hedser Mud (Wergea).
Pupillen jongens d.e.l. A-klasse 19 juli (6 parturen).
1. Kevin Jordi Hiemstra (Stiens) en Ewald Seepma (Oosternijkerk)
2. Evert Pieter Tolsma (Winsum) en Gerrit Winkel (Stiens)
Pupillen jongens d.e.l. B-klasse 19 juli ( 23 parturen)
1. Milan Keulen (Irnsum) en Bonne Hijlkema (Jorwert).
2. Pieter Sijtsma (Wommels) en Wiebe Dijkstra (Anjum)
3. Johan Hibma (Arum) en Maurice Paassen (Grou)

Verliezersronde
1. Wout Zijlstra (Folsgare) en Jan Willem Sonnema (Dronrijp)
2. Sjoerd Visser (Holwerd) en Niek Boelens (Damwoude)
3. Wieger Nutte Visser (Anjum) en Matias Lukkes (Weidum)
Senioren 30+ vrije formatie 9 augustus ( 9 parturen).
1. Gerard Brunia (Exmorra), Sjoerd Boonstra (Akkrum) en Johan Binnema (Akkrum)
2. Tom Rijpma (Leeuwarden), Teun vd Molen (Franeker) en Tammo Bijlsma (Leeuwarden)
3. Thomas Kuipers (Grou), Wietse Punter (Grou) en Klaas dijkstra (Veenwouden).

Verliezersronde.
1. Hendrik vd Molen (Dronrijp), Johan Hiemstra ( St. Anna) en Piet Zondervan (Jorwert)
Schooljongens vrije formatie 22 augustus ( 17 parturen).
1. Franke Jongboom (Dronrijp), Wierd Baarda (Dronrijp) en Christian de Haan (Franeker)
2. Jelle Attema (Idsegahuizum), Enno Kingma (Westhoek) en Remco Miedema (Ried)
3. Harm Smit (Reduzum), Wessel Bergsma (Reduzum) en Albert Hofstra (Reduzum).

Verliezersronde
1. Rein Hiemstra (St. Anna) en Allard Nicolai (Franeker).
2. Hesling Seepma (Oosternijkerk) en Jelte Drijfhout (Poppenwier).
Federatie Wedstrijden.
Afdelingscompetitie 16 mei.

Pupillen Meisjes.
1. St. Jacobiparochie : Wicia Nieuwhof, Nynke Kingma, Iris Jongsma

Pupillen Jongens.
1. St. Jacobiparochie 1 : Jelner Swart, Remco Schiphof en Gideon Swanson.
2. St. Jacobiparochie 3 : Pim van Tuinen en Ype Akkerman.
3. Sexbierum : Mike Faber, Jan Sjouke Weewer en Durk Ennema.

Schooljeugd.
1. Sexbierum : Tjibbe Haitsma, Lieuwe vd Schaaf en Jacob Henk Teertstra.
2. St. Jacobiparochie meisjes : Susan van Tuinen, Jantine Akkerman en Sandra Schat

. Jongens.
1. Sexbierum : Luuk Lafeber, Bauke Hielke Haakma en Douwe vd Schaaf.

Jeugd d.e.l. 30 augustus. Welpen.
1. Durk Ennema, Sexbierum en Wesley Vriesema, Minnertsga
2. Jens Visser, Oosterbierum, Jildou Jansen Sexbierum.
3. Ype Akkerman, St. Jacob en Anna Ennema, Sexbierum.

Pupillen.
1. Remco Schiphof, St. jacob en Mathuijs Dijkstra, Minnertsga
2. Wicia Nieuwhof, St. Jacob en Jarco Slager, St. Jacob.
3. Gideon Swanson, St. Jacob en Annelies Bleeker, Tzummarum

. Verliezersronde :
1. Pim van Tuinen, St. Jacob en Nynke Kingma, St. Jacob.
2. Johan Schilt, Minnertsga en Ids Poelstra, Minnertsga.

Schoolmeisjes.
1. Saskia Leistra Tzummarum en Susan van Tuinen, St. jacob.
2. Janneke Ennema, Sexbierum en Marleen Bergsma, Harlingen

Schooljongens.
1. Riemer Akkerman, St. Jacob en Davey Vriesema, Minnertsga.
2. Jacob Henk Teertstra, Sexbierum en Simon Hooisma, Harlingen.

Ledenwedstrijden.
Merkekeatsen, 22 mei.
Welpen- en Pupillenmeisjes.
1. Froukje Bonnema en Simone Zuidema.
2. Annelies Bleeker en Simon Bonnema.

Pupillenjongens en Schooljongens.
1. Nick Leistra (K) en Detmer Bosma
2. Arjen vd Zee en Ronald de Jong.

Heren Senioren, jongste klasse.
1. Rick de Graaf (K), Jan vd Schoot en Willem Heeringa
2. Steven de Bruin, Hein Gerben vd Mei en Johannes Bonnema
3. Haye Struiksma, Robert de Bruin en Ronald van Vliet.

Verliezersronde.
1. Leo Vogels, Arjen Wiersma en Leendert Looyenga.
2. Oane Veldman, Dennis de Bruin en Michiel Anema.

Dames.
1. Nicole Hempenius(K) en Ilse Draijer
2. Ettje Talsma en Rixt Veldman.

Heren Senioren, oudste klasse.
1. Wim Seepma(K), Rinse vd Mei en Wayne Cuttress.
2. Syds Schat, Johannes Broekstra en Hans Hettinga.

Verliezersronde.
1. Pieter Heeringa, Jouke Spoelstra en Sybren vd Zwaag.

Kind Ouderpartij, 4 juli.
Jongste Klasse.
1. Simon Bonnema en Tjitte Bonnema
2. Johan vd Walt en Sipke vd Walt.
3. Amarens Bosma en Annemarie Hettinga.

Oudste Klasse.
1. Nick Leistra en Wietse leistra.
2. Harm de Vries en Ronald Schat.

Ledenpartij 26 juli.
Jeugd.
1. Arjen vd Zee, Tiede Draijer, Gersyd Schat.
2. Simon Brolsma, Annelies Bleeker en Ilse Draijer.
3. Nick Leistra, Saskia Leistra en Gerard Hempenius.

Senioren.
1. Pieter Heeringa, Wietse Leistra en Jelmer vd Meer.
2. Rick de Graaf, Klaas Vellinga en Stef de Graaf.

Straatkaatsen 15 augustus.
1. Steven de Bruin(K), Johan Hoogerhuis en Sybern vd Zwaag.
2. Gerrit Zijlstra, Pietie de Vries en Arjen wiersma.
3. Rick de Graaf, Jacob Terpstra en Theo Draijer.
3. Dennis de Bruin, Jelmer vd Meer en Stef de Graaf.

Verliezresronde.
1. Jacob de Jong, Dirk G. Terpstra en Hilbert de Vries.
2. Wietse Hempenius, Sieuwke Jellema en Pieter Heeringa.

Nachtkaatsen 12 september.
Jeugd.
1. Simon Bonnema (individuele prijzen)

Senioren.
1. Pieter Heeringa, Jelmer vd Meer en Jelte vd Zee.
2. Oane Veldman, Atze Hempenius en Arjen vd Zee.
3. Michiel Anema. Johannes Bonnema en Marrit Hettinga.

Verliezersronde.
1. Jan Haakma, Wim Seepma en Ilse Draijer.
2. Rick de Graaf, Leendert Looyenga en Nicole Hempenius.

Competitiekaatsen.
Senioren.
1. Jelmer van der Meer 2 Ramon Hoogerhuis.
3 Johan Hoogerhuis.
4 Sieuwke Jellema.

Zaalkaatsen.
A Groep.
Competitie.
1. Johan Hoogerhuis
2. Jan van der Schoot.
3. Atze Hempenius
4. Wietse hempenius
5. Rinse van der Mei.

Gebr. Terpstra Ledenpartij.
1. Wietse Leistra
2. Dirk Noordenbos
3. Anthony Arts.
4. Rick de Graaf.
5. Wietse Hempenius.
6 Arnold Zijlstra.

Aanmoedigingsprijs : Klaas Vellinga
B- Groep
Competitie.
1. Lieuwe Anema
2. Loekie Velsma
3. Sipke vd Zee.
4. Syds Miedema
5. Jappie Terpstra
6. Pieter Heeringa.

Garage Miedema Ledenpartij.
1. Robert Cuttress.
2. Pieter Heeringa
3. Piet Miedema
4. Eke Grond
5. Loekie Velsma
6. Jappie Terpstra.
Biljarten 31 januari.

A-klasse. B-Klasse.
1. Johannes vd Meer. 1. Pieter Heeringa.
2. Jetse Hogerhuis. 2. Gerrit Monsma

Verliezersronde ; Verliezersronde :
1. S. Sj. Talsma 1. Oebele Pietersma

Wisselbeker : Pieter Heeringa.
Klaverjassen 11 december.
1. Lenze Dijkstra en Aly Tolsma
2. Hans de Graaf en Renze Boorsma
3. Ida Mollema en Wim Bouma.